Важне информације – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Важне информације

ОБАВЕШТЕЊЕ – НОВИ ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 76/2022 ОД 07.07.2022.)

Поштовани Чланови Коморе,

Обавештавамо Вас да је, почев од дана 15.07.2022. године, у примени нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године), са чијом садржином се можете упознати ОВДЕ.

Након доношења новог Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019 од 03.04.2019.) који је у примени од 19.04.2019. године, а којим је у одељку XVI, пододељaк 7. регулисано издавање, обнављање и одузимање лиценце, јавила се потреба за доношењем новог подзаконског акта, који ће бити усклађен са новим законским решењима и на ближи начин регулисати ту материју.

Молимо Вас да посебно обратите пажњу на неке од важних новина, које овде издвајамо, а које су прописане новим Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године):

• Новим Правилником више није прописано да незапослени здравствени радник није у обавези да сакупља бодове за континуирану едукацију, што значи да су, почев од 15.07.2022. године, као дана почетка примене новог Правилника, и незапослени здравствени радници који имају лиценцу дужни да сакупљају бодове за обнављање лиценце;
• У складу са Новим Правилником, више није прописана обавеза члана да уз захтев за обнављање лиценце огранку Коморе достави потврду издату од стране здравствене установе, односно приватне праксе, да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу;
• Потребан број Правилником захтеваних бодова за обнављање лиценце је остао непромењен: 140 бодова укупно прикупљених у периоду важења лиценце кроз садржај више различитих акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца, ПРИ ЧЕМУ БРОЈ САКУПЉЕНИХ БОДОВА У ЈЕДНОЈ ЛИЦЕНЦНОЈ ГОДИНИ ТРАЈАЊА ЛИЦЕНЦЕ НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД ДЕСЕТ, о чему је члан дужан да уз захтев Комори достави доказе;
• За здравствене раднике преко 70 година старости којима се лиценца издаје на период од годину дана, захтевани број бодова за обнављање је стечених 20 бодова у поступку континуиране едукације.
• Уколико члан током лиценцног периода није стекао најмање 140 бодова, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, или здравствени радник старији од 70 година најмање 20 бодова, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у истом року у ком се подноси и захтев за обнављање лиценце, односно у року од 60 дана пре истека лиценцног периода;
• Изузетак од Правилником захтеваних минимум 140 бодова током целог лиценцног периода, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, прописан је чланом 12. Правилника у случају утврђеног мировања радног односа, породиљског и одсуства са рада ради неге детета, односно посебне неге детета, или привремене спречености за рад у периоду од 2-6 месеци кумулативно у току лиценцне године, уколико члан о томе поднесе доказ комори, у ком случају период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања је потребно да у тој лиценцној години стекне најмање 10 бодова у поступку континуиране едукације, односно, у случају да је период одсуства доказано трајао дуже од 6 месеци кумулативно, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце се сматра да је у тој лиценцној години члан стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од броја стварно стечених бодова у тој лиценцној години;
• Здравствени радник који је корисник старосне пензије, поред доказа о стеченом довољном броју бодова у складу са Правилником, уз захтев за обнављање лиценце доставља и оверену фотокопију решења РФ ПИО о стицању права на старосну пензију, као и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности, не старије од шест месеци.

У току је ажурирање образаца захтева у складу са предоченим изменама Правилника.

С поштовањем,

Др мед. Биљана Поповић, спец. клиничке биохемије
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА

Поштовани чланови Огранка Војводина,

Обавештавамо Вас да је за чланове из Огранка Војводина који су добили решења о обнављању и издавању лиценце, завршена израда Лиценци и да су дана 29.06.2022. године прослеђене Огранку Војводина, те их можете преузети у Огранку након најаве и договора са председницом огранка Иреном Франковић, спец. медицинске биохемије.

