КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

УПИС У КБСЧЛАНАРИНАПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОМЕНАПОТВРДЕ ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КБСИНФОРМАТОР КБС

Обавештење организаторима КЕ – Збирна табела КБС

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КБС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објављује збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе КБС и у року од 5 дана, од 15. 07. до 20. 07. 2024. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, на е-mail: office@kbs.co.rs.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ЧЛАНОВЕ КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштовани чланови,

Обавештавамо вас да се на нашем званичном сајту, у одељку „ПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОМЕНА“ налази образац за подношење Захтева за измену података чланова у Именик Коморе биохемичара Србије, као што су:

– Промена личних података
– Промена статуса запослења (промена радног места)
– Започета специјализација односно ужа специјализација

Молимо вас да при промени података преузмете и попуните образац те исти доставите према упутствима наведеним на сајту.

Хвала на сарадњи и разумевању.

С поштовањем
Директор Коморе биохемичара Србије
Др мед. Биљана Поповић
Спец. клиничке биохемије

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – АПРИЛ 2024.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

Број: 153-02-239/2024-01
Датум: 27.05.2024. године
Б е о г р а д

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на
основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у
средствима јавног информисања 29.12.2022. године (број: 153-02-239/2024-01) у априлском року 2024. године.

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирној табели оцењених програма КЕ, која чине прилог ове одлуке (документ под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ април 2024.). Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 27.05.2025. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније седам дана раније(чл. 9. став 2.), о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, до 15. у месецу од дана одржавања тог програма (чл. 9. став 4.). Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити у електронској форми надлежној комори, након оцене програма надлежна комора ће на својим веб сајтовима објавити табелу са прелиминарним резултатима програма. На ове резултате организатор има рок за жалбу од 5 дана коју треба послати на е-маил адресу надлежне коморе. Рок за жалбе за априлски рок је од 13.05.-17.05.2025. Рокови за примедбе су објављени у јавном позиву за текућу годину. Здравствени савет је разматрао програме који искључиво имају укључене здравствене сараднике као и програме које организују коморе ЗУ, програми послати на неадекватну адресу нису разматрани.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ ОРГАНИЗАТОРИМА КЕ – ЗБИРНА ТАБЕЛА КБС

Поштовани организатори програма КЕ,

Обавештавамо вас да је, након завршеног претходног поступка провере квалитета програма КЕ, Радна група КБС, сходно члану 13. Правилника о ближим условима за спровођење КЕ за здравствене раднике и здравствене сараднике, објављује збирну табелу резултата претходне провере квалитета програма КЕ.

Позивају се организатори КЕ, да изврше корекцију и допуну својих програма према сугестијама Радне групе КБС и у року од 5 дана, од 13. 05. до 17. 05. 2024. године, доставе кориговане програме, искључиво у електронској форми, на е-mail: office@kbs.co.rs.

Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС

Преузето са: www.pravno-informacioni-sistem.rs

На основу члана 7. став 1. тач. 8. и 9. Закона о Коморама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/2010 и 70/17 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на седници одржаној 12. априла 2023. године у Београду, донела је

ОДЛУКУ

о висини, начину и роковима плаћања чланарине и других накнада за чланове Коморе биохемичара Србије

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се врста и висина чланарине и других накнада, начин плаћања и услови за ослобођење од плаћања, које су дужни да плаћају чланови Коморе биохемичара Србије (у даљем тексту: Комора) Комори.

Члан 2.

Утврђује се годишња чланарина за обавезне чланове Коморе у износу од 10.000,00 динара, која се може платити у целости најкасније до 1. октобра текуће године за ту годину, или у два једнака дела по 5.000,00 динара (I. део најкасније до 1. априла текуће године за ту годину и II. део до 1. октобра текуће године за ту годину), или у једнаким месечним ануитетима одбијањем – административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара.

Утврђује се годишња чланарина за добровољне чланове Коморе у износу од 5.000,00 динара, која се може платити у целости најкасније до 1. октобра текуће године за ту годину, или у два једнака дела по 2.500,00 динара (I. део најкасније до 1. априла текуће године за ту годину и II. део до 1. октобра текуће године за ту годину).

Члан 3.

Ослобађа се обавезе плаћања члананирне члан Коморе за време трајања породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, односно одуства са рада ради посебне неге детета, као и незапослене труднице од почетка трудноће све до шест месеци од датума порођаја.
За време привремене спречености за рад у трајању шест месеци и дуже у континуитету, члан Коморе који достави писани доказ плаћа чланарину у износу половине годишње чланарине.

Одлуку о испуњености услова доноси Директор Коморе, која је коначна.

Члан 4.

Утврђује се накнада за уписнину у Именик Коморе у износу од 3.000,00 динара, која се плаћа при упису члана у Комору.

Члан 5.

Утврђује се накнада за издавање/обнављање Лиценце члану Коморе у износу од 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година, која се плаћа приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година.
Изузетно од претходног става, накнада за издавање лиценце члану Коморе преко 70 година старости утврђује се у износу од 1.000,00 динара, која се плаћа једном у току једног лиценцног периода од годину дана и обухвата и накнаду за издавање извода и потврда том члану у том периоду.

Члан 6.

Утврђује се накнада за издавање нове лиценце на захтев члана Коморе који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус, или наставно-научно звање, у износу од 1.000,00 динара.

Члан 7.

Утврђује се накнада за издавање дупликата лиценце у случају губитка или уништења, на захтев члана Коморе, у износу од 1.000,00 динара, с тим што је члан дужан да сноси и све остале трошкове које не наплаћује Комора, а који су у вези са поништајем изгубљене односно уништене лиценце (трошак објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије” и сл.).

Члан 8.

Утврђује се накнада за издавање извода из Именика у износу од 1.000,00, динара који се плаћа једном у току једног лиценцног периода.

Члан 9.

Утврђује се накнада за издавање потврда у износу од 200,00 динара, која се плаћа једном у току једног лиценцног периода.

Члан 10.

Утврђује се накнада за поступак спровођења лиценцног испита у износу од 30.000,00 динара за чланове Коморе који не испуњавају услове за обнављање лиценце прописане Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, број 76/22).

Члан 11.

Уплата чланарине и других накнада утврђених овом одлуком врши се на текући рачун Коморе број 160-275336-23, који се води код Banca Intesa а.д, Београд.
Против чланова Коморе који не уплате чланарину утврђену овом одлуком ни до краја марта текуће године за претходне године, Комора ће покренути одговарајуће дисциплинске и судске поступке у складу са законом.

Члан 12.

По добијању сагласности министарства надлежног за послове здравља, ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Ступањем на снагу ове одлуке престају да важе све раније одлуке које се односе на плаћање чланарина и других накнада Комори.

Број 375
У Београду, 12. априла 2023. године
Председник Скупштине
Коморе биохемичара Србије,
прим. др сц. Татјана Водник, с.р.

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака