На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VIII седници одржаној 09. 03. 2018. године, донела је следећу:

О Д Л У К У
о висини чланарине и надокнада за 2018. годину

– Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2018. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2018. године и II део до 01.октобра 2018. године) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;
– Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2018. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела;
– Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору)
– Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година)
– Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
– Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година)
– Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника (“Сл. гласник РС”, бр. 119/2007, 23/2009, 40/2010 и 102/2015)члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КМЕ, а бави се здравственом делатношћу у обавези је да полаже лиценцни испит)

На ову Одлуку сагласност је дало Министарство здравља РС бр. 500-01- 466/2018-02 од 28. 03. 2018. године. Одлука је објављена у Сл. гласнику РС бр. 29 од 13. 04. 2018. године.

Укупан износ дела или целе чланарине можете уплатити на текући рачун Коморе биохемичара Србије број: 160-275336- 23, Banca Intesa а.д., Београд.