I

Obaveštavamo Vas da je Upravni odbor, na svojoj XII sednici održanoj 22. maja 2009. godine u Beogradu, doneo Odluku da se izvrši uvid u prispelu dokumentaciju članova Komore biohemičara Srbije, koja je priložena prilikom upisa u Imenik Komore.

Svim članovima čija dokumentacija nije kompletirana, biće dostavljeno pismeno obaveštenje.

II

Želimo da Vas podsetimo na član 13. Zakona o Komorama zdravstvenih radnika (“Sl. glasnik RS“, br. 107/05) u kome stoji „članovi Komore dužni su da nadležnom organu Komore prijave sve promene koje su bitne za upis u Imenik iz člana 10. ovog Zakona, kao i druge bitne činjenice iz nadležnosti Komore, u roku od 30 dana od dana saznanja za te promene, odnosno činjenice“.

Iz ovoga sledi, posebno Vaša obaveza da blagovremeno u zakonskom roku Komori dostavite informacije o svakoj promeni radnog mesta u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi, završetku specijalizacije ili adrese prebivališta.