Документација коју је неопходно доставити за издавање лиценце:

1. Захтев за издавање лиценце (преузми)
2. Фотокопију Решења о упису у Именик КБС
3. Доказ о плаћеној накнади на име издавања лиценце.
4. Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности (за кориснике старосне пензије).

Уплату за издавање лиценце у износу од 6.200,00 динара извршити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број 160-275336- 23, Банца Интеса а.д., Београд

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце КБС, Извода из Именика и потврде:

5. Извештај из казнене евиденције Министарства унутрашњих послова прибавља Комора по службеној дужности

Након комплетирања документације и позитивно извршене провере у МУП РС, Комора приступа издавању:
– Решења о издавању лиценце
– Лиценце КБС

У складу са чл. 13. Закона о Коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС“, бр.107/05), члан коморе је у обавези да правовремено, у року од 30 дана од дана наступања промене везано за запослење обавести Комору биохемичара Србије о томе, односно достави:

1. Доказ о заснивању радног односа- запослењу: М пријава на осигурање/Уговор о заснивању радног односа
2. Фотокопију решења надлежног органа о обављању приватне праксе (Решење Министартсва здравља РС и АПР-а)- само оснивач приватне праксе