1. Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника

2. Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике

3. Правилник о приправничком стажу и стручном испиту здравствених радника и здравствених сарадника

4. Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

5. Правилник о номенклатури лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

6. Правилник о провери квалитета стручног рада здравствених установа, приватне праксе, здравствених радника и здравствених сарадника

7. Правилник о показатељима квалитета здравствене заштите

8. Правилник о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника

9. Правилник о начину, поступку и условима за обављање допунског рада здравствених радника у здравственој установи или приватној пракси

10. Правилник о условима и начину унутрашње организације здравствених установа

11. Правилник о ближим условима, начину и поступку за добијање назива примаријус