Zdravstveni savet Srbije raspisuje

JAVNI POZIV

za akreditaciju programa kontinuirane edukacije

Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Službeni Glasnik RS“, br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika :

Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd)

Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd)

Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije
(ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd)

Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd)

Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd)

Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd).

Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti:

– od 15. do 30. januara 2012,
– od 1. do 15. aprila 2012,
– od 1. do 15. jula 2012. i
– od 1. do 15. oktobra 2012. godine.

Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju:

1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome obavesti nadležnu komoru najmanje tri nedelje pre izvođenja KE.
2. „Prijava za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ mora da bude potpisana i pečatom overena od strane organizatora KE.
3. Sažetak programa edukacije dužine do 500 reči, sa maksimalno 5 referenci.
4. Program KE mora da sadrži satnicu, teme i predavače.
5.Kratke biografije predavača, sa podacima o njihovim kvalifikacijama/iskustvu za sprovođenje predloženog edukativnog programa (u formatu datom na veb stranici Zdravstvenog saveta). Dovoljan je elektronski potpis predavača na datom formularu.
6. Potpisom i pečatom overenu odluku organa nadležnog za recenziranje (kontrolu kvaliteta) programa KE u okviru ustanove/udruženja predlagača kojom se potvrđuje da je prijavljeni program KE odobren i recenziran. Predavač/organizator KE ne može da bude recezent svog sopstvenog programa KE.
7. Svako udruženje koje akredituje program KE dužno je da dostavi fotokopiju rešenja o registraciji od strane Agencije za privredne registre.

Rezultate akreditacije Zdravstveni savet Srbije će objaviti na svojoj veb stranici u vidu Zbirne tabele ocenjenih programa KE i to: 1. marta 2012, 17. maja 2012, 16. avgusta 2012. i 15. novembra 2012. godine.

Predsednik Radnog tela Zdravstvenog saveta za akreditaciju programa KE
Prof. dr Sandra Šipetić-Grujičić s.r.

Predsednik Zdravstvenog saveta
prof.dr Dragan Delić s.r.