Na osnovu odluke sa XIV sednice Upravnog odbora Komore biohemičara Srbije, održane 18. decembra 2009 obaveštavamo Vas:

I

Obaveza svih članova Komore je da kompletiraju svoju personalnu dokumentaciju i da izvrše uplatu članarina shodno odluci Skupštine Komore, odmah ili najkasnije do 15. 01. 2010. godine. O ovome su do sada više puta pismenim putem upućena obaveštenja. U suprotnom, članovi koji ne budu izvršili date obaveze biće upućeni Sudu časti Komore biohemičara Srbije.

II

Biohemičari koji su na bolovanju dužem od šest meseci, za vreme trudnoće i komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, na porodiljskom odsudstvu i odsudstvu radi nege deteta, oslobođeni su plaćanja članarine u Komori u periodu dok navedene okolnosti traju.

Biohemičari iz stava 1. ove Odluke su obavezni da dostave dokument o činjenicama iz stava 1. ove odluke.