Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев биохемичара, у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019 i 92/2023) и Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник РС, бр. 76/2022“ ) (уколико члан Коморе није стекао минимум 140 бодова за седам година, или није стекао минимум 10 бодова у једној лиценцној години).

Биохемичар подноси захтев за полагање лиценцног испита Централи Коморе у Београду, најкасније до 15. у текућем месецу (време између пријаве и полагања испита је најмање 15 дана).

Захтев за полагање лиценцног испита подноси се у писаном облику, на прописаном обрасцу (Прилог бр. 1.). Лиценцни испит се полаже усмено или писмено.

Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује Скупштина Коморе. Накнаду уплаћује биохемичар на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7. дана пре датума одржавања лиценцног испита. (Информација о висини материјалних давања у КБС за 2022. годину).

За припрему Лиценцног испита Комисија је препоручила следећу литературу и области из којих ће бити постављена питања:

Области:

1. Организација рада клиничко биохемијских лабораторија
2. Улога преаналитичке и постаналитичке фазе у лабораторијском раду
3. Контрола квалитета рада у лабораторији
4. Лабораторијска дијагностика дијабетес мелитуса
5. Метаболизам липида и липопротеина
6. Лабораторијска дијагностика акутног инфаркта миокарада
7. Лабораторијска дијагностика обољења бубрега
8. Биомаркери инфламације
9. Одређивање туморских маркера у лабораторији
10. Дијагностички значај одређивања активности ензима
11. Лабораторијска дијагностика поремећаја штитасте жлезде
12. Анализа телесних течности
13. Лабораторијска дијагностика полних хормона
14. Одређивање комплетне крвне слике
15. Одређивање основних параметара хемостазе
16. Хемијски преглед урина и преглед седимента урина

Препоручена литература:

1. Медицинска биохемија: Божидар Штраус; Медицинска наклада 2009;
2. Биохемија: Кораћевић и сарадници;Савремена администрација 2011;
3. Лабораторијска хематологија: Петровић Мирољуб, Наша књига 2009;
4. Клинички значај анализе урина – Атлас седимента урина: Лалић Наташа, Датастатус 2005;
5. Nader R, Horvath AR, Wittwer CT. Tietz Fundamentals of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostic. Elsevier Science; 2019.

Уколико биохемичар из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима биохемичар је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утврђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита.

Биохемичар који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита.