(Закон о здравственој заштити, члан 185., 186.)

Kомора по службеној дужности привремено одузима лиценцу здравственом раднику под условима који су прописани чланом 185. Закона о здравственој заштити, “Сл. гласник РС”, број 25/2019:

1) ако обавља здравствену делатност за коју му није издата лиценца;
2) ако у обављању здравствене делатности начини стручну грешку којом се нарушава, односно погоршава здравствено стање пацијента;
3) ако му је од стране надлежног органа коморе изречена једна од мера привремене забране обављања здравствене делатности због теже повреде професионалне дужности и угледа члана коморе, у складу са законом и статутом коморе;
4) ако је правноснажном судском одлуком осуђен за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, односно на казну затвора за кривично дело против здравља људи; 5) ако му је правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Kривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење
наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати здравствену делатност;
6) ако у обављању здравствене делатности злоупотреби средства здравственог осигурања;
7) ако је исписан из именика надлежне коморе;
8) удругим случајевима прописаним законом