Полагање лиценцног испита спроводи се на лични захтев биохемичара, у складу са Законом о здравственој заштити („Сл. гласник РС“, бр. 25/2019) и Правилником Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (уколико члан Коморе није стекао минимум 140 бодова за седам година, или није стекао минимум 10 бодова у једној лиценцној години).

Биохемичар подноси захтев за полагање лиценцног испита Централи Коморе у Београду, најкасније до 15. у текућем месецу (време између пријаве и полагања испита је најмање 15 дана).

Захтев за полагање лиценцног испита подноси се у писаном облику, на прописаном обрасцу (Прилог бр. 1.). Лиценцни испит се полаже усмено или писмено.

Накнаду за полагање лиценцног испита утврђује Скупштина Коморе. Накнаду уплаћује биохемичар на текући рачун Коморе. Кандидат је у обавези да доказ о извршеној уплати достави Комори најкасније 7. дана пре датума одржавања лиценцног испита. (Информација о висини материјалних давања у КБС за 2022. годину).

Уколико биохемичар из оправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита, има право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. О разлозима биохемичар је дужан да писмено обавести Комору најмање 24 сата пре времена утврђеног за почетак испита, која о томе обавештава Комисију за полагање лиценцног испита.

Биохемичар који из неоправданих разлога не приступи полагању лиценцног испита или не обавести Комору у року из претходног става, губи право на повраћај новца уплаћеног на име накнаде за полагање лиценцног испита. Оправданост разлога утврђује Комисија за полагање лиценцног испита.