Na osnovu člana 19. Zakona o komorama zdravstvenih radnika, a u vezi sa članom 30. Statuta Komore biohemičara Srbije, Skupština Komore biohemičara Srbije na VI sednici održanoj dana 04. 03. 2014. godine donela je

O D L U K U
o
sprovođenju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije
Tačka 1.

Ovom Odlukom o sprovođenja izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije (u dalјem tekstu: Odluka) utvrđuju se način, postupak, struktura članstva po izbornim jedinicama Komore sastav, izbor i delatnost izbornih komisija i druga pitanja od značaja za sprovođenje izbora.

Izbori iz stava 1. ove tačke raspisuju se u skladu sa važećim propisima pre isteka roka od 90 dana važećem sazivu Skupštine Komore (18. jun 2014.).

Izbor članova Skupštine Komore po izbornim jedinicama sprovešće se najkasnije do 10. juna 2014. godine.

 

Tačka 2.

Članovi Skupštine Komore biraju se u izbornim jedinicama u Komori.
Izbornu jedinicu iz stava 1. ove tačke čine ogranci Komore.

Tačka 3.

Izborno telo ima 3 izborne jedinice, i to:
– izborna jedinica Beograd;
– izborna jedinica Vojvodina;
– izborna jedinica Niš.

Tačka 4.

Izborno telo iz tačke 3. ove Odluke čine po strukturi članova Skupštine Komore prema sledećem:
a) iz izborne jedinice Beograd 25 člana
b) iz izborne jedinice Vojvodine 9 članova
v) iz izborne jedinice Niš 11 članova

a) Iz izborne jedinice Beograd članovi Skupštine su: 9 diplomiranih farmaceuta medicinskih bihemičara, 10 diplomiranih farmaceuta specijalista medicinske biohemije, 6 doktora medicine – specijalista kliničke biohemije i specijalista medicinske biohemije; u ovaj broj članova Skupštine Komore uračunava se i 8 biohemičara koji obavlјaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi i najmanje 1 predstavnik zdravstva vojske Srbije.
b) Iz izborne jedinice Vojvodina članovi Skupštine su: 3 diplomirana farmaceuta medicinski bihemičar, 3 diplomirana farmaceuta specijalista medicinske biohemije, 3 doktora medicine – specijalista kliničke biohemije i specijalista medicinske biohemije; u ovaj broj članova Skupštine Komore uračunavaju se i 3 biohemičara koji obavlјaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi.
v) Iz izborne jedinice Niš članovi Skupštine su: 1 diplomirani farmaceut medicinski bihemičar, 2 diplomirana farmaceuta specijalista medicinske biohemije, 8 doktora medicine – specijalista kliničke biohemije i specijalista medicinske biohemije; u ovaj broj članova Skupštine Komore uračunavaju se i 2 biohemičara koji obavlјaju zdravstvenu delatnost u privatnoj praksi i 1 predstavnik sa područja Kosova i Metohije.

Tačka 5.

Izborno telo čine članovi Komore biohemičara Srbije (u dalјem tekstu: Komora) i to diplomirani farmaceuti medicinske biohemije, diplomirani farmaceuti specijalisti medicinske biohemije i doktori medicine specijalisti kliničke biohemije koji obavlјaju kao profesiju poslove biohemije u zdravstvenim ustanovama i privatnoj praksi, odnosno kod drugog poslodavca, i koji su upisani u imenik svih članova Komore (u dalјem tekstu: Imenik).

Tačka 6.

Članove Skupštine Komore predlažu i biraju zdravstveni radnici iz tačke 5. ove Odluke na kandidacionim zborovima organizovanim za kandidovanje za izbor članova Skupštine Komore i sprovedenim izborima na osnovu ove Odluke.
Kandidate za članove Skupštine Komore može predlagati i komisija za kadrove obrazovana za predlaganje kandidata.

Komisija za kadrove iz stava 2. ove tačke ima 5 (pet) članova koje na predlog Upravnog odbora Komore bira Skupština Komore.

Tačka 7.

Birački spisak za izbor članova Skupštine Komore (u dalјem tekstu: birački spisak) sastavlјen je od zdravstvenih radnika koji imaju svojstvo člana Komore.
Svojstvo zdravstvenog radnika – člana Komore imaju članovi Komore koji su upisani u Imenik.

Tačka 8.

Organi za sprovođenje izbora su:
– izborna komisija Komore, i
– izborna komisija izborne jedinice

Glasanje u izbornim komisijama vrši se prostom većinom prisutnih članova.

