Комора, у складу са законом, обавља следеће послове као јавна овлашћења:

1. доноси кодекс професионалне етике:

2. врши упис здравствених радника, под условима прописаним законом, и води именик свих чланова коморе;

3. издаје, обнавља и одузима одобрење за самостални рад члановима коморе који су уписани у именик чланова коморе и води именик о издатим, обновљеним и одузетим лиценцама;

4. посредује у споровима између чланова коморе, односно између чланова коморе и корисника здравствених услуга;

5. организује судове части за утврђивање повреде професионалне дужности и одговорности чланова коморе, као и за изрицање мера за те повреде;

6. води именик изречених дисциплинских мера члановима коморе;

7. на захтев члана коморе или другог овлашћеног правног или физичког лица издаје изводе из именика, уверења и потврде о чињеницама о којима води евиденцију, а који представљају јавне исправе;

8. утврђује висину чланарине за чланове коморе;

9. утврђује износ надокнаде за упис у именике чланова коморе, износ надокнаде за издавање и обнављање лиценце, као и надокнаде за издавање извода из именика, уверења и потврда о евиденцијама које комора води;

10. издаје легитимацију члановима коморе који имају лиценцу;

11. издаје идентификациони број члановима коморе који имају лиценцу;

12. заступа и штити професионалне интересе чланова коморе у обављању професије;

13. стара се о угледу чланова коморе, односно о обављању послова здравствене делатности у складу са етичким кодексом;

14. води евиденцију чланова коморе који обављају приватну праксу, а који су уписани у регистар код надлежног органа, у складу са законом;

15. предлаже листу надзорника за редовну и ванредну спољну проверу квалитета стручног рада, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;

16. даје иницијативу за ближе уређивање начина стручног усавршавања здравствених радника, односно услова које морају испуњавати здравствене установе и приватна пракса за обављање приправничког и специјалистичког стажа здравствених радника;

17. учествује у утврђивању номенклатуре здравствених услуга, критеријума и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и у утврђивању критеријума и мерила за закључивање уговора о пружању здравствене заштите, у складу са законом којим се уређује здравствено осигурање;

18. предлаже критеријуме и мерила за утврђивање цена здравствених услуга које се пружају у приватној пракси, односно цена здравствених услуга које се пружају у здравственим установама, а које се не обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања, као и висину цена тих здравствених услуга;

19. даје иницијативу за доношење прописа у области здравствене заштите и здравственог осигурања;

20. даје иницијативу и предузима мере за осигурање чланова коморе код носиоца осигурања за ризик који може наступити због стручне грешке у вршењу послова здравствене делатности, у складу са законом;

21. пружа помоћ грађанима у остваривању права на здравствену заштиту у случају нестручног или неетичког рада чланова коморе;

22. пружа стручну помоћ члановима коморе;

23. заступа интересе чланова коморе који обављају приватну праксу при закључивању уговора са организацијом здравственог осигурања;

24. даје предлог за добијање назива примаријуса, у складу са законом којим се уређује здравствена заштита;

25 прати и покреће иницијативу за предузимање законом прописаних мера у вези са повредом прописа о забрани рекламирања (оглашавања) у области здравствене заштите;

26. обавља и друге послове, у складу са законом и статутом коморе.