СКУПШТНА КОМОРЕ
УПРАВНИ ОДБОР
НАДЗОРНИ ОДБОР
ОДБОРИ КОМОРЕ
КОМИСИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ
ДИРЕКТОР КОМОРЕ
СУД ЧАСТИ

Комора има органе који обављају послове и задатке у складу са законом.
Мандат чланова органа Коморе траје четири године.

СКУПШТИНА КОМОРЕ

Скупштина, као највиши орган Коморе обавља послове и задатке у складу са законом.

Скупштина Коморе има 45 чланова, и то:

• из огранка Београд 25,
• из огранка Војводина 9,
• из огранка Ниш 11 чланова.

Из огранка Београд чланови Скупштине су: 9 дипломираних фармацеута медицинских бихемичара, 10 дипломираних фармацеута специјалиста медицинске биохемије, 6 доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунава се и 8 биохемичара који обављају здравствену делатност у приватној пракси.
Из огранка Војводина чланови Скупштине су: 3 дипломирана фармацеута медицинских бихемичара, 3 дипломирана фармацеута специјалиста медицинске биохемије, 3 доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунавају се и 3 биохемичара који обавља здравствену делатност у приватној пракси.
Из огранка Ниш чланови Скупштине су: 1 дипломирани фармацеут медицински бихемичар, 2 дипломирана фармацеута специјалиста медицинске биохемије, 8 доктора медицине – специјалиста клиничке биохемије и специјалиста медицинске биохемије; у овај број чланова Скупштине Коморе урачунавају се и 2 биохемичара који обавља здравствену делатност у приватној пракси и 1 представник са подручја Косова и Метохије.
Скупштина Коморе бира из редова својих чланова председника и заменика председника.
Председик и заменик председника Скупштине за свој рад одговарају Скупштини Коморе.

УПРАВНИ ОДБОР

Управни одбор је орган управљања Коморе.
Управни одбор води пословну политику и извршава обавезе Коморе на основу закона, Статута, општих аката Коморе и одлука Скуштине Коморе.
Управни одбор има 5 чланова, које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова и то: 4 члана представника биохемичара из здравствених установа и 1 члана представника биохемичара који обављају приватну праксу.
Управни одбор има председника и заменика председника.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Надзорни одбор Коморе је орган који врши контролу материјално-финансијских послова Коморе.
Надзорни одбор је самосталан и независан у свом раду.
Надзорни одбор има 3 члана које бира Скупштина Коморе из реда својих чланова и то: 2 члана представника биохемичара из здравствених установа и 1 члана представника биохемичара који обављају приватну праксу.
Надзорни одбор има председника и заменика председника.
Председника и заменика председника бира Скупштина Коморе.

ОДБОРИ КОМОРЕ

Етички одбор има 7 чланова, и то 5 чланова представника биохемичара који раде у здравственим установама, и 2 у приватној пракси.
Етички одбор, поред послова утврђених законом, у сарадњи са Управним одбором утврђује предлог кодекса професионалне етике биохемичара и предлаже исти Комори на усвајање.
У обављању послова из свог делокруга Етички одбор сарађује нарочито са другим коморама здравствених радника, факултетима здравствене струке, научним установама и референтним установама из здравствене делатности као и другим субјектима, у земљи и иностранству.
Одбор за припрему и рад Скупштине Коморе
Одбор за припрему и рад Скупштине Коморе има 5 чланова, и то 4 члана из реда биохемичара који раде у здравственим установама и 1 у приватној пракси.
Одбор за припрему разматра питања од интереса за рад Скупштине, даје мишљење и предлаже Скупштини доношење одговарајућих одлука у вези са стручним питањима које Скупштина разматра, по потреби усаглашава ставове између биохемичара о стручним питањима и др.

КОМИСИЈА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ

Комисија за посредовање Коморе има 3 члана – председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе.
Комисија усмерава, даје упутства и тумачења потребна за рад комисија за посредовање огранка Коморе и обавља друге послове из свог делокруга које јој повере органи Коморе.
Комисија за посредовање огранка Коморе посредује у споровима између чланова Коморе или између чланова Коморе и корисника здравствених услуга у складу са законом.
Комисија за посредовање огранка Коморе има три члана – председника и два члана које именује Управни одбор Коморе из реда чланова Коморе из огранка Коморе.
Комисија за посредовање огранка Коморе заузима ставове споразумно или већином гласова.
Комисија за посредовање огранка Коморе именује посредника у спору.
Посредник може бити лице које није члан Коморе.

ДИРЕКТОР КОМОРЕ

Директор Коморе је инокосно-пословодни орган који руководи радом Коморе и радом Стручне службе Коморе.
За директора Коморе може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове: да има 5 година радног искуства.

СУД ЧАСТИ

Суд части је орган Коморе који се образује ради утврђивања повреда професионалне дужности или угледа члана Коморе, као и утврђивање одговорности и изрицања дисциплинских мера за те повреде.

Судови части Коморе се образују као:

• Судови части првог степена;
• Суд части другог степена.
• Суд части првог степена има 3 члана, а суд части другог степена 5 чланова.
• Судови части имају председника и заменика председника Суда части.
• Седиште Суда части првог степена је у седишту огранка Коморе.
• Седиште Суда части другог степена је у седишту Коморе.

Председника и заменика председника Суда части, чланове Суда части и заменике бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора Коморе.

Члан Суда части првог степена мора имати пребивалиште на подручју Суда части првог степена.
За члана Суда части може бити изабрано лице које није члан Коморе.

Суд части првог степена утврђује повреде професионалних дужности или угледа члана Коморе, у складу са законом, овим Статутом и општим актима Скупштине Коморе.

Суд части другог степена, по жалби, преиспитује одлуке Суда части првог степена и доноси коначну одлуку.