Лиценца је јавна исправа, представља одобрење за самостални рад и издаје се на период од 7 година, осим у случају здравственог радника који има преко 70 година, у складу са Законом о здравственој заштити , “Сл. гласник РС”, бр. 25/2019. 92/2023. Правилник о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце ставити („Сл. гласник РС“ бр. 76/2022) (преузимите Закон).

ИЗДАВАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
(Закон о здравственој заштити, члан 182.)

Право на добијање лиценце има здравствени радник који испуњава следеће услове:

• одговарајуће образовање здравствене струке прописано законом,
• обављен приправнички стаж и положен стручни испит,
• да је уписан у Именик надлежне Коморе,
• да правноснажном судском одлуком није осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од једне године или тежу казну, нити на казну затвора за кривично дело против здравља људи, односно да му правноснажном судском одлуком није изречена мера безбедности у складу са Kривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност.
• Здравствени радник, корисник старосне пензије, за издавање лиценце подноси и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

Лиценца се издаје на основу Правилника о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник РС“,бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015).

Трошкове издавања и обнављања лиценце утврђује надлежни орган Коморе, по условима прописним законом, а сноси их подносилац захтева за издавање односно обнављање лиценце.

О издатој, обновљеној или одузетој лиценци Решење доноси директор надлежне Коморе.

ОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
(Закон о здравственој заштити, члан 183., 184.)

Здравствени радник подноси надлежној комори захтев за обнављање лиценце најкасније 60 дана пре истека рока на који је лиценца издата.

Здравствени радник који не испуњава услове за обнављање лиценце прописане овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита надлежној комори у року од 60 дана пре истека лиценцног периода.

Здравствени радник, уз захтев за обнављање лиценце, подноси и доказ о спроведеној континуираној едукацији у складу са овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, односно доказ о положеном лиценцном испиту.

Здравствени радник, корисник старосне пензије, за обнављање лиценце подноси и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.
Обнављање лиценце врши се сваких седам година.

Здравствени радник преко 70 година старости обнавља лиценцу сваких годину дана.

Здравствени радник који не добије, односно не обнови лиценцу, под условима прописаним овим законом и прописима донетим за спровођење овог закона, односно којем је лиценца одузета у складу са законом, не може обављати здравствену делатност у здравственој установи, односно приватној пракси.

Здравствени радник коме је надлежна комора одузела лиценцу под условима прописаним овим законом, дужан је да у року од пет радних дана од дана достављања решења о одузимању лиценце, достави надлежној комори раније издату лиценцу и печат.

О необновљеној, односно одузетој лиценци, надлежна комора одмах, а најкасније у року од 24 сата, обавештава здравствену, односно фармацеутску инспекцију, организацију обавезног здравственог осигурања и послодавца здравственог радника којем је лиценца одузета или није обновљена.

ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ
(Закон о здравственој заштити, члан 185., 186.)

Kомора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику под условима који су прописани чланом 185. Закона о здравственој заштити, “Сл. гласник РС”, број 25/2019:

1) ако обавља здравствену делатност за коју му није издата лиценца;
2) ако у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;
3) ако му је од стране надлежног органа коморе изречена једна од мера привремене забране обављања здравствене делатности због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;
4) ако је правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, односно на казну затвора за кривично дело против здравља људи; 5) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Kривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност;
6) ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;
7) ако је исписан из именика надлежне коморе;
8) удругим случајевима прописаним законом;
9) издавање и обнављање лиценце здравственом раднику преко 70 година старости