КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

УПИС У КБСЧЛАНАРИНАОБНАВЉАЊЕ ЛИЦЕНЦЕПРИЈАВЉИВАЊЕ ПРОМЕНАПОТВРДЕ ИЗ СЛУЖБЕНЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ КБС

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС ЗА 2021. ГОДИНУ

На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VI седници одржаној 04.03.2021. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2021. годину

1. Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2021. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара ( I део најкасније до 1. априла 2021. године и II део до 1. октобра 2021. године ) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем – административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;

2. Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2021. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;

3. Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору);

4. Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година);

5. Износ за издавање лиценце здравственом раднику преко 70 година старости на период од годину дана са издавањем извода и потврда је 1.000,00 динара (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од годину дана);

6. Износ за издавање нове лиценце на захтев здравственог радника који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус или наставно-научно звање је 1.000,00 динара;

7. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);

8. Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);

9. Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 102/15) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КЕ, а бави се здравственом делатношћу.

На ову Одлуку је сагласност дало Министарство здравља Републике Србије бр. 401-00-904/2021-02 од 15. 03. 2021. године. Одлука је објављена у Сл. гласнику РС број 28 од 25.03.2021. године.и ступа на снагу од 02. 04. 2021. године.

Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.

Прочитај више

ВАЖНО – ПОДСЕТНИК

Поштовани чланови Коморе,

Као што смо Вам у току претходне године више пута слали обавештење, овим путем Вас подсећамо, а посебно чланове којима лиценцна година истиче 01.04.2021. године, да је током лиценцног периода неопходно путем континуиране едукације остварити укупно 140 бодова, односно у току сваке лиценцне године по 20 бодова, и да број сакупљених бодова у једној години трајања лиценце не може бити мањи од 10.
У току трајања постојеће епидемије COVID-19 на располагању су Вам online програми акредитована од стране Здравственог савета Србије, а неке од њих акредитоване за чланове Коморе биохемичара Србије можете без новчане надокнаде да преузмете на сајту Serbisa.

С поштовањем,

Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић
Директор Коморе биохемичара Србије

Прочитај више

ЗБИРНА ТАБЕЛА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ – ЈАНУАР 2021.

На основу члана 139. став 1. тачка 6. Закона о здравственој заштити (“Сл. Гласник РС“, број 26/19) Здравствени савет Србије је донео

О Д Л У К У

о акредитацији програма континуиране едукације (у даљем тексту: КЕ) приспелих на основу Јавног позива објављеног на интернет страници Здравственог савета Србије и у средствима јавног информисања 31.12.2020. године (број: 153-02-01281/2020-01) у јануарском року 2021. године

Акредитовани су сви програми континуиране едукације са додељеним бодовима који су наведени у Збирним табелама оцењених програма КЕ, које чине прилог ове одлуке (документи под називом: Збирна табела КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА јануар 2021. Одлука је објављeна и на интернет страници Здравственог савета Србије истог датума када je и ова одлука донета. Организатори континуиране едукације чији су програми акредитовани могу полазницима који успешно обаве едукацију додељивати број бодова наведен у Збирним табелама оцењених програма КЕ.

Програми КЕ акредитовани овом одлуком могу се реализовати у једном или више наврата до 01.03.2022. године.

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су обавезни да у писаној форми обавесте Здравствени савет и надлежне коморе здравствених радника, најкасније три недеље раније, о времену и месту одржавања едукације, а код одржавања стручног састанка само у случају промене наведеног термина. После спроведене едукације потребно је доставити извештај о одржаном акредитованом програму континуиране едукације Здравственом савету и надлежним коморама, у року од 15 дана од дана одржавања тог програма. Извештај треба да садржи следеће податке: акредитациони број програма, датум доношења одлуке којом је програм акредитован, додељен број бодова за предаваче и учеснике, списак предавача и учесника са бројем лиценце и резултате евалуације (обавезна просечна оцена опште евалуације програма континуиране едукације). Резултати евалуације не односе се на стручне састанке (Правилник о ближим условима за спровођење континуиране едукације за здравствене раднике и здравствене сараднике «Службени гласник РС», број 2/11).

