Поштовани Чланови Коморе,

Обавештавамо Вас да је, почев од дана 15.07.2022. године, у примени нови Правилник о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године), са чијом садржином се можете упознати ОВДЕ.

Након доношења новог Закона о здравственој заштити („Сл. Гласник РС“ бр. 25/2019 од 03.04.2019.) који је у примени од 19.04.2019. године, а којим је у одељку XVI, пододељaк 7. регулисано издавање, обнављање и одузимање лиценце, јавила се потреба за доношењем новог подзаконског акта, који ће бити усклађен са новим законским решењима и на ближи начин регулисати ту материју.

Молимо Вас да посебно обратите пажњу на неке од важних новина, које овде издвајамо, а које су прописане новим Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Сл. Гласник РС“ бр. 76/2022 од 07.07.2022. године):

• Новим Правилником више није прописано да незапослени здравствени радник није у обавези да сакупља бодове за континуирану едукацију, што значи да су, почев од 15.07.2022. године, као дана почетка примене новог Правилника, и незапослени здравствени радници који имају лиценцу дужни да сакупљају бодове за обнављање лиценце;
• У складу са Новим Правилником, више није прописана обавеза члана да уз захтев за обнављање лиценце огранку Коморе достави потврду издату од стране здравствене установе, односно приватне праксе, да је најмање 50% од дана издавања лиценце радио у области здравствене делатности за коју има лиценцу;
• Потребан број Правилником захтеваних бодова за обнављање лиценце је остао непромењен: 140 бодова укупно прикупљених у периоду важења лиценце кроз садржај више различитих акредитованих програма континуиране едукације, везано за професионалну делатност коју обавља, а за коју се издаје, односно обнавља лиценца, ПРИ ЧЕМУ БРОЈ САКУПЉЕНИХ БОДОВА У ЈЕДНОЈ ЛИЦЕНЦНОЈ ГОДИНИ ТРАЈАЊА ЛИЦЕНЦЕ НЕ МОЖЕ БИТИ МАЊИ ОД ДЕСЕТ, о чему је члан дужан да уз захтев Комори достави доказе;
• За здравствене раднике преко 70 година старости којима се лиценца издаје на период од годину дана, захтевани број бодова за обнављање је стечених 20 бодова у поступку континуиране едукације.
• Уколико члан током лиценцног периода није стекао најмање 140 бодова, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, или здравствени радник старији од 70 година најмање 20 бодова, дужан је да поднесе захтев за полагање лиценцног испита у истом року у ком се подноси и захтев за обнављање лиценце, односно у року од 60 дана пре истека лиценцног периода;
• Изузетак од Правилником захтеваних минимум 140 бодова током целог лиценцног периода, односно најмање 10 бодова у једној години трајања лиценце, прописан је чланом 12. Правилника у случају утврђеног мировања радног односа, породиљског и одсуства са рада ради неге детета, односно посебне неге детета, или привремене спречености за рад у периоду од 2-6 месеци кумулативно у току лиценцне године, уколико члан о томе поднесе доказ комори, у ком случају период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања је потребно да у тој лиценцној години стекне најмање 10 бодова у поступку континуиране едукације, односно, у случају да је период одсуства доказано трајао дуже од 6 месеци кумулативно, период важења лиценце остаје непромењен, а у поступку обнављања лиценце се сматра да је у тој лиценцној години члан стекао довољан број бодова за обнављање лиценце, независно од броја стварно стечених бодова у тој лиценцној години;
• Здравствени радник који је корисник старосне пензије, поред доказа о стеченом довољном броју бодова у складу са Правилником, уз захтев за обнављање лиценце доставља и оверену фотокопију решења РФ ПИО о стицању права на старосну пензију, као и доказ о општој здравственој способности за обављање здравствене делатности, не старије од шест месеци.

У току је ажурирање образаца захтева у складу са предоченим изменама Правилника.

С поштовањем,

Др мед. Биљана Поповић, спец. клиничке биохемије
Директор Коморе биохемичара Србије