На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VI седници одржаној 04.03.2021. године, донела је следећу

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2021. годину

1. Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2021. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара ( I део најкасније до 1. априла 2021. године и II део до 1. октобра 2021. године ) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем – административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;

2. Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2021. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;

3. Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору);

4. Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара за лиценцни период од седам година (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година);

5. Износ за издавање лиценце здравственом раднику преко 70 година старости на период од годину дана са издавањем извода и потврда је 1.000,00 динара (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од годину дана);

6. Износ за издавање нове лиценце на захтев здравственог радника који у току трајања важеће лиценце заврши специјализацију, ужу специјализацију, стекне стручни назив примаријус или наставно-научно звање је 1.000,00 динара;

7. Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);

8. Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);

9. Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 и 102/15) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КЕ, а бави се здравственом делатношћу.

На ову Одлуку је сагласност дало Министарство здравља Републике Србије бр. 401-00-904/2021-02 од 15. 03. 2021. године. Одлука је објављена у Сл. гласнику РС број 28 од 25.03.2021. године.и ступа на снагу од 02. 04. 2021. године.

Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336-23, Banca Intesa а.д., Београд.