У случају престанка обављања здравствене делатности престаје законска обавеза за обавезним чланством у Комори биохемичара Србије (КБС) те даље члан Kоморе има статус добровољног члана Коморе у складу са чланом 5. Закона о коморама и чланом 23. Статута КБС.

Члан је у обавези да у року од 30 дана од дана наступања промена о насталој промени обавести Комору и пошаље документацију која то потврђује.

Статус добровољног члана Коморе подразумева следеће:

– У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце здравственим радницима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) у периоду када је здравствени радник незапослен није у обавези да сакупља бодове за КЕ.
– У периоду трајања добровољног чланства постоји обавеза плаћања чланарине у износу 5.000,00 динара на годишњем нивоу, односно половину износа чланарине за обавезно чланство.
– У случају поновног запослења члан поново има обавезу да буде обавезан члан Коморе, и да о насталој промени обавести Комору у року од 30 дана од дана наступања промена, у складу са чланом 13. Закона о Коморама здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 – одлука УС).

Осим наведеног у случају престанка обављања здравствене делатности члан може поднети и захтев за испис из Именика Коморе, процедуру погледати у делу ИСПИС ИЗ ИМЕНИКА КОМОРЕ.