У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање и одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. гласник РС“, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/15) потребно је да најмање 60 дана пре истицања важења Ваше лиценце, а може и раније, доставите Комори Захтев за обнављање лиценце тако што ћете:

1. Попуњен образац (можете преузети овде) послати Комори путем поште или донети у просторије КБС, Антифашистичке борбе 16/8, IV спрат на Новом Београду, најкасније 60 дана пре истицања важности Ваше лиценце. До тог датума је неопходно да доставите и сертификате за последњу лиценцну годину и уплатите чланарину за текућу годину, уколико то већ нисте урадили. Осим наведеног, здравствени радник – корисник старосне пензије подноси Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

2. Извештај о броју остварених бодова у току лиценцног периода формираће се из електронске базе Коморе и биће Вам благовремено послат на увид.

3. Уколико у добијеном обавештењу добијете информацију да сте у досадашњем поступку испунили све услове за обнављање лиценце потребно је да извршите уплату:

1. Износ за издавање Лиценце 5.000,00 динара
2. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара
3. Износ за издавање потврда је 200,00 динара

У складу са Законом о коморама здравствених радника члан 7. тачка 9. („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), ставке под бројем 2. и 3. односе се на сва издавања у току једног лиценцног период од седам година.

Молимо да наведене износе уплатите одмах након добијања обавештења о испуњености услова за обнављање лиценце на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце, извода из именика и потврде