Чланство у Комори је част, право и обавеза за све биохемичаре који обављају професију здравствене делатности у државним здравственим установама, приватној пракси, установама социјалне заштите, заводима за извршење затворских санкција, у државним органима, на здравственим факултетима, односно у школама здравствене струке, амбулантама медицине рада, као и у другим установама где се обавља здравствена делатност у складу са Законом о здравственој заштити.

Обавезни чланови Коморе јесу дипломирани фармацеути медицинске биохемије, дипломирани фармацеути специјалисти медицинске биохемије и доктори медицине специјалисти клиничке биохемије, који као професију у Републици Србији обављају послове биохемије у здравственим установама и приватној пракси, односно код другог послодавца и то: у установама социјалне заштите, заводима за извршење заводских санкција, у државним органима, на факултетима, односно у школама здравствене струке, амбулантама медицине рада које образују послодавци и у другим установама у којима се обавља здравствена делатност у складу са законом.

Kомора, осим обавезних чланова из става 2. овог члана, има и почасне чланове, добровољне чланове и чланове донаторе у складу са овим статутом.Почасни члан Коморе може бити биохемичар који није обавезни члан Коморе, као и други стручњак здравствене струке из земље и иностранства који је допринео развоју биохемијске струке и науке.

Донатор Коморе може постати сваки грађанин Србије или страни држављанин, који Комори завешта покретну, непокретну имовину или финансијска средства. Почасног члана и донатора Коморе бира Скупштина Коморе на предлог Управног одбора, без права да бирају и да буду бирани у органе и тела Kоморе.

Част и право да буду добровољни чланови Коморе имају биохемичари који нису у обавези да буду чланови Коморе: незапослени, биохемичари који не обављају послове здравствене делатности, биохемичари који су у пензији а нису радно ангажовани и биохемичари држављани РС који живе и раде у иностранству. Добровољни чланови могу добити лиценцу, у обавези су да плаћају чланарину, не могу бирати и бити бирани за чланове органа и тела Коморе.