У случају престанка обављања здравствене делатности престаје и законска обавеза за чланством у Комори, те члан може поднети Захтев за испис из Именика Коморе биохемичара Србије.

– Испис из Именика Коморе повлачи привремено одузимање лиценце, по службеној дужности, у складу са Законом о здравственој заштити (Сл. гласник РС“, бр. 25/2019), чл. 185. ст. 1. т. 7.
– Привремено одузимање лиценце по овом основу може трајати до поновног уписа здравственог радника у Именик Коморе, под условима прописаним Законом о здравственој заштити и таква лиценца важи за преостали период важења претходно издате лиценце.
– Пре поновног започињања обављања здравствене делатности здравствени радник је у обавези да поднесе Захтев за упис у Комору.

Преузми образац – Захтев за престанак чланства на лични захтев (ПДФ)