У складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022) потребно је да најмање 60 дана пре истицања важења Ваше лиценце, а може и раније, доставите Комори Захтев за обнављање лиценце тако што ћете:

1. Образац Захтева (можете преузети овде) и попуњен послати Комори путем поште или донети у просторије КБС, Антифашистичке борбе 16/8, IV спрат на Новом Београду, најкасније 60 дана пре истицања важности Ваше лиценце. У случају да то већ нисте урадили потребно је да пошаљете сертификате и измирите евентуална материјална дуговања према комори.
Осим наведеног, здравствени радник – корисник старосне пензије подноси Доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности.

2. Доказ о уплати приложити уз захтев или накнадно а најкасније 30 дана од дана подношења захтева

1. Износ за издавање Лиценце 5.000,00 динара
2. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара
3. Износ за издавање потврда је 200,00 динара

У складу са Законом о коморама здравствених радника члан 7. тачка 9. („Сл. гласник РС“, бр. 107/2005, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), ставке под бројем 2. и 3. односе се на сва издавања у току једног лиценцног период од седам година.

Наведене износе потребно је уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

*Пример уплатнице за трошкове издавања лиценце, извода из именика и потврде