o izmeni Pravilnika o bližim uslovima za izdavanje,
obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora zdravstevnih radnika


Član 1.

U Pravilniku o bližim uslovima za izdavanje, obnavljanje ili oduzimanje licence članovima Komora zdravstvenih radnika („Službeni glasnik RS“ broj 119/07), član 8. menja se i glasi:

„Zdravstvenom radniku može se obnoviti licenca ako je u periodu važenja licence, u postupku kontinuirane edukacije, stekao 168 bodova i to za svaku godinu važenja licence po 24 boda, kroz sadržaj programa kontinuirane edukacije, vezano za profesionalnu delatnost koju obavlja, a za koju se izdaje, odnosno obnavlja licenca.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, zdravstveni radnik kojem je nadležna Komora izdala licencu do 30. juna 2009. godine, nije obavezan da pohađa programe kontinuirane edukacije u periodu prve godine važenja licence.

Od ukupnog broja stečenih bodova iz stava 1. ovog člana, najmanje 50% bodova treba da bude iz oblasti za koju je zdravstvenom radniku izdata licenca, a ostalih 50% bodova može biti i iz drugih oblasti koje se odnose na delatnost koju zdravstveni radnik obavlja.

Ukupan broj od 24 boda, mora biti sakupljen iz više različitih programa kontinuirane edukacije.

Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se u okviru programa kontinuirane edukacije, koji se sprovode u zdravstvenoj ustanovi ili privatnoj praksi u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen.

Za zdravstevog radnika koji je zaposlen u zdravstvenoj ustanovi primarne zdravstvene zaštite i privatnoj praksi ovo može biti bilo koji program kontinuirane edukacije, koji se sprovodi u Opštini ili u Upravnom okrugu, a koji je dobio odgovarajuću akreditaciju od strane Zdravstvenog saveta Srbije.

Jedna polovina godišnje ukupne sume bodova (12 bodova) dobija se kroz učešće na eksternim programima kontinuirane edukacije, koji se sprovode van zdravstvene ustanove i privatne prakse, u kojoj je zdravstveni radnik zaposlen i može biti na Republičkom ili međunarodnom nivou, kao i kroz druge oblike kontinuirane edukacije, utvrđene propisom o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike.

Član 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije“.

Broj 110-00-24/2009-02
U Beogradu, 23. marta 2009. godine
Ministar, Prof. dr Tomica Milosavljević, s.r.