TEKST OBJAVLJEN U JUBILARNOM STOTOM BROJU CASOPISA „APOTEKARSKA PRAKSA“,
KOJI IZDAJE FARMACEUTSKA KOMORA SRBIJE


Autor: Prim. dr Velibor Canić
Direktor KBS

Zakonom o komorama zdravstvenih radnika, organizovana je Komora biohemičara Srbije (KBS), kao nezavisna, profesionalna organizacija radi unapređenja uslova za obavljanje profesije – medicinski/klinički biohemičar, zaštite njihovih profesionalnih interesa, organizovanog učešća na unapređenju i sprovođenju zdravstvene zaštite i zaštiti interese građana u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu.

Specifičnost KBS u odnosu na ostale Komore je da je u osnovi čine dva profila sa visokim zdravstvenim obrazovanjem i to: dipl. farmaceut – medicinski biohemičar, dipl. farmaceut – specijalista medicinske biohemije i doktor medicine – specijalista kliničke biohemije. Ovakav spoj znanja i veština, koje su uneli farmaceuti i lekari, učinili su da sva tri procesa laboratorijskog rada (preanalitika, analitika i postanalitika) na najbolji način budu uređeni.


Komora je počela sa radom 09. juna 2006. godine, a 02. aprila 2008. godine je uručena prva licenca u zdravstvu Srbije predsedniku Skupštine KBS prof. dr Nadi Majkić-Singh (slika 1.).


Slika 1. Prof. dr Tomica Milosavljević, Ministar zdravlja uručuje prvu licencu Prof. dr Nadi Majkić-Singh

Članstvo u KBS je obavezno za sve zdravstvene radnike – biohemičare koji kao profesiju obavljaju zdravstvenu delatnost. Formiranjem KBS želelo se da se uredi sistem laboratorijsko-biohemijske dijagnostike i tako doprinese, u punoj meri, razvoju zdravstvene zaštite u Srbiji.

Od samog formiranja do danas, saradnja KBS sa Farmaceutskom komorom Srbije (FKS) je bila na visokom nivou. To se ogledalo u nizu zajedničkih akcija, pripremanju zakonskih i podzakonskih akata vezanih za unapređenje kvaliteta rada u zdravstvenom sistemu Srbije. U toku prve godine aktivnosti KBS su se odvijale u zajedničkom prostoru pri FKS.

U Komori je do sredine 2013. godine ukupno licencirano 736 biohemičara, od kog broja je danas aktivno 655 biohemičara. U javnom sektoru je zastupljeno 71%, a u privatnom sektiru 29% biohemičara.

Komora je organizovana u tri ogranka koji teritorijalno pokrivaju severni, zapadni i istočni deo Srbije (ogranak Beograd, Vojvodina i Niš).


Slika 2. Prof. dr Nada Majkić-Singh, predsednik Skupštine KBS i Prim. dr Velibor Canić, direktor KBS sa predsednicima ogranaka KBS, Prim. dr Draganom Pap, Dr sci. Sanjom Stranković i Dr sci. Slavicom Kundalić

Specifičnost strukture članstva Komore uslovila je sastave svih tela i komisija (Skupština Komore, Upravni odbor, Nadzorni odbor, Etički odbor, Sudovi časti), tako da su srazmerno svome broju zastupljeni dipl. farmaceuti – med. biohemičari, dipl. farmaceuti – spec. medicinske biohemije, doktori medicine – spec. kliničke biohemije, biohemičari iz javnog i privatnog sektora, predstavnici biohemičara sa područja Kosova i Metohije i predstavnici biohemičara zaposlenih u zdravstvu vojske Srbije. Ističemo da je pored njih u kliničko-biohemijskim laboratorijama upošljeno oko 130 biohemičara-zdravstvenih saradnika, koji su završili neki od nezdravstvenih fakulteta: Prirodno-matematički fakultet, Hemijski fakultet, Biološki fakultet – smer molekularna biologija i dr. Oni po zakonu ne mogu biti licencirani od strane KBS.

Sa ponosom ističemo da u članstvu Komore imamo 45 biohemičara sa primarijatom, 43 magistra nauka i 36 doktora nauka.

Na čelu KBS se, od osnivanja, nalazi prof. dr Nada Majkić-Singh, profesor Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, dugogodišnji predsednik Društva medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), a sada Izvršni direktor Društva, a koja je i pre više od deceniju i po učestvovala u osnivanju i Farmaceutske komore Srbije.

Prilikom utvrđivanja prioriteta u radu Komore, pored zakonom utvrđenih obaveza vezanih za licenciranje i drugo, primarni plan aktivnosti je vezan za procese primene standarda i akreditaciju laboratorija. Najznačajniji aspekt o ovome čini spoljašna i unutrašnja kontrola, kao i stalni spoljašni nadzor nad stručnim radom laboratorija. Obaveza svakog zdravstvenog radnika je da stalno unapređuje kvalitet stručnog rada, tako što će primenjivati isključivo proverene metode i postupke zasnovane na dokazanom medicinskom znanju i veštinama. S toga je potrebno da se stalno vrši nadzor i kontrola nad radom laboratorija da bi rezultati dobijeni u njima bili validni i na najbolji način pomogli u postavljanju dijagnoze i sprovođenja lečenja.

U Srbiji postoje dve državne institucije koje se bave akreditacijom laboratorija i to: Akreditaciono telo Srbije (ATS) koje primenjuje pravila ISO 17025 i ISO 15189 i Agencija za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbija (AZUS), u okviru koje su razvijeni i standardi za akreditaciju laboratorija (ISQA). Do sada je u Srbiji prema ISO standardima akreditovano dvadesetak laboratorija, a u okviru AZUS i akreditacije zdravstvenih ustanova akreditovano je ili je u fazi akreditacije oko 80 laboratorija. Glavna manjkavost dosadašnjeg procesa je nedostatak podrške za razvoj akreditacije, pre svega u obezbeđivanju materijalnih sredstava.

KBS svoje aktivnosti sprovodi u saradnji sa Društvom medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), tako da se može reći da su KBS i DMBS dve organizacije koje prožimaju i nadopunjuju jedna drugu u radu i aktivnostima. Značajno je istaći i saradnju KBS sa Republičkom stručnom komisijiom za medicinsku i kliničku biohemiju Ministarstva zdravlja RS.

Od ostalih aktivnosti izdvajamo izradu stručno-metodološkog i doktrinarnog uputstva za primenu i obavljanje postupaka i metoda u oblasti medicinske biohemije (nomenklatura za oblast medicinska biohemija, standardizacija u medicinskoj biohemiji) uz utvrđivanje vrste parametara za potrebe kliničko-biohemijske laboratorijske dijagnostike na svim nivoima zdravstvene zaštite.

Mnoge probleme vezane za prostor, opremu, ljudske resurse, odnose sa menadžmentom zdravstvenih ustanova, predstavnici KBS permanentno pokušavaju da posreduju i pomognu u njihovom rešavanju.

U okviru međunarodne saradnje posebno ističemo saradnju KBS i Društva medicinskih biohemičara Republike Srpske, koje je pre tri godine vrlo uspešno uspostavljena, a verujemo da će se i u budućnosti uspešno nastaviti.


Slika 3. Zajednički sastanak predstavnika KBS, DMBS i DMB Republike Srpske u Banjaluci

Na samom kraju, članovi KBS upućuju srdačne čestitke FKS i uredništvu časopisa „Apotekarska praksa“, na značajnom jubileju – izdavanju stotog broja časopisa.