КБС – Страна 42 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Аутор: КБС

KNJIGE DRUŠTVA MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE

U okviru svoje izdavačke delatnosti DRUŠTVO MEDICINSKIH BIOHEMIČARA SRBIJE je objavilo sledeće knjige: Majkić-Singh N.: MEDICINSKA BIOHEMIJA, 1994, ID = 31626508 Majkić-Singh N.: ADVANCES IN LABORATORY MEDICINE, 1996, ISBN 86-83023-02-8 Miletić D. V., Miletić I.: IMUNOHEMIJSKE METODE, 1997, ISBN 86-83023-01-X Đurđević S; Đurđević J.: TUMORSKI MARKERI U ginekološkoj onkologiji, 1998, ISBN 86-83-023-03-6 Majkić-Singh N.; Đurđević J; Kavarić J.: RAZVOJ MEDICINSKE BIOHEMIJE U JUGOSLAVIJI, 1998, ISBN 86-83023-04-4 Majkić-Singh N.: PRIMENA MEDICINSKE BIOHEMIJE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI, 2000, ISBN 86-83023-05-02 Majkić-Singh N.: CENTRALNA LABORATORIJA I INSTITUT ZA MEDICINKU BIOHEMIJU KLINIČKOG CENTRA SRBIJE, 2002, ISBN 86-83023-07-9 Majkić-Singh N.: MEDICINSKA BIOHEMIJA, Drugo dopunjeno izdanje, 2006, ISBN 86-83023-09-5 Majkić-Singh N.: KLINIČKA ENZIMOLOGIJA 1993, ISBN 86-82093-06-5 N. Lalić, M. Ilić KLINIČKI ZNAČAJ ANALIZE URINA: atlas sedimenta urina. 2005, ISBN 86-83023-08-7 OSTALA LITERATURA ZA PODRUČJE MEDICINSKA/KLINIČKA BIOHEMIJA Bujišić N.: BIOHEMIJSKI PRENATALNI SKRINING 2012, ISBN...

Прочитај више

OPŠTI AKTI

– Zakon o zdravstvenoj zaštiti – Zakon o komorama zdravstvenih radnika – Statut komore biohemičara Srbije – Etički kodeks biohemičara Srbije – Poslovnik o radu Skuštine KBS – Poslovnik o radu Upravnog odbora KBS – Poslovnik o radu Nadzornog odbora KBS – Poslovnik o radu Etičkog odbora – Poslovnik o radu Sudova časti – Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence – Pravnilnik o bližim uslovima za sprovođenje KE – Pravilnik o dobrovoljnom, počasnom i donatorskom članstvu u...

Прочитај више

ČLANARINA U KBS

Članstvo u Komori je obavezno za biohemičare u skladu sa zakonom. Komora može imati počasne članove i članove donatore u skladu sa ovim Statutom. Počasni član Komore može biti biohemičar koji nije obavezni član Komore, kao i drugi stručnjak zdravstvene struke iz zemlje i inostranstva koji je doprineo razvoju biohemijske struke i nauke. Donator Komore može postati svaki građanin Srbije ili strani državljanin, koji Komori zavešta pokretnu, nepokretnu imovinu ili finansijska sredstva. Počasnog člana i dobrotvora Komore bira Skupština Komore na predlog Upravnog odbora. Dobrovoljni članovi Komore mogu biti biohemičari koji ne obavljaju kao profesiju poslove zdravstvene delatnosti u skladu sa zakonom i opštim aktom Komore. Članovi Komore, pored obaveza utvrđenih zakonom, imaju sledeća prava i dužnosti: – da stalno prate razvoj biohemije i drugih nauka i da se stručno usavršavaju; – da stečena znanja i veštine prenose na mlađe kolege; – da u obavljanju svoje profesije primenjuju samo proverene i naučno dokazane metode i postupke u prevenciji, dijagnostici, terapiji i rehabilitaciji bolesti, a da nove metode i postupke uvode i primenjuju u skladu sa zakonom; – da čuvaju profesionalnu tajnu; – da brinu o svom i dostojanstvu ličnosti građana kome pružaju zdravstvenu zaštitu; – da građanima, ukažu hitnu medicinsku pomoć uvek i na svakom mestu; – da vode propisanu medicinsku dokumentaciju i da dostavljaju izveštaje u skladu sa zakonom; – da se stručno usavršavaju i da se specijalizuju,...

Прочитај више

Архива чланака