Члан 13. Закона о Коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС“, бр.107/2005, 99/2010 i 70/2017):

„Чланови Коморе дужни су да надлежном органу Коморе пријаве све промене које су битне за упис у Именик из члана 10. овог Закона, као и друге битне чињенице из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице“.

Молимо Вас да у складу са наведеним чланом а ради правовременог ажурирања јавних евиденција – података уписаних у Именик чланова Коморе, благовремено у законском року Комори достављате информације о свакој промени података (промена радног места у здравственој установи или приватној пракси, завршетак специјализације, промена пребивалишта, промена презимена, престанак запослења, почетак или престанак обављања здравствене делатности и др.).

У нади да ћете остваривати дату обавезу подсећамо Вас да је чланом 52. Закона о коморама здравствених радника предвиђена новчана казна од 10.000,00 до 50.000,00 динара за здравственог радника који не испуни обавезу из наведеног члана 13.

Образац Захтева (можете преузети овде)

ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ПОТКРЕПЉУЈЕ НАВЕДЕНЕ ПРОМЕНЕ СТЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИТЕ ПУТЕМ ПОШТЕ, ЛИЧНО ИЛИ НА МЕЈЛ АДРЕСУ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ:
Комора биохемичара Србије
Антифашистичке борбе број 16, IV спрат, стан 8
11070 Нови Београд (код Београдске арене)
Мејл: office@kbs.co.rs