1. Статут КБС

2. Етички кодекс КБС

3. Пословник о раду Скуштине КБС

3а. Одлука о изменама и допунама Пoсловника о раду Скуптштине КБС

4. Пословник о раду Управног одбора КБС

5. Пословник о раду Надзорног одбора КБС

5а. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Надзорног одбора КБС

6. Пословник о раду Етичког одбора КБС

7. Пословник о раду Судова части КБС

7a. Одлука о изменама и допунама Пословника о раду Суда части КБС

8. Правилник о добровољном, почасном и донаторском чланству у КБС

9. Упутство за полагање лиценцног испита

10. Правилник о употреби средстава Фонда узајамне помоћи чланова Коморе биохемичара Србије

11. Правилник о систематизацији радних места стручне службе Коморе биохемичара Србије

12. Правилник о заштити података о личности