Архива – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Архива

ОБАВЕШТЕЊЕ

Поштовани чланови Коморе,

Услед похађања обуке за коришћење Система за размену података дана 08.08.2019. године запослени неће бити у просторијама централе Коморе биохемичара Србије у периоду од 11 часова. У вези са наведеним редовне активности и рад са члановима биће настављени од петака 09.08.2019. године.

Прочитај више

ИНФОРМАЦИЈА О ВИСИНИ ЧЛАНАРИНЕ У КБС ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу члана 7., става 1., тачке 8. и 9. Закона о Коморама („Сл. гласник РС“, бр. 107/05, 99/2010 и 70/2017 – Одлука УС), Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој VIII седници одржаној 09. 03. 2018. године, донела је следећу: О Д Л У К У о висини чланарине и надокнада за 2018. годину – Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2018. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 01. априла 2018. године и II део до 01.октобра 2018. године) или у једнаким месечним ануитетима одбијањем-административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара; – Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2018. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у целости или у два једнака дела; – Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору) – Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година) – Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са...

Прочитај више

Архива чланака