Преузето са: www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 7. став 1. тач. 8. и 9. Закона о Коморама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/2010 и 70/17 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на седници одржаној 12. априла 2023. године у Београду, донела је

ОДЛУКУ

о висини, начину и роковима плаћања чланарине и других накнада за чланове Коморе биохемичара Србије

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се врста и висина чланарине и других накнада, начин плаћања и услови за ослобођење од плаћања, које су дужни да плаћају чланови Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Комора) Комори.

Члан 2.

Утврђује се годишња чланарина за обавезне чланове Коморе у износу од 10.000,00 динара, која се може платити у целости најкасније до 1. октобра текуће године за ту годину, или у два једнака дела по 5.000,00 динара (I. део најкасније до 1. априла текуће године за ту годину и II. део до 1. октобра текуће године за ту годину), или у једнаким месечним ануитетима одбијањем – административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара.

Утврђује се годишња чланарина за добровољне чланове Коморе у износу од 5.000,00 динара, која се може платити у целости најкасније до 1. октобра текуће године за ту годину, или у два једнака дела по 2.500,00 динара (I. део најкасније до 1. априла текуће године за ту годину и II. део до 1. октобра текуће године за ту годину).

Члан 3.

Ослобађа се обавезе плаћања члананирне члан Коморе за време трајања породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, односно одуства са рада ради посебне неге детета, као и незапослене труднице од почетка трудноће све до шест месеци од датума порођаја.
За време привремене спречености за рад у трајању шест месеци и дуже у континуитету, члан Коморе који достави писани доказ плаћа чланарину у износу половине годишње чланарине.

Одлуку о испуњености услова доноси Директор Коморе, која је коначна.

Члан 4.

Утврђује се накнада за уписнину у Именик Коморе у износу од 3.000,00 динара, која се плаћа при упису члана у Комору.

Члан 5.

Утврђује се накнада за издавање/обнављање Лиценце члану Коморе у износу од 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година, која се плаћа приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година.
Изузетно од претходног става, накнада за издавање лиценце члану Коморе преко 70 година старости утврђује се у износу од 1.000,00 динара, која се плаћа једном у току једног лиценцног периода од годину дана и обухвата и накнаду за издавање извода и потврда том члану у том периоду.

Члан 6.

Утврђује се накнада за издавање нове лиценце на захтев члана Коморе који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус, или наставно-научно звање, у износу од 1.000,00 динара.

Члан 7.

Утврђује се накнада за издавање дупликата лиценце у случају губитка или уништења, на захтев члана Коморе, у износу од 1.000,00 динара, с тим што је члан дужан да сноси и све остале трошкове које не наплаћује Комора, а који су у вези са поништајем изгубљене односно уништене лиценце (трошак објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и сл.).

Члан 8.

Утврђује се накнада за издавање извода из Именика у износу од 1.000,00, динара који се плаћа једном у току једног лиценцног периода.

Члан 9.

Утврђује се накнада за издавање потврда у износу од 200,00 динара, која се плаћа једном у току једног лиценцног периода.

Члан 10.

Утврђује се накнада за поступак спровођења лиценцног испита у износу од 30.000,00 динара за чланове Коморе који не испуњавају услове за обнављање лиценце прописане Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, број 76/22).

Члан 11.

Уплата чланарине и других накнада утврђених овом одлуком врши се на текући рачун Коморе број 160-275336-23, који се води код Banca Intesa а.д, Београд.
Против чланова Коморе који не уплате чланарину утврђену овом одлуком ни до краја марта текуће године за претходне године, Комора ће покренути одговарајуће дисциплинске и судске поступке у складу са законом.

Члан 12.

По добијању сагласности министарства надлежног за послове здравља, ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе све раније одлуке које се односе на плаћање чланарина и других накнада Комори.

 

Број 375
У Београду, 12. априла 2023. године
Председник Скупштине
Коморе биохемичара Србије,
прим. др сц. Татјана Водник, с.р.