Документација коју је неопходно доставити за издавање привремене лиценце:

1. Захтев за издавање привремене лиценце (преузми)
2. Оверена фотокопија пасоша
3. Оверена фотокопија лиценце/документа надлежног органа из државе пребивалишта
4. Оверена фотокопија Уговора о обављању привремених или повремених послова у Републици Србији/Позивног писма за рад у здравственој установи у Републици Србији

*Пример уплатнице за трошкове издавања привремене лиценце КБС, Извода из Именика и Потврде:

Након комплетирања документације, Комора приступа издавању:

– Потврде о постојању услова за издавање привремене лиценце
– Решења о издавању привремене лиценце
– Привремене лиценце КБС

У складу са чл. 13. Закона о Коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС“, бр.107/05), члан коморе је у обавези да правовремено, у року од 30 дана од дана наступања промене везано за запослење обавести Комору биохемичара Србије о томе, односно достави:

1. Доказ о заснивању радног односа- запослењу: Уговор о заснивању радног односа