O B A V E Š T E NJ E

Obaveštavamo članove Skupštine KBS da će se VI sednica Skupštine održati 4. marta 2014. godine sa početkom u 12:00 u Hotelu „M“ u Beogradu.

Za sednicu je predložen sledeći

Dnevni red

1. Usvajanje zapisnika sa V sednice Skupštine KBS
2. Usvajanje Izveštaja o radu Upravnog odbora KBS za 2013. godinu,
sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Upravnog odbora)
3. Usvajanje Izveštaja Nadzornog odbora KBS za 2013. godinu,
sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Nadzornog odbora)
4. Usvajanje Izveštaja Etičkog odbora KBS za 2013. godinu,
sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac predsednik Etičkog odbora)
5. Usvajanje Izveštaj o radu Odbora KBS– Beograd, Vojvodina i Niš,
za 2013. godinu (izvestioci predsednici Ogranaka)
6. Usvajanje Izveštaja o radu KBS za 2013. godinu,
sa planom rada za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
7. Donošenje Odluke Skupštine KBS o dobrovoljnim članovima
8. Usvajanje Izveštaja o materijalno-finansijskom poslovanju KBS za 2013. godinu,
sa predlogom plana za 2014. godinu (izvestilac direktor Komore)
9. Određivanje visine materijalnih davanja u KBS za 2014. godinu
10. Donešenje Odluke o Izmenama i dopunama Statuta KBS
11. Donošenje Odluke o sprovođenju izbora za Skupštinu KBS
12. Izbor članova Centralne izborne komisije
13. Izbor članova Izbornih komisija ogranaka Komore
14. Razno

Pisani materijal po svakoj tačci Dnevnog reda biće dostavljen na Vašu kućnu adresu.

Preuzmi Obaveštenje (PDF)