КБС – Страна 37 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

UČEŠĆE MBS NA MEĐUNARODNIM SKUPOVIMA

Medicinski i klinički biohemičari Srbije aktivno su učestvovali na Četvrtom EFCC Simpozijumu za Balkanski region (4th EFCC Symposium for Balkan Region) pod nazivom „Uticaj preanalitičke faze na kvalitet laboratorijskih rezultata“ (The Impact of the Pre-analytical Phase on the Quality of the Laboratoy Results). Učesnici 20-tog IFCC Kongresa: S leva na desno. V. Canić, Z. Janković, J. Đorđević, M. Ilić, Z. Šumarac, N. Majkić-Singh, S. Singh, R. Obrenović Simpozijum je krajem juna meseca u organizaciji Društva medicinskih biohemičara Srbije i Instituta za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije održan u Beogradu, kao regionalnom centru Evropske federacije za kliničku hemiju uz XVI Kongres medicinske biohemije i laboratorijske medicine sa međunarodnim učešćem pod pokroviteljstvom Međunarodne federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – IFCC (International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine) i Evropske federacije za kliničku hemiju i laboratorijsku medicinu – EFCC (European Federation for Clinical Chemistry and Laboratory Medicine). Na ovom Simpozijumu izložena su najnovija saznanja o primeni i značaju uticaja preanalitičkih faktora na kvalitet laboratorijskih rezultata, a u cilju sprečavanja preanalitičkih grešaka koje mogu da štete pacijentima. Bilo je reči i o merama sigurnosti prilikom uzimanja bioloških uzoraka od pacijenata npr. pri venepunkcijama u cilju zaštite pacijenata. Osim izlaganja o uticajima preanalitičke faze u hematologiji, govorilo se o stabilnosti uzoraka, kao i preporukama i načinima edukacije osoblja radi osiguranja kvaliteta dijagnostičkih uzoraka i celog laboratorijskog procesa u celini. Kako bi...

Прочитај више

INFORMACIJA O UPISU U KOMORU BIOHEMIČARA SRBIJE

Poštovane kolege, Kao što Vam je poznato, Komora biohemičara Srbije je osnovana na osnovu Zakona o komorama zdravstvenih radnika, a radi unapređenja uslova za obavljanje profesije biohemičara i zaštite njihovih interesa i interesa građana u pruženju zdravstvene zaštite, organizovanog učešća i uticaja na uređivanju i sprovođenju zdravstvene zaštite, kao i radi ostvarivanja drugih ciljeva vezanih za profesiju biohemičar. Shodno zakonskoj obavezi potrebno je da pristupite upisu u Komoru: 1. Uplatom sledećih iznosa • Članarina za članstvo u Komori za 2015. godinu u iznosu od 10.000,00 dinara; • Članarina može da se plati u dve rate (prvi deo najkasnije do 31. marta, a drugi do 15. jula) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 diinara); • Upisnina u Imenik Komore u iznosu od 3.000,00 dinara, koja se plaća u celosti; 2. Potrebna dokumenta za upis u Imenik Komore: • Fotokopija lične karte • Fotokopija radne knjižice • Rešenje nadležnog organa o obavljanju privatne prakse • Rešenje o privatnoj praksi • Prijava o zasnivanju radnog odnosa (M1, M2 obrazac) • Fotokopija univerzitetske diplome i položenog stručnog ispita • Fotokopija diplome specijalizacije – uže specijalizacije, ili rešenje o započetoj specijalizaciji • Fotokopija stečene naučne titule, naučnog zvanja ili primarijata • Uverenje o državljanstvu • dve fotografije dimenzija 30 x 35 mm • popunjen obrazac EV-1 za upisivanje u Imenik Komore (može se preuzeti sa sajta...

Прочитај више

DODELA LICENCI

I Komora biohemičara Srbije je na svečanosti koja je održana 02. 04. 2008. godine u Hotelu „M“ u Beogradu, uručila prve LICENCE zaposlenima u zdravstvu Srbije. Svečanost je otvorio Ministar prof. dr Tomica Milosavljević koji je i uručio licence članovima Skupštine Komore, kao i određenom broju članova koji pripadaju Ogranku Beograd II Na prigodnoj svečanosti koja je održana u Institutu „Radon“ u Niškoj banji 15. 04. 2008. godine, Državni sekretar Ministarstva zdravlja doc. dr Nevena Karanović je uručila licence članovima Ogranka Komore u Nišu. III Na svečanosti održanoj 22. 04. 2008. godine u Novom Sadu Državni sekretar Ministarstva zdravlja Mr sci. dr Tomislav Stantić je uručio licence članovima Ogranka Komore u Novom Sadu. Komora izražava zahvalnost „Interlab exim“ Beograd, „Sanitarija“ Novi Sad i „Vetfarm“ Niš, koji su pomogli održavanju ovih svečanih...

Прочитај више

O D L U K A

Na osnovu Zakona o Komorama zdravstvenih radnika (Sl. Glasnik RS, Br. 107/05) Statuta Komore biohemičara Srbije i odluke donesene na IV redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije, Komora biohemičara Srbije raspisuje: dopunski I Z B O R za Skupštinu Komore biohemičara Srbije – Izborna jedinica Beograd – 1. Dopunski izbor će se održati 10.10.2008. godine u 13 časova u prostorijama Komore biohemičara Srbije – Ogranak Beograd , Bulevar Despota Stefana 81. 2. Izbor će se održati na način i po postupku utvrđenim Odlukom o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, u svemu po tački 12. navedene odluke. 3. Na osnovu Člana 32. Statuta Komore, izabrani član mora biti Dipl. farmaceut – specijalista medicinske biohemije. 4. U tački 8. Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije od 13.03.2006. godine, stoji da izborna komisija izborne jedinice objavljuje birači spisak na oglasnoj tabli izborne jedinice, 7 dana pre održavanja izbora. 5. Za blagovremeno kandidovanje i dopunske izbore za Skupštinu Komore odgovorni su svi članovi izborne jedinice Beograd. 6. Izborna Komisija je sastavljena od 3 člana, i to: Prim. dr med Slavica Cimbaljević – Predsednik Komisije Mr sci. Sanja Stanković – član Komisije Dipl.ph Iva Perović – Blagojević – član Komisije Obrazloženje: Predlogom da Prof. dr Svetlana Ignjatović postane Član zdravstvenog saveta Srbije u ogranku Beograd, upražnjeno je mesto za jednog Dipl. farmaceuta – spec. medicinske biohemije....

Прочитај више

Архива чланака