КБС – Страна 37 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KBS

Beogrаd, 9 jun 2006. godinа Nа osnovu člаnа 19. stаv 1 tаčkа 4 Zаkonа o komorаmа zdrаvstvenih rаdnikа, Skupštinа Komore biohemičаrа Srbije, nа sednici održаnoj 9. junа 2006. godine donelа je POSLOVNIK O RADU SKUPŠTINE KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE I OPŠTE ODREDBE Člаn 1. Ovim Poslovnikom o rаdu Skupštine Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Poslovnik) uređuje se nаčin rаdа Skupštine Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Skupštinа Komore), kаo i orgаnа i telа koje onа obrаzuje odnosno imenuje i prаvа i dužnosti člаnovа Skupštine Komore, drugih orgаnа i telа Komore, kаo i drugа pitаnjа od znаčаjа zа rаd istih, u sklаdu sа zаkonom i Stаtutom Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Stаtut Komore). Člаn 2. Skupštinа Komore obаvljа poslove iz svog delokrugа nа sednicаmа, premа godišnjem progrаmu rаdа. Godišnjim progrаmom rаdа utvrđuju se rokovi i nаčin rаzmаtrаnjа pitаnjа iz delokrugа Skupštine Komore. Godišnji progrаm rаdа Skupštinа Komore donosi nаjkаsnije do 31. jаnuаrа zа tekuću godinu. Člаn 3. Skupštinа Komore se može sаstаti i mimo rokovа utvrđenih godišnjim progrаmom rаdа kаdа je to neophodno, а rаdi rаzmаtrаnjа pitаnjа iz svog delokrugа. Člаn 4. Jаvnoj sednici predstаvnici sredstаvа jаvnog informisаnjа imаju slobodаn pristup u cilju obаveštаvаnjа jаvnosti. Službeno sаopštenje zа štаmpu i drugа sredstvа jаvnog informisаnjа sаstаvljа stručnа službа Komore, а odobrаvа predsednik Skupštine Komore ili lice koje on ovlаsti. Člаn 5. Nа prvoj sednici Skupštinа Komore birа predsednikа i zаmenikа...

Прочитај више

POSLOVNIK O RADU UPRAVNOG ODBORA KBS

Na osnovu člana 47. Statuta Komore biohemičara Srbije, Upravni odbor Komore biohemičara Srbije na sednici održanoj dana 9. juna 2006. godine i sednici održanoj 29. januara 2015. godine usvojio je dopunjeni P O S L O V N I K O RADU UPRAVNOG ODBORA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Poslovnikom o radu Upravnog odbora Komore biohemičara Srbije (u daljem tekstu: Poslovnik) uređuje se rad Upravnog odbora Komore biohemičara Srbije (u daljem tekstu: Upravni odbor). Član 2. Upravni odbor obavlja poslove iz svog delokruga na sednicma. Sednice Upravnog odbora održavaju se prema planu rada i po potrebi. Planom rada utvrđuju se rokovi i način razmatranja pitanja iz delokruga Upravnog odbora. Član 3. Sednici Upravnog odbora pored članova Upravnog odbora po pravilu prisustvuju: predsednik Skupštine Komore, direktor Komore, predstavnik Ministarstva za zdravlje i druga pozvana lica. Lica koja nisu članovi Upravnog odbora učestvuju u njegovom radu bez prava glasa. Član 4. Sednice Upravnog odbora su javne. Sednici Upravnog odbora mogu prisustvovati ovlašćeni predstavnici sredstava informisanja i obaveštavati javnost o njenom radu, pod uslovom čuvanja poslovne tajne Komore. Član 5. U slučaju da zakazanoj sednici ne prisustvuje dovoljan broj članova Upravnog odbor za punovažno odlučivanje, sednica se odlaže i zakazuje druga sa istim dnevnim redom, što se usmeno saopštava prisutnim članovima, a odsutnim članovima se dostavlja pismeno obaveštenje o ponovo zakazanoj sednici. Član 6. Odredbe ovog Poslovnika se...

Прочитај више

ETIČKI KODEKS BIOHEMIČARA SRBIJE

Beograd, 6. oktobar 2006. godine Na osnovu člana 7. tačka 1. Zakona o komorama, i člana 35. Statuta Komore biohemičara Srbije Skupština Komore biohemičara Srbije na Sednici održanoj 6. oktobra 2006. godine donela je ETIČKI KODEKS BIOHEMIČARA DEO I: OSNOVNE ODREDBE Član 1. Etički kodeks biohemičara (u daljem tekstu: Kodeks) obavezan je za diplomirane farmaceute medicinske biohemičare, diplomirane farmaceute specijaliste medicinske biohemije i doktore medicine specijaliste kliničke ili medicinske biohemije koji kao profesiju u Republici Srbiji obavljaju poslove biohemije u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi (u daljem tekstu: biohemičari) i koji su članovi Komore biohemičara Srbije (u daljem tekstu: Komora). Član 2. Kodeks utvrđuje opšte moralne norme ponašanja biohemičara u vršenju struke i obavezuju člana Komore. Dužnost je biohemičara da se kao član Komore i organa i tela Komore pridržava utvrđenih pravila ovog Etičkog kodeksa, kao i da pravilno primenjuje i sprovodi njihove odredbe. Član 3. Pridržavajući se načela Kodeksa biohemičar će poštovati, održavati i unapređivati moralni i stručni nivo medicinsko-bio h emijske delatnosti na području: – odnosa sa korisnicima usluga i kolegama zdravstvene struke, – izbora laboratorijske metodologije i tehnologije, – kontrole, ocene i procene kvaliteta rada, – prava korisnika laboratorijskih usluga na privatnost i tajnost, – obrazovnih programa i stalnog stručnog usavršavanja, – istraživanja i razvoja. Član 4. Etički odbor Komore mora pokrenuti postupak protiv članova koji krše jedno od temeljnih načela ili pojedine odredbe Kodeksa kod...

Прочитај више

ŠESTA REDOVNA SEDNICA SKUPŠTINE KBS

INFORMACIJE SA VI SKUPŠTINE KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE održane 22. marta 2010. godine. Komora biohemičara Srbije je održala VI redovnu sednicu Skupštine, na kojoj su usvojeni Izveštaji o ostvarenim aktivnostima u Organima i Telima Komore u toku 2009. godine, usvojena je Odluka o početku prikupljanja bodova akreditovanih programa kontinuirane edukacije, potrebnih za obnavljanje licence, Odluka o visini materijalnih davanja za članstvo u Komori za 2010. godinu i Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, koji će se obaviti do 31. maja 2010. godine. 1. Izveštaj o ostvarenim aktivnostima Komore u 2009. godini 2. Izveštaj o radu Upravnog odbora KBS u 2009. godini 3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora KBS u 2009. godini 4. Izveštaj o radu Etičkog odbora KBS u 2009. godini 5. Odluka o početku prikupljanja bodova akreditovanih programa kontinuirane edukacije potrebnih za obnavljanje licence 6. Odluka o visini materijalnih davanja za članstvo u Komori u 2010. godini 7. Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara...

Прочитај више

Архива чланака