КБС – Страна 36 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

NACRT ZAKONA O ZAŠTITI PRAVA PACIJENATA

O B A V E Š T E NJ E Poštovane kolege, Ministarstvo zdravlja Republike Srbije je pripremilo Nacrt Zakona o zaštiti prava pacijenata, koji se nalazi u prilogu (link). Kako je u toku postupak javne rasprave, očekujemo Vaše aktivno uključenje u njegovo razmatranje, a svoje primedbe i sugestije dostavite Komori najkasnije do 15. 11. 2012. godine na e-mail: kbs@verat.net Link:...

Прочитај више

ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA APRIL 2012.

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS“ 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi О Д Л У К У o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2012. Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke. Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o...

Прочитај више

IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS

IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2011. GODINI SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2012. GODINU Realizacija plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) u 2011. godini odvijala se, kao i ranijih godina, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Odborom za zdravlje Narodne Skupštine RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim Komorama zdravstvenih radnika, a pre svega Lekarskom (LKS) i Farmaceutskom komorom Srbije (FKS). I ovog puta posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći neophodnoj za rad Komore. Osnovne aktivnosti su bile vezane za zakonom propisane obaveze i odnosile su se na licenciranje biohemičara i ažuriranje dokumentacije vezane za programe kontinuirane medicinske edukacije (KME). Ovom drugom je posebna pažnja posvećena u prvom kvartalu prošle godine. Na osnovu zaključka koji je donela RSK za medicinsku i kliničku biohemiju sa kraja 2010. godine, u prvoj polovini 2011. godine je sprovedeno ispitivanje i analiza pokrivenosti laboratorija prema kadrovskim normativima i Pravilniku o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova i bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. KBS je uputila Upitnik u 350 laboratorija iz privatnog i javnog sektora, a povratnu informaciju je dobila iz 295 laboratorija. Iz ovog materijala se stekao potpuni uvid o trenutnoj situaciji u kliničko-biohemijskim laboratorijama naše...

Прочитај више

IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS

IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2010. GODINI SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2011. GODINU (usvojen nа II sednici Skupštine KBS, održаne 24. 12. 2010. godine) Izveštaj o aktivnostima Komore biohemičara Srbije (KBS) u toku 2010. godine, nosi sa sobom dve ključne stvari. Prva je realizacija godišnjeg plana donesenog na VI redovnoj sednici Skupštine KBS, odžanoj 22. marta 2010. godine u Beogradu, u skladu sa strategijom i opštim i specifičnim ciljevima rada Komore, usaglašenih sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o Komorama zdravstvenih radnika i Statutom KBS. Drugo predstavlja činjenica da su juna meseca održani izbori u KBS i da je konstituisan nov saziv Skupštine na sednici održanoj 18. juna 2010. godine. Realizacija plana rada KBS u 2010. godini se odvijala u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Centrom za medicinsku biohemiju Kliničkog centra Srbije (CMB-KCS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova i ostalim komorama zdravstvenih radnika. Posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći, neophodnoj za rad Komore. U 2010. godini je urađeno stručno-metodološko i doktrinarno uputstvo za primenu i obavljanje postupaka i metoda u oblasti medicinske biohemije (nomenklatura za oblast medicinske biohemije; standardizacija u medicinskoj biohemiji), uz utvrđivanje vrste kliničko-biohemijskih parametara za potrebe kliničko-biohemijske laboratorijske dijagnostike u primarnoj,...

Прочитај више

POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA KBS

Beogrаd, 9. jun 2006. godine Nа osnovu člаnа 58. stаv 1 tаčkа 1 Stаtutа Komore biohemičаrа Srbije, Nаdzorni odbor Komore biohemičаrа Srbije nа sednici održаnoj 9. junа doneo je sledeći POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE Člаn 1. Ovim Poslovnikom o rаdu Nаdzornog odborа Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Poslovnik) utvrđuje se delokrug i nаčin rаdа Nаdzornog odborа Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Nаdzorni odbor) u sklаdu sа zаkonom i Stаtutom Komore biohemičаrа Srbije (u dаljem tekstu: Stаtut). Nаdzorni odbor Komore rаdi u sednicаmа, po plаnu rаdа. Plаn rаdа Nаdzorni odbor donosi zа tekuću godinu po prаvilu do 31. jаnuаrа iste godine. Plаnom rаdа utvrđuju se rokovi i nаčin kontrole mаterijаlno-finаnsijkog poslovаnjа Komore. Plаnom rаdа utvrđuju se i drugi rokovi u okviru delаtnosti Nаdzornog odborа. Člаn 2. Nаdzorni odbor obаvezno se sаstаje povodom predаje polugodišnjih, godišnjih i drugih rаčunа o finаnsijskom poslovаnju Komore biohemičаrа Srbije nаdležnim orgаnimа. Nаdzorni odbor povremeno se sаstаje rаdi vršenjа nаdzorа u pogledu korišćenjа sredstаvа Komore i drugih poslovа iz svog delokrugа. Člаn 3. Sednice Nаdzornog odborа sаzivа predsednik, а u slučаju njegove odsutnosti zаmenik predsednikа Nаdzornog odborа, obаvezno po prijemu obrаzloženog predlogа od licа ovlаšćenih Stаtutom Komore biohemičаrа Srbije. Člаn 4. Sednicu Nаdzornog odborа ovlаšćenа licа iz člаnа 3. ovog Poslovnikа mogu sаzivаti i nа obrаzloženu inicijаtivu predsednikа drugih orgаnа Komore – Skupštine Komore biohemičаrа Srbije i Uprаvnog odborа Komore....

Прочитај више

Архива чланака