Tačka 9.

Članove Izborne komisije Komore bira Skupština važećeg saziva, a na predlog Upravnog odbora Komore.
Izborna komisija Komore (u dalјem tekstu: Izborna komisija) sastoji se od pet članova, što po strukturi odgovara sastavu Upravnog odbora Komore.
Izborna komisija ima predsednika koji rukovodi radom komisije i potpisuje njene odluke. Zamenik predsednika zamenjuje predsednika u njegovom odsustvu.
Članovi Izborne komisije iz stava 2. ove tačke imaju zamenike.
Zamenik člana Izborne komisije učestvuju u radu u slučaju sprečenosti člana Izborne komisije.
Od predloženih kandidata za Izbornu komisiju, izabran je onaj koji je dobio većinu i više glasova prisutnih članova Skupštine Komore.

Tačka 10.

Izborna komisija obavlјa naročito sledeće poslove:
– utvrđuje vreme i mesto održavanja kandidacionog zbora i vreme i mesto održavanja izbora
– objavlјuje datume održavanja kandidacionog zbora i izbora u sredstvima informisanja i na oglasnoj tabli u sedištu ogranka Komore
– na osnovu izveštaja izbornih komisija izbornih jedinica utvrđuje i proglašava rezultate izbora izbornog tela i dostavlјa ih predsedniku Skupštine Komore na dalјi postupak
– donosi odluku o ponavlјanju izbora i vremenu i mestu održavanja ponovnih izbora kada izbori u izbornom telu Komore nisu održani u skladu sa ovom Odlukom
– rešava po žalbama na odluke izbornih komisija izbornih jedinica
– koordinira i usmerava u stručnom pogledu rad izbornih komisija izbornih jedinica
– vodi zapisnik o svom radu
– vrši i druge poslove od važnosti za sprovođenje izbora

Tačka 11.

Izborna komisija izborne jedinice – ogranka Komore ima tri člana i tri zamenika člana iz ogranka Komore, koje na predlog Upravnog odbora bira važeći saziv Skupštine Komore.
Izborna komisija iz stava 1. ovog člana ima predsednika i zamenika predsednika.
Od predloženih kandidata za izbornu komisiju izborne jedinice izabran je onaj kandidat koji je dobio većinu i više glasova članova Skupštine Komore.

Tačka 12.

Izborna komisija izborne jedinice organizuje izbore u izbornoj jedinici za Skupštinu Komore, a naročito:
– objavlјuje birački spisak
– vrši identifikaciju članova Komore na osnovu članske karte, lične karte ili druge javne isprave – putne isprave (pasoša), vozačke dozvole
– rešava po prigovoru na objavlјeni birački spisak
– rešava po prigovoru na postupak sprovođenja izbora u izbornoj jedinici
– utvrđuje listu kandidata na kandidacionom zboru za izbor članova Skupštine Komore
– utvrđuje način kandidovanja i glasanja za članove Skupštine Komore
– utvrđuje rezultate glasanja za članove Skupštine Komore
– dostavlјa rezultate glasanja za članove Skupštine Komore Izbornoj komisiji
– vodi zapisnik o svom radu
– obavlјa i druge poslove u vezi sprovođenja izbora

Tačka 13.

Izborna komisija izborne jedinice objavlјuje birački spisak na oglasnoj tabli izborne jedinice najkasnije sedam dana pre održavanja kandidacionog zbora.
Kandidacioni zbor se obavlјa u jednom danu.
Izbori se obavlјaju u jednom danu.
Svojstvo člana Komore i prava na učestvovanje na izborima ili da bude biran u Skupštinu, član Komore može utvrditi prigovorom na birački spisak u roku od dva dana od dana objavlјivanja istog.
Prigovor iz stava 4. ovog člana podnosi se pismenim putem.
Izborna komisija izborne jedinice utvrđuje svojstvo člana Komore u skladu sa zakonom i uvršćuje podnosioca prigovora u birački spisak ili odbija prigovor, pismenim putem.
U dalјem roku od 24h podnosilac čiji je prigovor odbijen može se žaliti Izbornoj komisiji, pismenim putem.
Odluku o žalbi Izborna komisija donosi u dalјem roku od 24h od prijema žalbe.
Odluka Izborne komisije je konačna.

Tačka 14.

