ČLANARINA U KBS

Članstvo u Komori je obavezno za biohemičare u skladu sa zakonom. Komora može imati počasne članove i članove donatore u skladu sa ovim Statutom. Počasni član Komore može biti biohemičar koji nije obavezni član Komore, kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju biohemijske struke i nauke. Donator Komore može postati svaki građanin Srbije ili strani državljanin, koji Komori zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Počasnog člana i dobrotvora Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora. Dobrovoljni članovi Komore mogu biti biohemičari koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom i opštim aktom Komore. Članovi Komore, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti: – da stalno prate razvoj biohemije i drugih nauka i da se stručno usavršavaju; – da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege; – da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom; – da čuvaju profesionalnu tajnu; – da brinu o svom i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu; – da građanima, ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu; – da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom; – da se stručno usavršavaju i da se specijalizuju,...

Прочитај више