Na osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 i 99/2010), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 23. 02. 2016. godine, donela je sledeću:

O D L U K U
o visini članarine i nadoknada za 2016. godinu.

– Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2016. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti,
u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2016. godine i II deo do 15. jula 2016. godine)
ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara;
– Iznos članarine za dobrovoljne članove Komore biohemičara Srbije za 2016. godinu je 5.000,00 dinara,
koja se može platiti u celosti ili u dva jednaka dela;
– Iznos upisnine u Imenik Komore je 3.000,00 dinara; (plaća se samo jednom pri upisu u Komoru)
– Iznos za izdavanje Licence je 5.000,00 dinara;
(plaća se prilikom izdavanja licence jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara;
(plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos za izdavanje potvrda je 200,00 dinara;
(plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina)
– Iznos nadoknade za postupak sprovođenja licencnog ispita je 30.000,00 dinara;
(plaća se uz zahtev za polaganje licencnog ispita u slučaju da član Komore nije ispunio uslove za obnavljanje licence)

Na ovu Odluku je saglasnost dalo Ministarstvo zdravlja Republike Srbije br. 500-01-308/2016-04 od 14. 03. 2016. godine.

Odluka je objavljena u Sl. glasniku RS br. 30 od 30. 03. 2016. godine.

Ukupan iznos dela ili cele članarine možete uplatiti na tekući račun Komore biohemičara Srbije broj:
160-275336-23, Banca Intesa a.d., Beograd.