На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VII редовној седници одржаној 04. 03. 2022. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2022. годину
I

1. Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2022. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2022. године и II део до 01. октобра 2022. године ) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;
2. Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2022. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;
3. Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору)
4. Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година је (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година)
5. Износ за издавање лиценце здравственом раднику преко 70 година старости на период од годину дана са издавањем извода и потврда 1.000,00 динара (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од годину дана)
6. Износ за издавање нове лиценце на захтев здравственог радника који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус или наставно-научно звање 1.000,00 динара
7. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
8. Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
9. Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КЕ, а бави се здравственом делатношћу.

II

На ову Одлуку сагласност је дало Министарство здравља Републике Србије бр. 401-00- 979/2022-02 од 31. 03. 2022. године.
Одлука је објављена у Сл. гласнику РС број 50 од 28.04.2022. године и ступа на снагу осмог дана након објављивања.
Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.