Poštovane kolege,

Komora biohemičara Srbije je zajedno sa Farmaceutskim fakultetom, Institutom za medicinsku i kliničku biohemiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, Farmaceutskom komorom Srbije, Savezom farmaceutskih udruženja Srbije, Društvom medicinskih biohemičara Srbije i Sekcijom za kliničku biohemiju Srpskog lekarskog društva razmotrila nacrt Kataloga radnih mesta u zdravstvu i uputila zajedničke predloge i sugestije.

Vidi detaljnije: Dopis za doradu Kataloga i Dopuna Kataloga

Direktor Komore biohemičara Srbije
Mr sc. med. dr Slavica Cimbaljević s.r.