Под спољном провером квалитета стручног рада, у смислу Закона о здравственој заштити подразумева се поступак провере квалитета стручног рада здравствених установа, другог правног лица, односно приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника, и она може бити редовна и ванредна (члан 188.,191).

Редовну спољну проверу квалитета стручног рада организује и спроводи Министарство, на основу годишњег плана редовне спољне провере квалитета стручног рада који доноси министар, на предлог завода за јавно здравље основаног за територију Републике Србије и надлежне коморе.

1. Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника („Службени гласник РС“ бр. 123/2021) ОВДЕ.

2. Листе стручних надзорника за спољну проверу квалитета стручног рада у здравственим установама, другим правним лицима и приватној пракси за 2024. годину, утврђене Одлуком министра здравља од 24.01.2024. године:

– Листа стручних надзорника по управним окрузима ОВДЕ
– Листа стручних надзорника за одређене области здравствене заштите ОВДЕ

3. Годишњи план редовне спољне провере квалитета стручног рада за 2024. годину, утврђен Одлуком министра здравља број 000124624 2024 11900 008 003 000 001 од 24.1.2024. године ОВДЕ