Članstvo – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Članstvo

INFORMACIJA O VISINI ČLANARINE U KBS ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 i 99/2010), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 23. 02. 2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2016. godinu.

– Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2016. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti,
u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2016. godine i II deo do 15. jula 2016. godine)
ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;
– Iznos članarine za dobrovoljne članove Komore biohemičara Srbije za 2016. godinu je 5.000,00 dinara,
koja se može platiti u celosti ili u dva jednaka dela;
– Iznos upisnine u Imenik Komore je 3.000,00 dinara; (plaća se samo jednom pri upisu u Komoru)
– Iznos za izdavanje Licence je 5.000,00 dinara;
(plaća se prilikom izdavanja licence jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara;
(plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos za izdavanje potvrda je 200,00 dinara;
(plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos nadoknade za postupak sprovođenja licencnog ispita je 30.000,00 dinara;
(plaća se uz zahtev za polaganje licencnog ispita u slučaju da član Komore nije ispunio uslove za obnavljanje licence)

Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije br. 500-01-308/2016-04 od 14. 03. 2016. godine.

Odluka je objavljena u Sl. glasniku RS br. 30 od 30. 03. 2016. godine.

Ukupan iznos dela ili cele članarine možete uplatiti na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj:
160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.

ČLANARINA U KBS

Članstvo u Komori je obavezno za biohemičare u skladu sa zakonom.

Komora može imati počasne članove i članove donatore u skladu sa ovim Statutom.

Počasni član Komore može biti biohemičar koji nije obavezni član Komore, kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju biohemijske struke i nauke.

Donator Komore može postati svaki građanin Srbije ili strani državljanin, koji Komori zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva.

Počasnog člana i dobrotvora Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora.

Dobrovoljni članovi Komore mogu biti biohemičari koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom i opštim aktom Komore.

Članovi Komore, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti:

– da stalno prate razvoj biohemije i drugih nauka i da se stručno usavršavaju;
– da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege;
– da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom;
– da čuvaju profesionalnu tajnu;
– da brinu o svom i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu;
– da građanima, ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu;
– da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom;
– da se stručno usavršavaju i da se specijalizuju, u skladu sa zakonom;
– da traže i dobiju pravnu i drugu pomoć prema mogućnostima Komore;
– da učestvuju na skupovima koje organizuje Komora;
– da biraju i budu birani u sve organe Komore; i
– da ostvaruju druga prava koja za svoje članove obezbeđuje Komora.

Članu Komore miruje članstvo u Komori za vreme privremene zabrane vršenja poziva biohemičara po odluci Suda časti Komore.

Članu Komore prestaje članstvo u Komori prestankom obavljanja poslova biohemičara i smrću.

Organu ili članu organa Komore može prestati mandat ako on to sam zatraži.

Organ ili član organa Komore može biti razrešen pre isteka mandata na koji je izabran ako obavlja funkciju na način na koji se ne obezbeđuje ostvarivanje zadataka Komore odnosno organa Komore.

Postupak za razrešenje organa ili člana organa Komore može pokrenuti pismenim putem najmanje jedna trećina članova Skupštine Komore sastavljena od jedne trećine članova Skupštine Komore iz svakog ogranka ponaosob.

Архива чланака