U izbornoj jedinici članovi Skupštine Komore predlažu se i biraju se javnim glasanjem. Predlaganje se vrši na kandidacionom zboru. Za člana Skupštine Komore izabran je onaj kandidat koji dobije većinu i više glasova prisutnih članova izborne jedinice. U slučaju da je predloženo više članova Komore za kandidate za članove Skupštine Komore od broja koji se bira, izborno telo može odlučiti većinom glasova prisutnih članova izborne jedinice da izbor članova za Skupštinu Komore bude sproveden tajnim glasanjem. Tajno glasanje vrši se pomoću glasačkog listića.

Glasački listić sadrži:
– oznaku i redni broj izborne jedinice u kojoj se vrše izbori
– obaveštenje o broju kandidata koji se biraju u toj izbornoj jedinici
– ime i prezime kandidata, koji su navedeni po azbučnom redu

Ispred imena stavlјa se redni broj.
Glasanje se vrši zaokruživanjem rednog broja ispred imena kandidata za koga se glasa.
Glasački listići na kojima su zaokruženi redni brojevi imena većeg broja kandidata od broja kandidata koji se biraju, glasački listići u koje su uneta i zaokružena nova imena, nepopunjeni glasački listići, kao i glasački listići na kojima se ne može sa sigurnošću utvrditi za kog je kandidata glasano, smatraju se nevažećim.

Tačka 15.

Organizaciju izbornog skupa i obezbeđenja organizaciono tehničkih uslova za njegovo održavanje vrše izborne komisije izbornih jedinica koji sazivaju sednicu izbornog tela.

Tačka 16.

Na kandidacionom zboru za predlaganje kandidata za članove Skupštine Komore, predlaganje se naročito vrši na osnovu činjenice da je predloženi kandidat u prethodnom periodu aktivno učestvovao u radu Komore, organa Komore ili u zdravstvenoj delatnosti medicinske biohemije, da je redovno plaćao članarinu i blagovremeno izvršavao druge obaveze prema Komori čiji je član, da nije bio predmetom rasprave na Etičkom odboru Komore, da mu nije izrečena disciplinska mera konačnom odlukom Suda časti Komore i sl.

Tačka 17.

Podaci o izabranim članovima Skupštine Komore dostavlјaju se Izbornoj komisiji u roku od 48h od obavlјanja izbora.

Tačka 18.

Na osnovu dostavlјenih podataka Izborna komisija utvrđuje da li su izbori sprovedeni u skladu sa ovom Odlukom i proglašava rezultate izbora odnosno poimeničan broj članova Skupštine Komore. U slučaju kada Izborna komisija utvrdi da izbori u izbornoj jedinici nisu sprovedeni u skladu sa ovom Odlukom odrediće vreme i mesto ponavlјanja izbora.

Izbori iz stava 2. ovog člana nisu sprovedeni u skladu sa ovom Odlukom, ako protivno ovoj Odluci, naročito:
– članu Komore nije bilo omogućeno da se kandiduje ili da bude kandidovan za člana Skupštine Komore,
– članu Komore nije bilo omogućeno da bira ili da bude biran za člana Skupštine Komore,
– je pogrešno utvrđen broj ili ime i prezime izabranih članova ili izabranog člana Skupštine Komore,
– uopšte nisu, ili u ostavlјenom roku nisu utvrđeni rezultati izbora u izbornoj jedinici ili u celokupnom izbornom telu,
– kao i u drugim slučajevima, a što je bilo ili je moglo biti od uticaja na rezultate izbora. Podatke iz stava 1. ove tačke Izborna komisija izborne jedinice dostavlјa Izbornoj komisiji na obrascu zapisnika koji je sastavni deo ove Odluke.

Tačka 19.

Po proglašenju rezultata izbora iz tačke 18. ove Odluke, predsednik važećeg saziva Skupštine Komore, saziva Skupštinu Komore koja se ima održati do isteka mandata važećeg saziva Skupštine Komore.

Na konstutativnoj sednici Skupštine Komore zapisnik vodi lice koje odredi predsednik važećeg saziva Skupštine Komore.

Tačka 20.

Konstitutivna sednica Skupštine Komore, izbor organa, tela i dr. vrši se u skladu sa Poslovnikom o radu.

Tačka 21.

Na sve što u ovoj Odluci nije predviđeno mogu se shodno primeniti odredbe Zakona o izboru narodnih poslanika Republike Srbije.

Tačka 22.

Ovu Odluku dostaviti ovlašćenim članovima Skupštine Komore za sprovođenje izbora.

Tačka 23.

Ova Odluka sastavni je deo Odluke o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije.

 

PREDSEDNIK SKUPŠTINE KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
Prof. dr Nada Majkić-Singh s.r.