IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS
U 2013. GODINI SA PLANOM RADA ZA 2014. GODINU
usvojenih na VI redovnoj sednici Skupštine Komore biohemičara Srbije,
održane 04. marta 2014. godine u Beogradu

Komora biohemičara Srbije (KBS) je, u 2013. godini, aktivnosti obavlјala u skladu sa usvojenim Planom rada donesenog na V sednici Skupštine KBS, koja je održana 29. 01. 2013. godine. Na osnovu dostavlјenog Izveštaja o aktivnostima i materijalno-finansijskom poslovanju u 2012. godini, dobijena je saglasnost Ministastva zdravlјa RS za iznose materijalnih obaveza koji su objavlјeni u Sl. glasniku. Pošto je zakonska obaveza KBS da svoje Izveštaje o radu dostavlјa Ministarstvu zdravlјa i finansija, oni na dostavlјene Izveštaje nisu imali primedbe. Početkom 2013. godine izvršena je registracija Komore kod Agencije za privredne registre, a krajem godine ispunjen je zahtev KBS za ukidanje fiskalizacije od strane Ministarstva finansija.

Kao i ranijih godina, saradnja KBS sa Društvom medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) je bila na najvišem nivou. Učestvovalo se u organizaciji „9th EFLM Symposium for Balkan Region“, „Susretu biohemičara Srbije“ u Sokobanji, koji je imao za temu „Urgentna laboratorijska dijagnostika“. Članovi Komora su učestvovali u značajnom broju na „21st Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation“ u Budvi.

Saradnja sa Odborom za zdravlјe Narodne Skupštine RS, u toku protekle godine, nije bila na nivou ostvarene saradnje u toku ranijih godina. Jedini zajednički sastanak je održan povodom rezultata istraživanja zdravstveno-potrošačkog indeksa za 2013. godinu (Euro Health Consumer Index – EHCI 2013), po kome je kvalitet pružanja zdravstvene zaštite u Srbiji na poslednjem mestu u Evropi. Na ovom skupu su učešće uzeli predstvanici Ministarstva zdravlјa RS, Komora zdravstvenih radnika, Instituta „Batut“, direktori Kliničkih centara i predstavnici više udruženja obolelih. Izvestioci Odbora na ovoj sednici su bili Johan Hjertqvist i Arne Bjornberg izvršni direktor Projekta „EHCI“, koji je ujedno i autor ove studije.

Aktivnosti Komore vezane za saradnju sa Akreditacionim telom Srbije (ATS) i Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) je nastavlјena istom dinamikom kao i ranijih godina. Tako je za člana tehničkog Komiteta 4 – medicinske laboratorije, od strane Komore, predložen dr sci. med. Vladan Ćosić, specijalista kiničke biohemije, zaposlen u Centru za medicinsku biohemiju Kliničkog centra u Nišu. Osnovni kriterijum za imenovanje člana ovog Komiteta je bila kompetentnost za određenu vrstu akreditacije, odnosno ocenjivanja usaglašenosti (poznavanje nacionalnih i međunarodnih standarda i regulative u vezi poslova akreditacije i ocenjivanje usaglašenosti). Kompetentnost se potvrđivala radnom biografijom i listom referenci – stručnih radova. Aktivnosti vezane za AZUS je ostvarivao predstavnik naše Komore u Upravnim organima ovog tela, kao i radom članova Komore, koji su obavlјali spolјašnje ocenjivanje u postupku akreditacije zdravstvenih ustanova.

KBS je saradnju sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa RS nastavila u konstruktivnom dijalogu, pokušavajući da nađe rešenja tekućih problema. Tako je održan sastanak Ministra zdravlјa sa predsednikom Skupštine KBS i direktorom Komore, vezan za organizaciona i statusna pitanja . U više navrata su održani sastanci sa pomoćnikom Ministra zaduženog za organizaciju zdravstvene službe, specijalnim savetnikom Ministra zdravlјa koji je radio na Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, pomoćnikom Ministra zaduženog za inspekcijske poslove i pomoćnikom Ministra koji se bavi zdravstvenim osiguranjem. Pokrenuta je inicijativa za Izmenu i dopunu pojedinih članova Zakona o zdravstvenoj zaštiti (npr. član 166., kako bi se rešio položaj zdravstvenih saradnika sa zdravstvenom specijalizacijom (specijalizacija iz medicinske biohemije, toksikološke hemije, sanitarne hemije, zdravstvene fizike i dr.) predloženo je da se u članu 166. uvede tačka 3. koja bi glasila „radnik sa završenim visokim obrazovanjem i završenom zdravstvenom specijalizacijom na Medicinskom, Stomatološkom ili Farmaceutskom fakultetu u najkraćem trajanju od tri godine“). Pokrenuta je inicijativa za uvršćenjem pokazatelјa kvaliteta rada u zakonsku legislativu, koji su neophodni za celokupnu kontrolu unutrašnje i spolјašnje provere kvaliteta stručnog rada. Predloženo je da medicinske laboratorije budu tretirane kao poseban oblik pružanja zdravstvene zaštite i da budu definisane kao zdravstvene ustanove, a ne kao samostalne trgovinske radnje (STR). Kao što je poznato laboratorijska dijagnostika organizovana je u okviru zdravstvenih ustanova u državnoj svojini, na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou zdravstvene zaštite, kao jedan od uslova osnivanja zdravstvene ustanove. Shodno tome Pravilnikom o obavlјanju zdravstvene delatnosti, definisan je obim rada u prvom redu kliničko-biohemijskih laboratorija, a i drugih vrsta laboratorijske delatnosti, prema potrebi zdravstvenih ustanova, pa samim tim laboratorijska služba kao organizaciona jedinica ima status zdravstvene službe. Zauzet je stav, u okviru Stručnog saveta KBS, da nema opravdanja niti funkcionalnog niti ekonomskog da se u državnoj svojini formiraju Zavodi za laboratorijsku dijagnostiku, kao nove zdravstvene ustanove na primarnom nivou, niti na više nivoa na teritoriji više opština, pošto bi isto predstvalјalo dupliranje kapaciteta, a takođe bi udalјilo raspoloživost laboratorijskih usluga zdravstvenoj ustanovi.

Što se tiče laboratorija u privatnom vlasništvu, kojih u evidenciji KBS ima preko 250 (mada smatramo da ih ima više), potrebno je Pravilnikom o bližim uslovima za sprovođenje zdravstvene zaštite definisati: koje uslove ova laboratorija treba da ispuni u pogledu kadra, opreme i td., potrebno je da bude jasno definisan put biološkog uzorka, pošto praksa pokazuje da privatne laboratorije nisu u mogućnosti da same izvrše tražene analize pa koriste usluge bilo drugih privatnih ili državnih laboratorija, a da se na izveštaju pacijentu i lekaru ne vidi ko je te analize uradio, što je po svim standardima laboratorijske prakse nedopustivo.

Predstavnici KBS su učestvovali u radu Radne grupe za izradu Zakona o zdravstvenoj dokumentaciji i evidencijama u oblasti zdravstva . Ovim Zakonom se utvrđuju evidencije iz oblasti zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja, način rukovanja podacima, objavlјivanje podataka, obezbeđivanje kvaliteta i zaštite podataka, kao i ostvarivanje odgovarajućih prava i obaveza. Vođenjem dobre evidencije obezbeđuju se uslovi za dobijanje kvantitativne i kvalitativne informacije o zdravstvenom stanju i zdravstvenoj zaštiti stanovništva, obimu i kvalitetu rada zdravstvene službe, resursima i drugim relevantnim informacijama neophodnim za upravlјanje sistemom zdravstvene zaštite i standardizaciju izveštavanja relevantnim nacionalnim i međunarodnim institucijama.

Po završetku Projekta Ministarstva zdravlјa RS „Tehnička podrška za tretman medicinskog otpada u Srbiji“, koji je finansirala Evropska Unija i objavlјivanja štampane publikacije pod nazivom „Preporuke za bezbednost i zdravlјe na radu u medicinskim laboratorijama“, koja treba da posluži unapređenju bezbednosti pacijenata i zdravstvenih radnika, održana su dva edukativna kursa na kojima su pored medicinskih biohemičara učestvovali i mikrobiolozi i drugi predstvanici koji rade u medicinskim laboratorijama.

KBS je pružala logističku pomoć Zdravstvenom savetu Srbije (ZSS) u smislu evidentiranja prijava za akreditaciju programa KE i evidenciju istih. Komisija ZSS je radila u prostorijama KBS. Izveštaj o ostvarenim bodovima iz procesa KE u 2012. godinu se nalazi u sledećem prilogu.

ANALIZA BODOVA
u
Komori biohemičara Srbije za 2012. godinu

Na nivou celokupnog aktivnog članstva koji broji 595 članova, dovolјan broj bodova ima 412 članova – 69,25%.

Na osnovu analize ukupnog broja članova po Ograncima, utvrđeno je sledeće:

– u Ogranku Beograd ukupno 333 aktivnih članova, za 83 člana licencna godina je u toku ili su u statusu mirovanja (nema evidentiranih bodova), dok dovolјan broj bodova ima 229 članova – 68,77%;
– u Ogranku Vojvodina ukupno 119 aktivnih članova, za 22 člana licencna godina je u toku ili su u statusu mirovanja (nema evidentiranih bodova), dok dovolјan broj bodova imaju 84 član – 70,59%;
– u Ogranku Niš ukupno 143 aktivnih članova, za 23 člana licencna godina je u toku ili su u statusu mirovanja (nema evidentiranih bodova), dok dovolјan broj bodova ima 99 članova – 69,24%.

OGRANAK
0
bodova
%
1 – 10 bodova % 11 – 20 bodova % 21 – 23 boda % 24 boda i više
%
UKUPNO
Beograd 50 15,01 10 3 18 5,41 26 7,81 229 68,77 333
Vojvodina 18 15,13 3 2,52 7 5,88 7 5,88 84 70,59 119
Niš 23 16,08 2 1,40 10 6,99 9 6,29 99 69,24 143
Ukupno 91 15,29 15 2,52 35 5,88 42 7,06 412 69,25 595

Stepen ispunjenosti obaveze materijalnih davanja KBS u 2013. godini se ne razlikuje u znatnoj meri od ranijih godina. U dalјem tekstu Vas izveštavamo o listi izmirenja članarina za 2013. godinu:

U Imenik KBS upisano je 723. članova. Od osnivanja iste ispisana su ukupno 22. člana. U statusu mirovanja trenutno se nalazi 39. članova, a status dobrovolјnog člana ima ukupno 31. član.Obavezu plaćanja članarine imaju ukupno 684. članova. Od toga u dobrovolјnom članstvu brojimo 31. člana koji su u obavezi plaćanja polovine iznosa članarine.Od ukupnog članstva za mesečno odbijanje od zarade, administrativnom zabranom, odlučilo se 216. članova, s tim da je 186. članova izmirilo ukupnu članarinu za 2013. godinu. Ostatak od 30. članova koji su se odlučili za mesečno odbijanje od zarade nisu izmirili manji deo članarine (jednu, dve ili tri mesečne rate).Preostali deo članstva odlučio za plaćanje članarine u dve polugodišnje rate, prva do 1. marta 2013. godine a druga do 15. jula 2013. godine. Zaklјučno sa 21. 02. 2014. godine 46. članova nije izmirilo celu članarinu za 2013. godinu, dok 7. članova nije izmirilo drugi deo članarine za 2013. godinu.
Sa posebnim zadovolјstvom ističemo da nije bilo potrebe za radom Sudova časti prvog ili drugog stepena. Pokrenut je jedan postupak pred Sudom časti u Ogranku Niš, ali pošto je odmah posle toga izmirena obaveza, postupak je obustavlјen.

U toku 2013. godine veliki broj posebno mladih članova je posetilo KBS, kada su dobili sve važne informacije koje bi mogle da im pomognu prilikom zasnivanja radnog odnosa ili otvaranja samostalne laboratorije u privatnom vlasništvu. Na sajtu KBS je otvoren deo „Berza rada“, koja ima za cilј da pomogne biohemičarima da pronađu zaposlenje, a da pomogne i rukovodiovcima i vlasnicima laboratorija da pronađu stručni kadar.
Studenti smera medicinska biohemija na Farmaceutskom fakultetu su u okviru predmeta „Etika i zakonodavstvo“ i „Socijalna farmacija“ upoznati sa načinom rada KBS, organizacijom laboratorijske službe u Srbiji, Etičkim kodeksom Komore i svim drugim pitanjima koja su ih interesovala. Predstavnici KBS su učestvovali u radu Programskog saveta Farmaceutskog fakulteta u Beogradu.

Na samom kraju i ove godine iskazujemo svoje zadovolјstvo vezano za saradnju sa časopisom Medici.com koji nam je širom otvorio svoje stranice za promovisanje naših aktivnosti i rada.

Na predlog Nadzornog odbora KBS, Skupština je jednoglasno usvojila Izveštaj o materijalno-finansijskom poslovanju u 2013. godini sa Planom za 2014. godinu. U 2013. godini je ostvaren prihod u iznosu od 7.161.827,23 dinara i ostvaren rashod u iznosu od 6.865.838,69 dinara, tako da je ostvarena dobit u iznosu od 295.988,54 dinara. Za 2014. godinu je planiran prihod od 8.090.000,00 dinara.

Na osnovu Izveštaja predsednika Etičkog odbora KBS, članovi ovog odbora su učestvovali u praćenju poštovanja Etičkog kodeksa i izmirenja materijalnih dugovanja i drugih obaveza prema Komori. U toku 2013. godine nije bilo potrebe za održavanjem sastanka Etičkog odbora, a po prispeću prijava o narušavanju Etičkog kodeksa KBS.

Predlog plana rada za 2014. godinu možemo podeliti u dve osnovne aktivnosti: Prva grupa je vezana za obaveze Komore biohemičara Srbije (KBS) utvrđena Zakonom o komorama zdravstvenih radnika („Sl. glasnik RS“, br. 107/05), Statutom Komore biohemičara („Sl. glasnik RS“, br. 70/06 ) i usvojenog predloga plana rada od strane Skupštine KBS. Drugi deo aktivnosti je vezan za sprovođenje izbornog postupka koji bi trebao da bude završen do kraja juna 2014. godine.
Ovo se odnosi na organizovanje, edukaciju članova Izbornih komisija pojedinih Ogranaka Komore, članova Centralne izborne komisije, organizovanje predizbornih skupova i organizovanje samih izbora u Ogranku Beograd, Ogranku Vojvodina i Ogranku Niš.

Aktivnosti vezane Zakonom su: dalјe licenciranje članova, praćenje sprovođenja procesa kontinuirane edukacije, evidentiranje izveštaja organizatora, evidencija prispelih sertifikata članova Komore, a učesnika na tim edukacijama.

U toku cele 2014. godine, predstavnici KBS uzeće aktivno učešće u donošenju izmena i dopuna Zakona o komorama zdravstvenih radnika i Zakona o zdravstvenoj zaštiti.

I pored više pokušaja rešavanja statusa u Komori specijalista toksikološke i sanitarne hemije, ovaj problem nije rešen pa će se aktivnosti nastaviti za rešavanje istih (u saradnji sa Ministarstvom zdravlјa RS, Farmaceutskom komorom, Farmaceutskim fakultetom).

Izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti iz 2011. godine, predviđeno je licenciranje od strane Ministarstva zdravlјa RS zdravstvenih saradnika, ali ne donošenje podzakonskih dokumenata, do sada predstavlјa značajan problem u uređenju kliničke biohemijske laboratorijske dijagnostike.

U saradnji sa Republičkom stručnom komisijom (RSK), Ministarstvom zdravlјa za medicinsku i kliničku biohemiju i Društvom medicinkih biohemičara Srbije (DMBS), nastaviće se analiza ispunjenosti uslova za obavlјanje biohemijsko-laboratorijske delatnosti na svim nivoima zdravstvene zaštite i po pogledu prostora, kadra, opreme, profila usluga u skladu sa donetom nomenklaturom koje laboratorije treba da pružaju, a na osnovu upitnika o ispunjenosti uslova.
U toku 2014. godine, Komora bi trebalo da donese dokument o kompetentnosti pojedinih profila koji učestvuju u laboratorijskom radu.

Na osnovu sugestija članova Skupštine KBS, koji predstavlјaju privatni sektor, u Plan rada za 2014. godinu su uvršćene i aktivnosti koje bi trebale da doprinesu izmenama zakonske legislative vezane za organizaciju privatne laboratorijske prakse, kao i svim drugim pitanjima koja su od posebnog interesa za ovaj deo zdravstvenog sistema. Ovome će svakako doprineti i značajno veće učešće predstavnika privatnih laboratorija u novom sazivu Skupštine KBS (1/3 članova).
Problemi vezani za preanalitički deo laboratorijskog rada (kao što je transport), način otvaranja novih laboratorija, način uspostavlјanja međulaboratorijske saradnje i niz sličnih pitanja bi trebalo da budu tema zajedničkog rada Komore i inspekcijskih službi Ministarstva zdravlјa RS.

Nastaviće se rad na dokumentima i procedurama koje se odnose na bezbednost u laboratorijama (korisnika i pružalaca zdravstvene zaštite), a u skladu sa Zakonom o bezbednosti zdravlјa na radu, međunarodnim standardima i preporukama vezanim za ovu oblast.

U saradnji sa Akreditacionim telom Srbije i Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova, nastaviće se sa edukacijom članstva i implementacijom standarda, posebno prema standardu ISO 15189.

Nastaviće se saradnja sa DMBS, RSK za medicinsku i kliničku biohemiju, Institutom za zaštitu zdravlјa „Batut“ kao i sa ostalim Komorama zdravstvenih radnika.
Saradnja sa „Batutom“ će biti vezana pre svega za sprovođenje redovnog i vanrednog spolјašnjeg nadzora nad radom laboratorija.

Saradnja sa DMBS će biti vezana za organizaciju nacionalnog kongresa iz medicinske biohemije u okviru koga će biti održan X simpozijum za balkanski region, vezan za pedijatrijsku laboratorijsku medicinu.

Aktivnosti će biti sprovedene vezano za XVI susret biohemičara kao i učešće naših biohemičara na Svetskom kongresu koji će biti održan juna meseca u Istambulu (Turska).

Saradnja sa medijima i učesnicima društvenog i javnog života biće u 2014. godini nastavlјena kao i do sada.
Skupština KBS je donela Odluku o visini materijalnih nadoknada članova Komore za 2014. godinu, koja su u istom iznosu kao i 2011., 2012. i 2013. godine. Na ovu Odluku saglasnost treba da da Ministar zdravlјa, nakon čega će ista biti objavlјena u Službenom glasniku RS.

Direktor
Komore biohemičara Srbije
Prim. dr Velibor Canić s.r.
Predsednik Skupštine
Komore biohemičara Srbije
Prof. dr Nada Majkić-Singh s.r.