Чланство – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Чланство

INFORMACIJA O VISINI ČLANARINE U KBS ZA 2016. GODINU

Na osnovu člana 7., stava 1., tačke 8. i 9. Zakona o Komorama („Sl. glasnik RS“, br. 107/05 i 99/2010), Skupština Komore biohemičara Srbije na svojoj V sednici održanoj 23. 02. 2016. godine, donela je sledeću: O D L U K U o visini članarine i nadoknada za 2016. godinu. – Iznos članarine u Komori biohemičara Srbije za 2016. godinu je 10.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti, u dva jednaka dela po 5.000,00 dinara (I deo najkasnije do 31. marta 2016. godine i II deo do 15. jula 2016. godine) ili u jednakim mesečnim anuitetima odbijanjem-administrativnom zabranom od ličnog dohodka u iznosu od 833,33 dinara; – Iznos članarine za dobrovoljne članove Komore biohemičara Srbije za 2016. godinu je 5.000,00 dinara, koja se može platiti u celosti ili u dva jednaka dela; – Iznos upisnine u Imenik Komore je 3.000,00 dinara; (plaća se samo jednom pri upisu u Komoru) – Iznos za izdavanje Licence je 5.000,00 dinara; (plaća se prilikom izdavanja licence jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina) – Iznos za izdavanje izvoda iz Imenika je 1.000,00 dinara; (plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina) – Iznos za izdavanje potvrda je 200,00 dinara; (plaća se jednom u toku jednog licencnog perioda od sedam godina) – Iznos nadoknade za postupak sprovođenja licencnog ispita je 30.000,00 dinara; (plaća se uz zahtev za polaganje...

Прочитај више

ČLANARINA U KBS

Članstvo u Komori je obavezno za biohemičare u skladu sa zakonom. Komora može imati počasne članove i članove donatore u skladu sa ovim Statutom. Počasni član Komore može biti biohemičar koji nije obavezni član Komore, kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju biohemijske struke i nauke. Donator Komore može postati svaki građanin Srbije ili strani državljanin, koji Komori zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Počasnog člana i dobrotvora Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora. Dobrovoljni članovi Komore mogu biti biohemičari koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom i opštim aktom Komore. Članovi Komore, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti: – da stalno prate razvoj biohemije i drugih nauka i da se stručno usavršavaju; – da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege; – da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom; – da čuvaju profesionalnu tajnu; – da brinu o svom i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu; – da građanima, ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu; – da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom; – da se stručno usavršavaju i da se specijalizuju,...

Прочитај више

Архива чланака