Члан 13. Закона о Коморама здравствених радника (“Сл. гласник РС“, бр.107/2005, 99/2010 i 70/2017):

„Чланови Коморе дужни су да надлежном органу Коморе пријаве све промене које су битне за упис у Именик из члана 10. овог Закона, као и друге битне чињенице из надлежности Коморе, у року од 30 дана од дана сазнања за те промене, односно чињенице“.

Молимо Вас да у складу са наведеним чланом а ради правовременог ажурирања јавних евиденција – података уписаних у Именик чланова Коморе, благовремено у законском року Комори достављате информације о свакој промени података (промена радног места у здравственој установи или приватној пракси, завршетак специјализације, промена пребивалишта, промена презимена, престанак запослења, почетак или престанак обављања здравствене делатности и др.).

У нади да ћете остваривати дату обавезу подсећамо Вас да је чланом 52. Закона о коморама здравствених радника предвиђена новчана казна од 10.000,00 до 50.000,00 динара за здравственог радника који не испуни обавезу из наведеног члана 13.

 

Ваше име и презиме *

Ваша е-пошта *

Ваш број лиценце *

Ваша порука*

ДОКУМЕНТАЦИЈУ КОЈА ПОТКРЕПЉУЈЕ НАВЕДЕНЕ ПРОМЕНЕ СТЕ У ОБАВЕЗИ ДА ДОСТАВИТЕ ПУТЕМ ПОШТЕ НА АДРЕСУ:
Комора биохемичара Србије
Антифашистичке борбе број 16, IV спрат, стан 8
11070 Нови Београд (код Штарк арене)