Важне информације – Страна 3 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Важне информације

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ – КАНДИДАЦИОНИ ЗБОРОВИ КБС ДАНА 12.05.2022. ГОДИНЕ

Све обавезне чланове Коморе биохемичара Србије (КБС) обавештавамо да ће се дана 12. 05. 2022. године (четвртак), одржати кандидациони зборови за изборе за нов сазив чланова Скупштине КБС, и то:

1. У изборној јединици број 1. – Огранак Београд, Кандидациони збор ће се одржати у просторијама хотела „Славија“ (велика сала на међуспрату), ул. Светог Саве 1-9 у Београду, са почетком у 09,00 часова.

2. У изборној јединици број 2. – Огранак Војводина, Кандидациони збор ће се одржати у просторијама хотела Велики, улица Николе Пашића 24 у Новом Саду, са почетком у 13,00 часова.

3. У изборној јединици број 3. – Огранак Ниш, Кандидациони збор ће се одржати у амфитеатру Института за патологију Универзитетског клиничког центра Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића бр. 48 у Нишу, са почетком у 12,00 часова.

Поштоване колеге, позивамо вас да активно учествујете у изборним активностима за Скупштину КБС, јер ће од вашег ангажовања у великој мери зависити квалитет рада Коморе и сва каснија питања везана за професију коју обављамо.

Преузмите:

1. Решење о месту одржавања кандидационих зборова (PDF)
2. Решење о проглашењу бирачког списка (PDF)
3. Бирачки списак ИЈ Огранак Београд (PDF)
4. Бирачки списак ИЈ Огранак Војводина (PDF)
5. Бирачки списак ИЈ Огранак Ниш (PDF)

Председник
Централне изборне комисије
Коморе биохемичара Србије
Др мед. Веселинка Нововић с.р.
спец. клиничке биохемије

Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС ЗА 2022. ГОДИНУ

На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VII редовној седници одржаној 04. 03. 2022. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2022. годину
I

1. Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2022. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2022. године и II део до 01. октобра 2022. године ) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;
2. Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2022. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;
3. Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору)
4. Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година је (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година)
5. Износ за издавање лиценце здравственом раднику преко 70 година старости на период од годину дана са издавањем извода и потврда 1.000,00 динара (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од годину дана)
6. Износ за издавање нове лиценце на захтев здравственог радника који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус или наставно-научно звање 1.000,00 динара
7. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
8. Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
9. Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КЕ, а бави се здравственом делатношћу.

II

На ову Одлуку сагласност је дало Министарство здравља Републике Србије бр. 401-00- 979/2022-02 од 31. 03. 2022. године.
Одлука је објављена у Сл. гласнику РС број 50 од 28.04.2022. године и ступа на снагу осмог дана након објављивања.
Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

Прочитај више

ИЗВОД ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ИЗБОРИ 2022.

Извод из бирачког списка по изборним јединицама огранака Коморе биохемичара Србије. Припадност изборној јединици је дефинисана према месту обављања здравствене делатности.

ОГРАНАК БЕОГРАД
Изборна јединица Београд

ОГРАНАК ВОЈВОДИНА
Изборна јединица Војводина

ОГРАНАК НИШ
Изборна јединица Ниш

Члан Коморе може упутити приговор на Извод из бирачког списка писаним путем на mail адресу Коморе у складу са Одлуком о спровођењу избора донетој на VII седници Скупштине Коморе биохемичара Србије 07.03.2022. године, дел. бр. 427 од 07.03.2022. године.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ИЗБОРНЕ РАДЊЕ – OБРАСЦИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ КАНДИДАТУРЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Изборне радње ће се одвијати у складу са Роковником који је објављен на веб страници Коморе.

Подношење кандидатуре на кандидационом збору се врши на обрасцима које је усвојила Централна изборна комисија Коморе биохемичара Србије и налазе се у прилогу ове објаве.

Председник Централне изборне комисије
Др мед. Веселинка Нововић с.р.
спец. клиничке биохемије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – I СЕДНИЦА ЦЕНТРАЛНЕ ИЗБОРНЕ КОМИСИЈЕ КБС

Поштоване колегинице и колеге,

Дана 19. априла 2022. одржана је Прва седница Централне изборне комисије Коморе биохемичара Србије. На овој седници донет је Пословник о раду Централне изборне комисије Коморе биохемичара Србије, Правила за спровођенје кандидационих зборова и избора и утврђен је и Роковник за вршење изборних радњи у поступку спровођења избора за чланове Скупштине Коморе биохемичара Србије.

Председник Централне изборне комисије
Др мед. Веселинка Нововић с.р.
спец. клиничке биохемије

Прочитај више

Архива чланака