Komora biohemičara Srbije (KBS) i Društvo medicinskih biohemičara Srbije (DMBS) preko svojih Etičkih komiteta podsećaju svoje članove na odredbe PRAVILNIKA O NAČINU OGLAŠAVANJA LEKA, ODNOSNO MEDICINSKOG SREDSTVA („Sl. glasnik RS“, br. 79/2010), u kome su propisani načini oglašavanja medicinskog sredstva, kao i mogućnosti sponzorisanja stručnih skupova ili upućivanja zdravstvenih radnika na iste u zemlji ili inostranstvu.

U članu 4. stav 4. koji se bavi oglašavanjem leka odnosno medicinskog sredstva, definiše se da je ovim obuhvaćeno „sponzorisanje naučnih i promotivnih skupova u kojima učestvuje stručna javnost (plaćanjem troškova za put, smeštaj, ishrana, kao i troškova obaveznog učešća na naučnim i promotivnim skupovima)“.

U članu 42. je navedeno:
„oglašivač može sponzorisati stručne skupove samo do nivoa pokrivanja neophodnih troškova za put, smeštaj, ishranu, kao i troškove obaveznog učešća na stručnom skupu (kotizacija, stručne publikacije, troškove prostora u kome se održava skup, kao i troškovi direktno povezane sa organizacijom stručnog skupa).

Oglašivač može sponzorisati troškove učešća na stručnim skupovima iz stava 1. ovog člana najviše za dane trajanja stručnog skupa i još najviše dva dana na ime dolaska i odlaska sa tog skupa.

Oglašivač ne može sponzorisati troškove pratećih manifestacija, kao što su turistička putovanja, sportske i druge slične manifestacije koje nemaju karakter stručnih skupova u smislu ovog Pravilnika.

KBS i DMBS daju ovu preporuku, jer je u ranijem periodu primećeno nepoštovanje u potpunosti odredbi ovog Pravilnika donešenog od strane Ministarstva zdravlja RS.

U Beogradu,
12. april 2013. godine.

Predsednik DMBS
Prim. dr sci. Zorica Šumarac s.r.
Direktor KBS
Prim. dr Velibor Canić s.r.