Oрганизатори акредитованих програма КЕ су у обавези да издају потврду о одслушаној континуираној едукацији најкасније 3 недеље од спроведене континуиране едукације.

Примедбе на Oдлуку о акредитацији програма КЕ морају се доставити поштом Здравственом савету Србије (Немањина 22-26, 11000 Београд) у року од 15 дана од дана објављивања Одлуке на интернет страници Здравственог савета Србије.

Председник Здравственог савета Републике Србије
Академик Драган Мицић

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ – ОДРЖАНЕ СЕДНИЦЕ ОРГАНА КОМОРЕ БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Поштоване колегинице и колеге,

Одржане су редовне седнице органа Коморе, и то редовна годишња седница Скупштине Коморе биохемичара Србије (КБС), седница Управног одбора и седница Надзорног одбора.

На седници Надзорног одбора дана 18.02.2021. године и седници Управног одбора одржаној дана 19.02.2021. године, разматрани су Извештаји о раду органа Коморе у 2020. години, као и План рада за 2021. годину, и након усвајања упућени Скупштини КБС на даље одлучивање.

Дана 04.03.2021. године одржана је седница Скупштине КБС којом је председавала Прим. др сц. Сања Станковић, председник Скупштине КБС. Активности и рад Коморе су процењени као успешни и да су се одвијали сходно предвиђеном Плану као и насталој епидемилошкој ситуацији, те су Извештаји о раду органа и тела Коморе, као и материјално-финансијски извештај КБС за 2020. годину једногласно усвојени. Седнице су одржане поштујући препоруке и донете епидемиолошке мере и у складу са Пословницима о раду органа Коморе.

Захваљујући све већем броју акредитованих програма КМЕ који се одржавају електронским путем, а пре свега on line тестовима акредитованих од стране SERBIS-а, највећи број чланова КБС су у протеклој години остварили довољан број бодова потребних за одржавање лиценце. Препоручујемо да и даље пратите on line едукације и о томе достављате сертификате комори, што у складу са постојећом епидемиолошком ситуацијом можете учинити и путем мејла.

С поштовањем,

Директор Коморе биохемичара Србије
Прим. др сц. мед. Славица Цимбаљевић, с.р.

Прочитај више

ОБАВЕШТЕЊЕ: ONLINE ПРЕЗЕНТАЦИЈA НАЦРТА ПЛАНА ОПТИМИЗАЦИЈЕ МРЕЖЕ УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У СРБИЈИ

Поштовани,

Обавештавамо вас да је Министарство здравља РС упутило позив стручној и широј јавности, представницима здравствених установа и институција, државних органа, локалних самоуправа и привреде, да се упознају са Нацртом плана оптимизације мреже установа здравствене заштите у Републици Србији (Мастерплан) и учествују у процесу јавних консултација о предложеној оптимизацији.

Позивамо Вас да се упознате са садржајем кључних докумената и предложењим решењима за унапређење ефикасности, доступности и квалитета здравствене заштите на следећим линковима (кликом можете приступити документима):

Нацрт Стратегије оптимизације мреже установа здравствене заштите и смернице за израду плана развоја здравствене заштите до 2035.године
Нацрт Плана оптимизације мреже установа здравствене заштите

Online презентација Мастерплана и јавно-приватни дијалог ће се одржати 10. фебруара 2021. године у 11,00 часова уз уживо пренос на почетној страници web сајта www.optimizacijazdravstva.rs. Сви заинтересовани могу да номинују питања или коментаре за представнике Министарства здравља РС и пројектни тим писаним путем преко званичне контакт форме: www.optimizacijazdravstva.rs/ostavite-komentar.

Комора биохемичара Србије

Прочитај више
Учитавам

Архива чланака