У именик Коморе биохемичара Србије се можете уписати као:

1. дипломирани фармацеут /магистар фармације – смер медицинске биохемије- на стажу
2. дипломирани фармацеут /магистар фармације – смер медицинске биохемије- са положеним стручним испитом
3. дипломирани фармацеут /магистар фармације – смер медицинске биохемије- специјализант
4. дипломирани фармацеут /магистар фармације – смер медицинске биохемије- специјалиста медицинске биохемије
5. доктор медицине – специјалиста клиничке/медицинске биохемије

За упис у Комору биохемичара Србије потребно је:

1. Попуњен захтев (образац: ЕВ-1) за упис у именик Коморе биохемиочара Србије, (преузмите образац: ЕВ-1)
2. Документа:

• Фотокопија очитане личне карте
• Оверена фотокопија универзитетске дипломе/ уверења о завршеним основним студијама
• Оверена фотокопија уверења о положеном стручном испиту
• Оверена фотокопија дипломе о завршеној специјализацији, ужој специјализацији или решење о започетој специјализацији / фотокопија индекса
• Оверена фотокопија уверења о стеченом наставном или научном звању, односно називу примаријуса
• Уверење о држављанству
• две фотографије димензија 30 x 35 мм

• доказ о плаћеној надокнади за упис у Именик

3. Уплата уписнине у Именик Коморе у износу од 3.000,00 динара, врши се на текући рачун Коморе биохемичара Србије број 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд

*Пример уплатнице за трошкове Уписнине у Именик КБС: