Београд, 9 јун 2006. година

На основу члана 19. став 1 тачка 4 Закона о коморама здравствених радника, Скупштина Коморе биохемичара Србије, на седници одржаној 9. јуна 2006. године донела је

ПОСЛОВНИК
О РАДУ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Пословником о раду Скупштине Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Пословник) уређује се начин рада Скупштине Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Скупштина Коморе), као и органа и тела које она образује односно именује и права и дужности чланова Скупштине Коморе, других органа и тела Коморе, као и друга питања од значаја за рад истих, у складу са законом и Статутом Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Статут Коморе).

Члан 2.

Скупштина Коморе обавља послове из свог делокруга на седницама, према годишњем програму рада.

Годишњим програмом рада утврђују се рокови и начин разматрања питања из делокруга Скупштине Коморе.

Годишњи програм рада Скупштина Коморе доноси најкасније до 31. јануара за текућу годину.

Члан 3.

Скупштина Коморе се може састати и мимо рокова утврђених годишњим програмом рада када је то неопходно, а ради разматрања питања из свог делокруга.

Члан 4.

Јавној седници представници средстава јавног информисања имају слободан приступ у циљу обавештавања јавности.

Службено саопштење за штампу и друга средства јавног информисања саставља стручна служба Коморе, а одобрава председник Скупштине Коморе или лице које он овласти.

Члан 5.

На првој седници Скупштина Коморе бира председника и заменика председника Скупштине Коморе и бира, конституише и именује органе Коморе.

II ПРАВА И ДУЖНОСТИ ЧЛАНА
СКУПШТИНЕ КОМОРЕ

Члан 6.

Члан Скупштине Коморе има право и обавезу да дужност члана Скупштине Коморе обавља савесно и одговорно сходно принципима доброг обављања професионалне дужности и чувања угледа Коморе и члана Коморе.

Члан 7.

Члан Скупштине Коморе је дужан да учествује у раду Скупштине Коморе.

Члан Скупштине Коморе има право да буде обавештен о свим питањима потребним за вршење функције члана Скупштине Коморе.

Ради потпунијег обавештавања члану Скупштине Коморе достављају се материјали који су на дневном реду седнице Скупштине Коморе.

Члан 8.

У извршењу обавеза из става 1. члана 7. овог Пословника, члан Скупштине Коморе има право и обавезу да присуствује седницама Скупштине Коморе.

У случају неоправданог одсуства три или више пута узастопно са седнице Скупштине Коморе, Комора може против члана Скупштине Коморе покренути поступак пред Судом части.

Председник Скупштине Коморе може да одобри члану Скупштине Коморе одсуство са седнице о чему обавештава Скупштину Коморе.

Члан 9.

Члан Скупштине Коморе има право на накнаду путних трошкова и трошкова смештаја у вези обављања функције члана Скупштине Коморе.

Члан Скупштине Коморе дужан је да чува пословну тајну.

Члан 10.

Стручна служба Коморе, у оквиру својих задатака, обезбеђује услове за вршење функције члана Скупштине Коморе, и на његово тражење даје му стручна објашњења, пружа му стручну помоћ и врши канцеларијске и друге послове за његове потребе.

III КОНСТИТУИСАЊЕ СКУПШТИНЕ КОМОРЕ
И ИЗБОР ОРГАНА КОМОРЕ

а) Конститутивна седница Скупштине Коморе

1. Сазивање прве седнице

Члан 11.

Прву седницу Скупштине Коморе, после извршених избора у складу са одлуком о расписивању избора, сазива председник Скупштине Коморе чији мандат истиче.

Члан 12.

Првом седн.цом Скупштине Коморе, до избора председника Скупштине Коморе председава најстарији члан Скупштине Коморе која се конституише.

Председавајућем у раду помажу најстарији и најмлађи члан Скупштине Коморе.

2. Верификација мандата чланова Скупштине Коморе

Члан 13.

Послове верификације мандата чланова Скупштине Коморе врши Верификациона комисија.

Верификациона комисија из става 1. овог члана састоји се од три члана.

Верификациона комисија именује известиоца који подноси извештај члановима Скупштине Коморе о спроведеним изборима.

Усвајањем извештаја из става 3. овог члана Скупштина Коморе верификује мандат својим члановима, а верификациона комисија завршава са својим радом.

Члан 14.

Чланови Коморе стичу права и дужности чланова Скупштине Коморе даном верификације мандата новоизабраних чланова.

Члан 15.

Верификација мандата врши се на првој седници Скупштине Коморе после одржаних избора.

О извештају верификационе комисије из става 4. члана 13. овог Пословника отвара се расправа.

У случају да се од стране Верификационе комисије или у току расправе оспори правилност избора појединог члана Коморе одлука о верификацији мандата том члану може се одложити најдуже за два месеца.

3. Избор председника Скупштине Коморе

Члан 16.

Кандидата за председника Скупштине Коморе може да предложи сваки члан Скупштине Коморе.

Предлог садржи име и презиме кандидата, биографију, образложење и сагласност кандидата.

Члан 17.

Предлог кандидата за председника Скупштине Коморе подноси се председавајућем, у писаном облику.

Председавајући упознаје чланове Скупштине Коморе са свим предлозима.

О предлогу кандидата за председника Скупштине Коморе председавајући отвара расправу.

Након расправе, председавајући утврђује листу кандидата за председника Скупштине Коморе и то по азбучном реду презимена.

Члан 18.

Пре приступања избору за председника Скупштине Коморе, Скупштина Коморе одлучује већином гласова присутних чланова да ли ће се гласати тајно или јавно.

Члан Скупштине Коморе може гласати само за једног кандидата.

Кандидат за председника Скупштине Коморе не може да руководи гласањем.

Члан 19.

За председника Скупштине Коморе изабран је онај члан Скупштине Коморе који је добио највећи број гласова присутних чланова Скупштине Коморе.

Ако је предложено више кандидата, па су два или више кандидата добила подједнак и највећи број гласова поновиће се гласање само за те кандидате.

Када се и поновљено гласање заврши на начин из става 2. овог члана, поновиће се поступак избора за председника Скупштине Коморе.

Председник Скупштине Коморе изабран на начин из става 1.-3. овог члана председава седн.цом Скупштине Коморе.

Избором председника Скупштине Коморе Скупштина Коморе сматра се конституисаном.

4. Избор заменика председника Скупштине Коморе

Члан 20.

Поступак и начин избора заменика председника Скупштине Коморе је исти као за избор председника Скупштине Коморе.

б) Избор органа Коморе

Члан 21.

Скупштина Коморе има органе Коморе бројем чланова, саставом, делокругом и начином рада утврђеним Статутом Коморе и овим Пословником.

Комора има Управни одбор Коморе, (у даљем тексту: Управни одбор) као орган управљања Коморе, бројем чланова, саставом, делокругом и начином рада утврђеним Статутом Коморе и пословником о раду Управног одбора.

Комора има Надзорни одбор Коморе (у даљем тексту: Надзорни одбор) као орган контроле материјално финансијског пословања Коморе, бројем, саставом, делокругом и начином рада утврђеним Статутом Коморе и пословником о раду Надзорног одбора.

Комора има Етички Одбор и одбор за припрему и рад Скупштине Коморе и Одборе огранка Коморе бројем, саставом, делокругом и начином рада утврђеним Статутом Коморе и овим Пословником, сталне комисије (у даљем тексту: Комисија) бројем чланова, делокругом и начином рада утврђеним Статутом Коморе и овим Пословником.

Члан 22.

Кандидате за чланове и председника и тела из члана 21. овог Пословника може предложити сваки члан Скупштине Коморе.

Гласање о члановима, председнику и заменику председника органа, и тела из става 1. овог члана је, по правилу, јавно.

Изабран је онај кандидат који добије већину гласова присутних чланова Скупштине Коморе.

Уколико два или више кандидата добију подједнак, а највећи број гласова, поновиће се галасање само за те кандидате.

Уколико поновљено гласање за председника односно заменика председника Управног одбора и Надзорног одбора исходује резултатом из става 4. овог члана, примениће се одредбе става 3. члана 19. овог Пословника.

Члан 23.

Управни одбор и Надзорни одбор сматрају се конституисаним по избору чланова, председника и заменика председника Управног одбора и Надзорног одбора.

Одбори и Комисије сматрају се конституисаним избором чланова, председника и заменика председника Одбора и Комисије.

в) Директор Коморе

Члан 24.

Комора има директора Коморе за инокосно-пословодног органа Коморе делокругом утврђеним Статутом Коморе.

За директора Коморе може бити именовано лице које испуњава опште и посебне услове утврђене Статутом Коморе.

Члан 25.

Кандидата за директора Коморе у складу са чланом 24. овог Пословника, може предложити сваки члан Скупштине Коморе.

Председник Скупштине Коморе упознаје чланове Скупштине Коморе са свим предлозима кандидата за директора Коморе.

О свим предлозима изјашњава се Скупштина Коморе по правилу јавним гласањем.

За директора се може именовати онај кандидат који добије највећи број гласова присутних чланова Скупштине Коморе.

Одлука о именовању директора Коморе доноси се, по правилу, јавним гласањем.

г) Суд части

Члан 26.

Комора има Суд части организацијом, бројем чланова, саставом, делокругом и начином рада утврђеним законом, Статутом Коморе и посебним актима.

Члан 27.

Кандидата за члана Суда части може предложити сваки члан Скупштине.

За члана, председника и заменика председника и заменика члана Суда части изабран је онај кандидат који је добио највише гласова од укупно присутних чланова Скупштине Коморе.

IV ПРАВА И ДУЖНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ,
ДЕЛОКРУГ ОДБОРА И КОМИСИЈА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ

а) Председник Скупштине

Члан 28.

Председник Скупштине Коморе представља Скупштину Коморе, сазива седнице Скупштине Коморе и врши друге послове одређене Статутом Коморе, овим Пословником и послове које му повери Скупштина Коморе.

Заменик председника Скупштине Коморе врши одређене послове из делокруга председника Скупштине које му председник Скупштине Коморе повери.

в) Делокруг Одбора

Члан 29.

Председник Одбора сазива седнице Одбора и врши и друге послове утврђене овим Пословником, и које му Одбор повери.

Одбори нарочито:

1. свестрано разматрају материјале припремљене за седнице Скупштине и о својим мишљењима, предлозима и примедбама благовремено обавештавају Скупштину,

2. периодично, по правилу тромесечно, разматрају резултате спровођења одлука, закључака и других аката Скупштине за област за коју су образовани, и

3. својим иницијативама, мишљењима и предлозима доприносе квалификованијем и свестранијем претресању материјала припремљеним за седницу Скупштине.

Члан 30.

На начин рада Одбора Коморе сходно се примењују одредбе овог Пословника, а права и дужности члана Одбора сходна су правима и дужностима члана Скупштине Коморе утврђеним овим Пословником.

г) Делокруг Комисија

Председник Комисије сазива седнице Комисије и врши и друге послове утврђене овим Пословником, и које му Комисија повери.

Члан 31.

Комисије се образују за разматрање и претресање питања из надлежности Скупштине Коморе, предлагање општих аката и вршење других послова одређених Статутом Коморе и овим Пословником.

Комисије из става 1. овог члана могу образовати и подкомисије – радне групе за израду општих аката и обављање других послова из свог делокруга.

Комисије из става 1. овог члана периодично, а најкасније тромесечно разматрају резултате спровођења закључака и аката Скупштине Коморе за област за коју су образоване.

Члан 32.

На начин рада Комисије сходно се примењују одредбе овог Пословника, а права и дужности члана Комисије сходна су правима и дужностима члана Скупштине Коморе утврђеним овим Пословником.

Члан 33.

Комисија за израду општих акта сачињава текст општих аката органа и тела Коморе, прати њихово спровођење и покреће иницијативу за њихову измену и допуну, и предлаже Управном одбору Коморе доношење општих аката у складу са Статутом Коморе.

Комисија за финансијско-материјалне послове прати и проучава финансијско-материјално пословање и покреће иницијативу о начину и обиму коришћења средстава Коморе, надлежним органима Коморе даје мишљење о обиму и начину коришћења тих средстава и у поступку доношења аката о финансијско материјалном пословању даје Управном одбору и другим органима Коморе мишљење у складу са Статутом Коморе.

Члан 34.

Комисија за израду општих аката нарочито:

1. разматра предлоге за доношење одлука и других општих аката које доноси Скупштина и други органи Коморе са становишта њихове усклађености са законом, и о томе подноси извештај са мишљењем и предлозима органима Коморе;

2. разматра предлоге за давање аутентичних тумачења Статута Коморе и других аката и о томе даје мишљење надлежним органима Коморе;

3. даје мишљење председнику Скупштине Коморе, председницима органа Коморе о спорним питањима у вези са делокругом истих;

4. прати законске и друге прописе и њихову примену у грани делатности и даје тумачење, мишљење и предлоге надлежним органима Коморе и Суду части, а по одобрењу председника Скупштине Коморе и другим правним и физичким лицима;

5. утврђује пречишћене текстове одлука и других аката органа Коморе када је одлуком надлежних органа Коморе за то овлашћена, и

6. врши и друге послове из свог делокруга и које јој органи Коморе повере.

Члан 35.

Комисија за материјално финансијско пословање нарочито:

1. разматра материјално финансијско пословање Коморе и по овлашћењу органа Коморе утврђује пречишћен текст предлога финансијског плана Коморе и годишњег и периодичних извештаја о пословању Коморе, огранака Коморе, и органа Коморе, и даје мишљења о тим документима у поступку доношења надлежним органима Коморе,

2. на сопствену иницијативу или на захтев органа Коморе даје мишљење о стању, обиму, начину и целисходности коришћења средстава Коморе са предлозима мера за њихово ефикасно коришћење, и

3. врши и друге послове из свог делокруга и које јој органи Коморе повере.


V НАЧИН РАДА СКУПШТИНЕ КОМОРЕ

1. Припремање и сазивање седнице Скупштине Коморе

Члан 36.

Предлог дневног реда седнице Скупштине Коморе припрема председник Скупштине Коморе, а у случају његове спречености заменик председника Скупштине Коморе.

Члан 37.

Председник Скупштине Коморе писаним путем одређује дан, час и место одржавања седнице Скупштине Коморе, са предлогом дневног реда, и писмени позив за седницу доставља члановима Скупштине Коморе, најкасније у роковима утврђеним Статутом Коморе.

Члан 38.

Поред радњи предвиђених законом и Статутом Коморе припремање и сазивање Скупштине Коморе обухвата:

• припремање одговарајућег материјала,
• обезбеђење техничких, административних и других услова потребних за несметан рад Скупштине Коморе,
и друге радње неопходне за одржавање седнице Скупштине Коморе

2. Отварање седнице и учешће у седници

Члан 39.

Председник Скупштине Коморе отвара седницу Скупштине Коморе и на основу службене евиденције о присутности чланова Скупштине Коморе утврђује да ли постоји кворум за рад Скупштине Коморе.

Кворум се утврђује пребројавањем чланова Скупштине Коморе.

Кворум за рад Скупштине Коморе постоји ако је на седници Скупштине Коморе присутно више од половине укупног броја чланова Скупштине Коморе.

Члан 40.

На седници Скупштине Коморе, поред чланова Скупштине Коморе могу учествовати у раду и представници Министарства за здравље, директор Коморе, као и друга лица која председник Скупштине Коморе позива.

3. Ток седнице

Члан 41.

Пре утврђивања деневног реда усваја се записник са претходне седнице Скупштине Коморе.

О примедбама на записник Скупштина Коморе одлучује без расправе.

Члан 42.

Дневни ред седнице утврђује Скупштина Коморе.

Скупштина Коморе одлучује посебно о сваком предлогу за измену и допуну предложеног дневног реда.

О дневном реду у целини, Скупштина Коморе одлучује без расправљања.

Члан 43.

По отварању расправе о свакој тачки дневног реда седнице Скупштине Коморе, право да добију реч имају по следећем редоследу:

• предлагач акта, односно представник предлагача акта,
• известиоци
• чланови Скупштине Коморе по редоследу пријављивања,
• представник Министарства за здравље.

Пријаве за реч подносе се по отварању расправе, а могу се подносити до њеног закључивања.

Члан 44.

Време излагања члана Скупштине Коморе износи до 10 минута, уколико Скупштина Коморе на почетку расправе поједине тачке дневног реда не одлучи другачије.

Предлагач акта, односно овлашћени представник предлагача акта и известилац по појединој тачки дневног реда, има право да у првом обраћању говори два пута де од времена одређеног за излагање члана Коморе, као и право да поново добије реч ради давања образложења, у времену трајања одређеном за излагање члана Скупштине Коморе.

Члан 45.

Председник Скупштине Коморе, кад жели да учествује у расправи препушта председавање заменику председника Скупштине Коморе.

Члан 46.

Када се исцрпи листа пријављених говорника, говорник може да добије реч још једном, ако питање које је на дневном реду, по оцени председника Скупштине Коморе, није довољно расправљено.

Члан 47.

Када утврди да нема више пријављених за учешће у расправи председник Скупштине Коморе закључује расправу.

Члан 48.

Председник Скупштине Коморе прекида рад Скупштине Коморе када утврди недостатак кворума на седници Скупштине Коморе док се кворум не обезбеди.

Прекид рада из става 1. овог члана може трајати највише 30 минута.

Ако се у времену из става 2. овог члана кворум не обезбеди, председник Скупштине Коморе ће завршити рад Скупштине Коморе.

Скупштина Коморе, по завршетку рада на начин из става 3. овог члана, наставиће рад по утврђеном дневном реду најдоцније у року од 15 дана.

О датуму и времену одржавања седнице Скупштине Коморе из става 4. овог члана присутни чланови Скупштине Коморе обавештавају се усмено, а одсутним се доставља писмени позив.

Председник Скупштине Коморе може одредити паузу у раду Скупштине Коморе.

Члан 49.

Председник Скупштине Коморе ће одложити већ заказану седницу кад настану разлози који онемогућавају њено одравањње у заказано време и дан или када установи да није присутан довољан број чланова Скупштине Коморе (недостатак кворума).

Члан 50.

Када се обави разматрање свих тачака дневног реда и одлучивања по њима, председник Скупштине Коморе закључује седницу Скупштине Коморе.

Члан 51.

Члану Коморе који жели да говори о повреди овог Пословника, председник Скупштине Коморе даје реч по завршеном излагању претходног говорника.

Члан 52.

Нико не може да говори на седници Скупштине Коморе пре него затражи и добије реч од председника Скупштине Коморе.

Члан 53.

Чланови Скупштине Коморе су дужни да поштују достојанство Скупштине Коморе и да се једни другима обраћају са уважавањем и да, нарочито, не износе чињенице и оцене које се односе на приватни живот других лица.

4. Одржавање реда на седници

Члан 54.

О одржавању реда на седници Скупштина Коморе стара се председник Скупштине Коморе.

Због повреда реда на седници Скупштине Коморе могу се према члановима и другим учесницима изрећи мере опомена, одузимањем речи, удаљењем са седнице.Опомена се изриче на понашање којим се нарушава ред на седници и овај Пословник.

Одузимање речи изриче се кад учесник на седници нарушава нормалан рад а већ је једном опоменут.

Мере из става 2. и 3. овог члана изриче председник Скупштине Коморе.

Члан 55.

Мера удаљења са седнице изриче се присутном лицу које не поступа по налогу председника Скупштине Коморе који му је изрекао меру одузимања речи, који на други начин грубо омета или спречава рад седнице, као и због извршења каквог кривичног дела (клевете, увреде, физички напад и сл.).

Меру из става 1. овог члана на предлог председника Скупштине Коморе изриче Скупштина Коморе.

Мера из става 2. овог члана донета је ако се за њу изјасни већина од укупно присутног броја чланова Скупштине Коморе.

Мера из става 2. овог члана изриче се само за седницу на којој је изречена.

Члан 56.

Мере које изриче председник Скупштине Коморе Скупштина Коморе не може опозвати.

Изречена мера за повреду реда на седници уноси се у записник.

5. Гласање

Члан 57.

Скупштина Коморе одлучује гласањем чланова Скупштина Коморе.

Чланови Скупштине Коморе гласају “за” предлог, “против” предлога, или су “уздржани”.

Члан 58.

Скупштина Коморе одлучује јавним гласањем дизањем руке или прозивком, ако на предлог председника Скупштине Коморе, Скупштина Коморе тако одлучи без расправе.

Члан 59.

Одлука се сматра донетом ако је за њу гласала већина присутних чланова Коморе, о чему педседник Скупштине Коморе саопштава резултат гласања.

Члан 60.

Скупштина Коморе одлучује тајним гласањем ако о томе одлучи Скупштина Коморе.

Тајно се гласа на гласачким листићима.

Гласачки лиситићи су исте величине, облика и боје, а оверени су печатом Скупштине Коморе.

Члан 61.

За спровођење тајног гласања образује се посебна комисија, коју сачињавају по један члан Скупштине Коморе представници сваког огранка.

Председник Скупштине Коморе пре почетка гласања одређује време трајања гласања.

Гласање се обавља убацивањем попуњеног гласачког листића у гласачку кутију.

Члан 62.

Пошто је гласање завршено, комисија за гласање утврђује резултате гласања у истој просторији у којој је гласање обављено.

Утврђивање резултата гласања обухвата податке о броју:

• уручених гласачких листића,
• употребљених гласачких листића,
• неупотребљених гласачких листића,
• неважећих гласачких листића,
• важећих гласачких листића,
• гласова “за” и гласова “против”.

Утврђивање резултата гласања обухвата и констатацију да је предлог изгласан, или да није изгласан прописаном већином.

Члан 63.

О утврђивању резултата гласања саставља се записник који потписују сви чланови комисије за гласање.

Председник Скупштине Коморе објављује резултате гласања на седници Скупштине Коморе.

6. Записник

Члан 64.

О раду на седници Скупштине Коморе води се записник.

Записник обухвата:

• редни број седнице,
• назнаку да седницу одржава Скупштина Коморе,
• место и датум одржавања седнице,
• време отварање седнице и име председавајућег,
• број присутних чланова Скупштине Коморе и имена одсутних чланова,
• имена лица која присуствују седници по одредбама члана 76. овог Пословника,
• констатацију председавајућег о постојању кворума,
• предложени и усвојени дневни ред,
• имена излагача и битну садржину њихових излагања, посебно њихових предлога,
• одлуке које су донете по појединим тачкама дневног реда, уз назнаку да ли су донете једногласно или већином гласова, а ако је вршено пребројавање гласова “ЗА” и “ПРОТИВ”, назнаку колико је њих било,
• назначење часа у које је седница закључена или прекинута,
• потпис записничара и председника Скупштине Коморе.

Записник садржи и друге податке неопходне за рад Скупштине Коморе.

Члан 65.

Записник се води у два примерка.

На седници Скупштине Коморе могу се водити и стенографске белешке и снимати на магнетофону.

Записник мора бити сређен најдаље за седам дана од дана одржавања седнице.

Записник о раду седнице Скупштине Коморе трајно се архивира.

Уз записник из става 4. овог члана архивирају се припадајући материјали и документација.

Усвојени записник потписује председник Скупштине Коморе.

О записнику се стара директор Коморе.

VI ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Годишњи програм рада из члана 2. овог Пословника садржи два дела: део који се односи на општа питања и главне активности Скупштине Коморе и њених Комисија и део који се односи на питања која ће се разматрати на појединим седницама Скупштине Коморе.

Део програма који се односи на рад у седницама садржи број седница редовног заседања Скупштине Коморе, затим назив тема односно прописа или других аката које ће Скупштина Коморе разматрати, основну садржину и сврху разматрања појединих питања, назив обрађивача који врше стручну обраду питања садржаних у материјалу и назив предлагача питања које ће разматрати надлежна Комисија, као и рок разматрања.

Члан 67.

Поступак за разрешење од дужности (у даљем тексту: разрешење) председника и заменика председника Скупштине Коморе, Управног одбора, Надзорног одбора, директора Коморе и других органа покреће се на образложени писмени предлог најмање једне трећине чланова Скупштине Коморе, а према члану 23. Статута Коморе.

Члан 68.

Одлуку у вези разрешења утврђених овим Пословником доноси Скупштина Коморе.

Ради утврђивања чињеница у вези разрешења из члана 67. овог Пословника Скупштина Коморе може образовати комисију од 3 члана.

Члан 69.

О разрешењу из члана 67. овог Пословника мора се гласати у року од 30 дана од дана достављања образложеног предлога односно захтева за разрешење.

На образложени предлог подносиоца захтева за разрешење из члана 67. овог Пословника Скупштина Коморе може одлучити да се одлука донесе по хитном поступку.

Хитан поступак из става 2. овог члана спроводи се обавезно у случајевима када за члана Скупштине Коморе постоји правоснажна судска пресуда да је учинио кривично дело за које се изриче казна затвора у времену трајања дужем од 6 месеци и због изречене мере теже повреде професионалне дужности и угледа члана Коморе.

Подносилац образложеног предлога и захтева из става 2. овог члана мора бити члан Скупштине Коморе.

Мишљење о образложеном предлогу и захтеву из става 2. овог члана даје Комисија за израду општих аката.

Члан 70.

Председници, заменици председника и чланови Суда части могу бити разрешени са разлога предвиђених Статутом Коморе за разрешење председника и заменика председника Скупштине Коморе, односно чланова органа на начин и по поступку утврђеним овим Пословником за разрешење тих председника и заменика председника односно чланова.

Члан 71.

Одредбе овог Пословника примењују се и на лица која присуствују раду Скупштине Коморе и других органа Коморе а нису чланови Коморе.

Лица из става 1. овог члана присуствују седници Скупштине Коморе и других органа Коморе под условом чувања пословне тајне Коморе.

Врста података који представљају пословну тајну Коморе одређују се према карактеристикама и другим мерилима о подацима који представљају пословну тајну Коморе утврђеним посебним актом Скупштине Коморе.

Члан 72.

Поступак, и начин избора почасног члана Коморе врши се на основу критеријума и мерила утврђеним посебним актом Скупштине Коморе.

Члан 73.

Поступак измена и допуна овог Пословника сходан је поступку његовог доношења.

VII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 74.

Овај Пословник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Коморе.

 

ПРЕДСЕДНИК
Проф. др Нада Мајкић-Singh

ДИРЕКТОР
Прим. др Велибор Цанић