С поштовањем
Др мед. Биљана Поповић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ОДРЖАНА КОНСТИТУТИВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

У уторак, 07.06.2022. године, одржана је конститутивна седница новог сазива Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС). На седници су верификовани мандати новоизабраним члановима Скупштине Коморе и изабрани органи Коморе:

За председника Скупштине изабрана је Прим. др сц. Татјана Водник, спец. медицинске биохемије
За заменика председника Скупштине изабрана је Др мед. Драгана Бракочевић, спец. клиничке биохемије
За директора Коморе изабрана је Др мед. Биљана Поповић, спец. клиничке биохемије

За чланове Управног одбора изабрани су:
Прим. Јелица Ђорђевић, спец. медицинске биохемије – председник
Доц. др Владан Ћосић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, спец. клиничке биохемије – члан
Соња Шупут, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан
Драгана Заканy, дипл. фарм. – медицински биохемичар – члан

За чланове Надзорног одбора изабрани су:
Проф. др Татјана Цветковић, спец. клиничке биохемије – председник
Доц. др Јасмина Катанић, спец. клиничке биохемије – заменик председника
Владимир Миловић, дипл. фарм. – мед. биохемичар – члан

За чланове Етичког одбора изабрани су:
Доц. др Сања Станковић, спец. медицинске биохемије – председник
Др мед. Жаклина Анђелковић, спец. клиничке биохемије– заменик председника
Вера Стјепановић, дипл. фарм.-медицински биохемичар – члан
Оља Габрић, спец. медицинске биохемије – члан
Бошко Мисита, спец. медицинске биохемије – члан
Ивана Вујатов, спец. медицинске биохемије – члан
Др мед. Јелена Здравковић, спец. клиничке биохемије – члан

За председника Огранка Београд изабрана је:
Прим. Даниела Бартоловић, спец. медицинске биохемије
За председника Огранка Војводина изабрана је:
Ирена Франковић, спец. медицинске биохемије
За председника Огранка Ниш изабрана је:
Прим. др сц. мед. Лилика Звездановић, спец. клиничке биохемије

Захваљујемо се свим члановима Коморе на активном учешћу у изборном процесу, а новоизабраним члановима Скупштине честитамо и желимо успешан рад у току трајања мандата.

Прим. др сц. Татјана Водник
Председник Скупштине Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ПРЕУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦИ

Поштовани Чланови Коморе,

Свим колегиницама и колегама који су добили Решења о обнављању лиценце у априлском и мајском року, честитамо успешно обнављање лиценце и упућујемо обавештење да су Лиценце израђене и да их можете преузети сваког радног дана у централи коморе уз најаву претходног дана, на адреси Антифашистичке борбе 16/8, Нови Београд.

О евентуалном организованом уручењу лиценци бићете накнадно обавештени, до тада преузимање се врши на следећи начин:

• Чланови Огранка Београд, лиценце могу преузети у централи Коморе у Београду.
• Чланови Огранка Војводина, лиценце могу преузети у централи Коморе у Београду, док ће накнадно бити обавештени када лиценце буду прослеђене огранку Војводина.
• Чланови Огранка Ниш, лиценце су прослеђене огранку Ниш.

Уколико чланови желе да лиценцу преузму у централи у Београду, а не у Огранку коме припадају, потребно је да о томе упуте маил комори.

С поштовањем
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ЦЕНТРАЛНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА КБС – ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ КОНАЧНИХ РЕЗУЛТАТА

У складу са тачком 10 став 1, дванаеста алинеја Одлуке о спровођењу избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије, дел. бр. 427 од 07.03.2022. године, Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије је на VII седници одржаној дана 27.05.2022. године, а по основу извештаја Изборних комисија изборних јединица и прегледаног изборног материјала, утврдила коначне резултате гласања на изборима за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије одржаним дана 19.05.2022. године и допунских избора одржаних 25.05.2022. године, и с тим у вези донела следећу:

Преузми: О Д Л У К У (PDF)

Прочитај више

Архива чланака