КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

УПИС У КБСЧЛАНАРИНАПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОМЕНАПОТВРДЕ ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КБСИНФОРМАТОР КБС

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈАНУАР 2023.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

Број: 153-02-00118/2023-01
Датум: 13.03.2023. године
Б е о г р а д

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на
основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у
средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-00789/2022-01) у јануарском року 2023. године.

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чине прилог ове одлуке (документ под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ јануар 2023.). Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 13.03.2023. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови КБС,

Асоцијација приватних здравствених установа и приватних пракси Србије и ове године организује конгрес здравствених радника у приватном сектору.

Четврти конгрес здравствених радника у приватном сектору одржаће се 31. марта и 1. априла 2023. (петак и субота) 2023. године у хотелу “Crowne Plaza“ у Београду.

Конгрес је акредитован под бројем А-1-1800/22. За пасивно учешће здравствени радници добијају 6 бодова.

Конгрес је акредитован за: лекаре, фармацеуте, биохемичаре, медицинске сестре, здравствене техничаре.

Теме које обрађујемо су и ове године врло актуелне: метаболички синдром, обољења штитасте жлезде, анемија, дисплипидемија, хипертензија, срчана инсуфицијенција.

Све информације о догађају су доступне и онлајн на сајту: www.kongresprivatnika.rs

Комора биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАТОРИМА КЕ – ЗБИРНА ТАБЕЛА КБС

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитетапрограма КЕ, Радна група КБС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објављује збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе КБС и у року од 5 дана, од 27. 02. до 03. 03. 2023. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, на е-mail: office@kbs.co.rs.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – НОВИ ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА („СЛ. ГЛАСНИК РС“, БР. 76/2022 ОД 07.07.2022.)

Поштовани Чланови Коморе,

Обавештавамо Вас да је, почев од дана 15.07.2022. године, у примени нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године), са чијом садржином се можете упознати ОВДЕ.

Након доношења новог Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019 од 03.04.2019.) који је у примени од 19.04.2019. године, а којим је у одељку XVI, пододељaк 7. регулисано издавање, обнављање и одузимање лиценце, јавила се потреба за доношењем новог подзаконског акта, који ће бити усклађен са новим законским решењима и на ближи начин регулисати ту материју.

Молимо Вас да посебно обратите пажњу на неке од важних новина, које овде издвајамо, а које су прописане новим Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године):

• Новим Правилником више није прописано да незапослени здравствени радник није у обавези да сакупља бодове за континуирану едукацију, што значи да су, почев од 15.07.2022. године, као дана почетка примене новог Правилника, и незапослени здравствени радници који имају лиценцу дужни да сакупљају бодове за обнављање лиценце;
• У складу са Новим Правилником, више није прописана обавеза члана да уз захтев за обнављање лиценце огранку Коморе достави потврду издату од стране здравствене установе, односно приватне праксе, да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу;
• Потребан број Правилником захтеваних бодова за обнављање лиценце је остао непромењен: 140 бодова укупно прикупљених у периоду важења лиценце кроз садржај више различитих акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца, ПРИ ЧЕМУ БРОЈ САКУПЉЕНИХ БОДОВА У ЈЕДНОЈ ЛИЦЕНЦНОЈ ГОДИНИ ТРАЈАЊА ЛИЦЕНЦЕ НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД ДЕСЕТ, о чему је члан дужан да уз захтев Комори достави доказе;
• За здравствене раднике преко 70 година старости којима се лиценца издаје на период од годину дана, захтевани број бодова за обнављање је стечених 20 бодова у поступку континуиране едукације.
• Уколико члан током лиценцног периода није стекао најмање 140 бодова, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, или здравствени радник старији од 70 година најмање 20 бодова, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у истом року у ком се подноси и захтев за обнављање лиценце, односно у року од 60 дана пре истека лиценцног периода;
• Изузетак од Правилником захтеваних минимум 140 бодова током целог лиценцног периода, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, прописан је чланом 12. Правилника у случају утврђеног мировања радног односа, породиљског и одсуства са рада ради неге детета, односно посебне неге детета, или привремене спречености за рад у периоду од 2-6 месеци кумулативно у току лиценцне године, уколико члан о томе поднесе доказ комори, у ком случају период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања је потребно да у тој лиценцној години стекне најмање 10 бодова у поступку континуиране едукације, односно, у случају да је период одсуства доказано трајао дуже од 6 месеци кумулативно, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце се сматра да је у тој лиценцној години члан стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од броја стварно стечених бодова у тој лиценцној години;
• Здравствени радник који је корисник старосне пензије, поред доказа о стеченом довољном броју бодова у складу са Правилником, уз захтев за обнављање лиценце доставља и оверену фотокопију решења РФ ПИО о стицању права на старосну пензију, као и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности, не старије од шест месеци.

У току је ажурирање образаца захтева у складу са предоченим изменама Правилника.

С поштовањем,

Др мед. Биљана Поповић, спец. клиничке биохемије
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОГРАНАК ВОЈВОДИНА

Поштовани чланови Огранка Војводина,

Обавештавамо Вас да је за чланове из Огранка Војводина који су добили решења о обнављању и издавању лиценце, завршена израда Лиценци и да су дана 29.06.2022. године прослеђене Огранку Војводина, те их можете преузети у Огранку након најаве и договора са председницом огранка Иреном Франковић, спец. медицинске биохемије.

С поштовањем
Др мед. Биљана Поповић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака