ZAKON O FISKALNIM KASAMA

Uredba o određivanju delatnosti kod čijeg obavljanja ne postoji obaveza evidentiranja preko fiskalne kase.

Šta su fiskalne kase?

Registar kasa sa fiskalnom memorijom (fiskalna kasa) je uređaj za registrovanje podataka o vrednosti prodatih dobara i izvršenih usluga koji se na odgovarajući način sapoštavaju kupcu, odnosno korisniku usluga, uz istovremeno evidentiranje na kontrolnim trakama i periodično evidentiranje u fiskalnoj memoriji, o čemu se izrađuju odgovarajući izveštaji.

Evidentiranje prometa vrši se preko elektronske registar kase sa fiskalnom memorijom ili fiskalnog štampača.

Fiskalni štampač je štampač sa fiskalnom memorijom koji ima svoju bazu podataka o proizvodima ili uslugama i koji može da radi sa bilo kojim aplikativnim programom koristeći isključivo postojeći interfejs.

Tehničke i funkcionalne karakteristike fiskalne kase
Fiskalna kasa, preko koje se evidentira promet proizvoda i usluga, mora da:

1. Ima program (softver) koji je zaštićen od izmena i brisanja;
2. Omogući štampanje fiskalnog loga isključivo na fiskalnim dokumentima;
3. Obezbedi očitavanje evidentiranog prometa prema standardnim vremenskim jedinicama ( dan, mesec, godina );
4. Obezbedi štampanje evidentiranih podataka iz fiskalne i operativne memorije zadavanjem komandi preko tastature;
5. Obezbedi čuvanje evidentiranih podataka u fiskalnoj memoriji i štampanje na kontrolnoj traci;
6. Obezbedi evidentiranje prometa na fiskalnom isečku koji se daje kupcu, odnosno korisniku usluge;
7. Obezbedi evidentiranje vrednosti proizvoda, odnosno usluga, zaokruživanjem na drugu decimalu;
8. Obezbedi mogućnost testiranja radi provere isparavnosti fiskalne kase i fiskalne memorije kao i funkcije koje su u vezi sa njima;
9. Obezbedi mogućnost da se svaka započeta a prekinuta operacija ( prekid napajanja, kvar štampača i sl. ) posle otklanjanja uzroka prekida, nastavi, osim kad se radi o kvaru procesa memorije;
10. Obezbedi operativnu memoriju u koju se unosi baza podataka;
11. Omogući fizičku zaštitu nepovredivosti podataka koje se čuvaju u fiskalnoj memoriji;
12. Obezbedi da se fiskalna kasa ne može koristiti ako je neki od funkcionalnih delova neispravan, nedostaje ili ne ispunjava uslove u pogledu funkcionalnih i tehničkih zahteva;
13. Omogući unošenje datuma u fiskalnu memoriju i da unošenje datuma ima logičku kontrolu;
14. Omogući kupcu proizvoda, odnosno korisniku usluga vizuelno praćenje podataka uz istovremeno vizuelno praćenje evidentiranja podataka od strane lica koje unosi podatke;
15. Onemogući storniranje evidentiranog prometa za koji je izdat fiskalni isečak;
16. Onemogući dalji unos podataka ako se istovremeno ne može vršiti štampanje podataka i na fiskalnom isečku i kontrolnoj traci;
17. Onemogući brisanje podataka o evidentiranom prometu iz operativne memorije;
18. Onemogući brisanje ili zamena podataka o već programiranim proizvodima ili uslugama u bazi podataka fiskalne kase;
19. Obezbedi mogućnost za štampanje baze podataka;
20. Onemogući štampanje fisklanih dokumenata pre stavljanja fiskalne kase u upotrebu;
21. Obezbedi specifikaciju devet poreskih stopa;
22. Onemogući brisanje brojača, i to: rednog broja fiskalnog isečka; rednog broja dnevnog izveštaja; rednog broja datuma i vremena promene poreskih stopa; rednog broja datuma, vremena i tipova reseta;
23. Ima sklop (senzor ) koji u nedostatku papirne trake automatski onemogućava dalje evidentiranje ostvarenog prometa , odnosno rada fiskalne kase;

Fiskalna kasa mora omogućiti grupisanje, sumiranje i iskazivanje podataka o evidentiranom prometu dobara i usluga prema oznakama poreskih stopa:

1. Lica koja nisu upisana u registar obveznika za PDV označavaju dobra, odnosno usluge u bazi podataka fiskalne kase oznakom poreske stope A;
2. Dobrima, odnosno uslugama koje su oslobođene PDV dodeljuje se oznaka poreske stope G;
3. Dobrima odnosno uslugama na čiji se promet palća PDV po opštoj stopi, dodeljuje se oznaka poreske stope DJ;
4. Dobrima odnosno uslugama na čiji promet se palća PDV po posebnoj stopi, dodeljuje se oznaka E;

Fiskalna kasa treba da obezbedi jasno iskazivanje broja evidentiranih i broja preostalih mogućih evidentiranja dnevnih izveštaja, kao i upozorenje za broj preostalih mogućih evidentiranja dnevnih izveštaja manji od 50.
Kada je fiskalna memorija popunjena, fiskalna kasa mora onemogućiti dalje evidentiranje prometa.

Fiskalna kasa mora da ima terminal za daljinsko očitavanje svih formiranih dnevnih izveštaja iz fisklane kase za zadati period do servera Poreske uprave, osim fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa na pijačnim tezgama i fiskalne kase preko koje se vrši evidentiranje prometa u okviru obavljanja delatnosti koja zahteva čestu promenu mesta prodaje dobara, odnosno pružanja usluga.
Fiskalna kasa može imati i dodatnu opremu, kao što je: barkod, čitač; vaga; terminal za plaćanje pomoću platne kartice i štampač.
Fiskalna kasa može se povezati sa računarom, koristeći softversku aplikaciju, koja ne dozvoljava promene podataka u fiskalnoj memoriji.

Označavanje načina plaćanja u bazi podataka fiskalne kase

1. Ako se plaćanje vrši gotovim novcem, novčanim bonovima, novčanim poklon čestitkama, internim karticama i sl. kao sredstvo plaćanja kuca se gotovina;
2. Ako se plaćanje vrši čekom ili nalogom za prenos, kao sredstvo plaćanja označava se ček;
3. Ako se plaćanje vrši platnom karticom, kao sredstvo plaćanja označava se kartica;

Koju fiskalnu kasu odabrati?

Odabir tipa fiskalne kase zavisi pre svega od dva činioca:

1. Da li je za određene obveznike propisana posebna vrsta i tip kase;
2. Od naših potreba i zahteva koje želimo da nam fiskalna kasa zadovoljava;

Fiskalni dokumenti – izveštaji

Oblik i sadržina fiskalnih dokumenata su standardni za sve tipove kasa i oni se formiraju prilikom odgovarajuće komande na fiskalnoj kasi.

Fiskalni dokumenti – izveštaji su:

1. Fiskalni isečak i fiskalni račun;
2. Dnevni izveštaj;
3. Periodični izveštaj;
4. Presek stanja;

Fiskalni isečak je dokument koje se satoji od više blokova i to:

1. Zaglavlje;
2. Opcionog reklamnog bloka;
3. Bloka sa nazivima, količinama, cenama i poreskim stopama proizvoda i usluga;
4. Bloka sa vrednostima poreskih stopa, iznosima poreza po poreskim stopama, ukupnim iznosom poreza, vrednostima prometa po poreskim stopama i ukupnom vrednišću evidentiranog prometa;
5. Bloka sa iznosom za uplatu, sredstvom plaćanja, uplaćenim iznosom, vrednošću razlike za povraćaj, datumom i vremenom sačinjavanja fiskalnog isečka, rednim brojem fiskalnog isečka i fiskalni modul na kraju fiskalnog dokumenta.

• Fiskalni isečak izdaje se kupcu, a podaci zapisani u fiskalnoj kasi ostaju zabeleženi na kontrolnoj traci.

Dnevni izveštaj

Dnevni izveštaj je fiskalni dokument koji se sastoji od više blokova i to:

1. Zaglavlja;
2. Bloka sa nazivom fisklanog dokumenta;
3. Bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom reseta i tipovima reseta;
4. Bloka sa brojačima promena poreskih stopa i specifikcija poreskih stopa;
5. Bloka sa iznosima poreza i poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;
6. Bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednošću ukupnog prometa proizvoda i usluga;
7. Bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja dnevnog izveštaja, rednim brojem prvog i poslednjeg fisklanog isečka, rednim brojem dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

• Formiranje dnevnog izveštaja vrši se svakog dana na kraju radnog vremena
• Formirani dnevni izveštaj obavezno se štampa i odlaže u knjigu dnevnih izveštaja
• Počinje datumom i vremenom formiranja poslednjeg dnevnog izveštaja, a završava datumom i vremenom formiranja tekućeg dnevnog izveštaja.

Periodični izveštaj

Periodičan izvešta je fiskalni dokument koji se sastoji od više blokova i to:

1. Zaglavlja;
2. Bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta i periodom;
3. Bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom i tipovim areseta;
4. Bloka sa brojačima promena poreskih stopa, datumom i vremenom promena poreskih stopa i specifikacijom poreskih stopa;
5. Bloka sa iznosima poreza po poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;
6. Bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednišću ukupnog prometa proizvoda i usluga;
7. Bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja periodičnog izveštaja, rednim brojem prvog i poslednjeg dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

• Periodični izveštaj se formira za potrebe samog poreskog obveznika tako i za potrebe kontrole od strane kontrolnih organa.

Presek stanja

Presek stanja je fiskalni dokument koji se satoji iz više blokova i to:

1. Zaglavlja;
2. Bloka sa nazivom fiskalnog dokumenta;
3. Bloka sa brojačima reseta, datumom i vremenom reseta i tipovima reseta
4. Bloka sa brojačima promena poreskih stopa, datumom i vremenom poreskih stopa i specifikacijom poreskih stopa;
5. Bloka sa iznosima poreza po poreskim stopama i ukupnog iznosa poreza;
6. Bloka sa vrednostima prometa po poreskim stopama i vrednošću ukupnog prometa proizvoda i usluga;
7. Bloka sa vrednostima prometa proizvoda i usluga razvrstanih po sredstvima plaćanja;
8. Bloka sa datumom i vremenom sačinjavanja preseka stanja, rednim brojem prvog i poslednjeg fiskalnog isečka, rednim brojem poslednjeg dnevnog izveštaja, brojem preostalih dnevnih izveštaja i fiskalnog loga.

• Formiranje preseka uglavnom služi za potrebe kontrole od strane kontrolnih organa.

Knjiga dnevnih izveštaja

Knjiga dnevnih izveštaja sastoji se od najmanje 12 listova Obrasca EDI – Evidencija dnevnih izveštaja za mesec..,20…godine, uz koje se ulažu:

• Odštampani dnevni izveštaj za svaki radni dan;
• Kopije popunjenih naloga za ispravku;
• Kopiju računa za bezgotovinsko plaćanje;

Postupak ispravljanja grešaka prilikom evidentiranja prometa

• Otklanjanje grešaka nastalih tokom evidentiranja (pre izdavanja fiskalnog isečka) vrši se kucanjem storno iznosom koji mora biti zabeležen na fiskalnom isečku.
• Otklanjanje grešaka evidentiranja posle izdavanja fiskalnog isečka može se vršiti samo u slučaju vraćanja kupljenog proizvoda ili na drugi način reklamiranog proizvoda i to po posebno propisanom postupku na obrascu NI.
• Ispravka evidentiranog prometa vrši se tako što se na osnovu originalnog fiskalnog isečka na kome je evidentiran promet proizvoda popunjava nalog za ispravku na obrascu NI.

Moguća su tri slučaja kada se vrši ispravka evidentiranog prometa:

1. Kada kupac vraća proizvod zbog neispravnosti ili drugih nedostataka, a kupcu se po tom osnovu vraća novac.
Popunjava se tačka 1 NI – obrasca.
2. Kada kupac vraća proizvod zbog neispravnosti ili drugih nedostataka, a kupcu se po tom osnovu daje proizvod druge vrste.
Popunjava se tačka NI Obrasca kao u predhodno slučaju a zatim se proizvod koji je dat u zamenu evidentira u fiskalnu kasu na način kako se to vrši kad se proizvod prodaje,
3. Kada se kupcu vraća naplaćen iznos za kupljene proizvode, popunjava se tačka 2 NI Obrasca.

Fiskalni račun mora da sadrži sledeće podatke:

1. Naziv obveznika i naziv i adresu prodajnog mesta;
2. PIB poreskog obveznika;
3. Datum izdavanja i broj fiskalnog računa;
4. Vrstu i naziv dobra odnosno usluge;
5. Jedinicu mere;
6. Količinu;
7.Osnovicu za obračun PDV po jedinici mere;
8. Oznaku poreske stope;
9. Iznos PDV;
10. Vrednost evidentiranog prometa po vrsti dobara odnosno usluge;
11. Ukupna vrednost evidentranog prometa;
12 Sredstvo plaćanja;
13 Potpis i pečat obveznika

• Fiskalni račun izdaje se u dva primerka, koji moraju biti overeni i potpisani od kojih se original daje kupcu a kopija ostaje u bloku računa.
• Fiskalni račun izdaje se na obrascu FR – fiskalni račun
• Fiskalni računi štampaju se u blokovima fiskalnih računa
• Fiskalni računi u svakom bloku su numerisani
• Obveznik je dužan da vodi evidenciju o blokovima izdatim u upotrebu
• Evudencija o blokovima izdatim u upotrebu vodi se na obrascu
• EFRU – Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatih u upotrebu.

Evidencija o blokovima izdatim u upotrebz vodi se na Obrascu EFRU – Evidencija o blokovima fiskalnih računa izdatih u upotrebu.