Континуирана едукација – Страна 9 – КОМОРА БИОХЕМИЧАРА СРБИЈЕ

Select Page

Категорија: Континуирана едукација

ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA JUL 2013.

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS“, broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u dalјem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavlјenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 10.12.2012. godine (broj: 153-02-3934/2012-01) u julskom roku 2013. godine Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodelјenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA jul 2013, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE jul 2013, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA jul 2013, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE jul 2013). Odluka je objavlјena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodelјivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE. Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 16.08.2014. godine. Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelјe ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene...

Прочитај више

JAVNI POZIV ZA AKREDITACIJU KME U 2012. GODINI

Zdravstveni savet Srbije raspisuje JAVNI POZIV za akreditaciju programa kontinuirane edukacije Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Službeni Glasnik RS“, br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika : Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd) Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd) Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd) Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd) Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd) Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd). Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti: – od 15. do 30. januara 2012, – od 1. do 15. aprila 2012, – od 1. do 15. jula 2012. i – od 1. do 15. oktobra 2012. godine. Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju: 1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o tome...

Прочитај више

JAVNI POZIV

Zdravstveni savet Srbije raspisuje   JAVNI POZIV za akreditaciju programa kontinuirane edukacije Svi zainteresovani subjekti koji mogu sprovoditi postupak kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) zdravstvenih radnika i zdravstvenih saradnika prema Pravilniku o bližim uslovima za sprovođenje kontinuirane edukacije za zdravstvene radnike i zdravstvene saradnike (“Službeni Glasnik RS“, br. 2/11) treba da dostave poštom svoje predloge programa nadležnoj Komori zdravstvenih radnika : Lekarska komora Srbije (ul. Kraljice Natalije 1-3, 11000 Beograd) Stomatološka komora Srbije (ul. Terazije 1, 11000 Beograd) Komora medicinskih sestara i zdravstvenih tehničara Srbije (ul. Pilota Mihajla Petrovića 5-a, 11000 Beograd) Komora biohemičara Srbije (ul. Stojana Aralice 10/3, I sprat, 11070 Beograd) Farmaceutska komora Srbije (ul. Dečanska 8a, 11000 Beograd) Programe KE za zdravstvene saradnike treba dostaviti kancelariji Zdravstvenog saveta Srbije (ul. Nemanjina 22-26, 11000 Beograd). Programi se dostavljaju u jednom primerku. Svaki program se mora posebno prijaviti i priložiti u posebnoj koverti. Programi KE se mogu dostaviti: – od 15. do 30. januara 2013, – od 1. do 15. aprila 2013, – od 1. do 15. jula 2013. i – od 1. do 15. oktobra 2013. godine. Zdravstveni savet će razmatrati samo kompletne predloge programa kontinuirane edukacije, koji obuhvataju: 1. Popunjenu „Prijavu za akreditaciju programa kontinuirane edukacije“ koja se može preuzeti sa veb stranice Zdravstvenog saveta. U prijavi mora da bude naveden tačan datum izvođenja KE, a u slučaju promene termina organizator je dužan da o...

Прочитај више

ODLUKA O AKREDITACIJI KE ZA OKTOBAR 2012.

Na osnovu člana 154. stav 1. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS“, broj 107/05, 72/09-dr.zakon, 88/10, 99/10 i 57/11) Zdravstveni savet Srbije je doneo O D L U K U o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (u daljem tekstu: KE) prispelih na osnovu Javnog poziva objavljenog na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije i u sredstvima javnog informisanja 16.12.2011. godine (broj: 153-02-1379/2011-01) u oktobarskom roku 2012. godine Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima koji su navedeni u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE, koje čine prilog ove odluke (dokumenti pod nazivom: Zbirna tabela LEKARSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela FARMACEUTSKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE MEDICINSKIH SESTARA I ZDRAVSTVENIH TEHNIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela STOMATOLOŠKE KOMORE oktobar 2012, Zbirna tabela KOMORE BIOHEMIČARA oktobar 2012, Zbirna tabela za ZDRAVSTVENE SARADNIKE oktobar 2012). Odluka je objavljena i na internet stranici Zdravstvenog saveta Srbije istog datuma kada je i ova odluka doneta. Organizatori kontinuirane edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u Zbirnim tabelama ocenjenih programa KE.Programi KE akreditovani ovom odlukom mogu se realizovati u jednom ili više navrata do 15.11.2013. godine. Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog...

Прочитај више

ODLUKA NA OSNOVU PRIMEDBI ZA APRIL 2012.

Na osnovu člana 154. stav 2. tačka 6. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (“Sl. Glasnik RS“ 107/05) Zdravstveni savet Srbije donosi О Д Л У К У o akreditaciji programa kontinuirane edukacije (KE) koji su razmatrani na osnovu PRIMEDBI na odluku Zdravstvenog saveta od 17.05.2012. Akreditovani su svi programi kontinuirane edukacije sa dodeljenim bodovima kao što je navedeno u dokumentu pod nazivom Tabela-PRIMEDBE-april 2012, koji čini prilog ove odluke i objavljen je na internet stranici Zdravstvenog saveta Republike Srbije istog datuma kada i ova Odluka. Organizatori kontinuirane medicinske edukacije čiji su programi akreditovani mogu polaznicima koji uspešno obave edukaciju dodeljivati broj bodova naveden u zbirnoj tabeli, koja je u prilogu ove odluke. Organizatori akreditovanih programa KE su obavezni da u pisanoj formi obaveste Zdravstveni savet i nadležne komore zdravstvenih radnika, najkasnije tri nedelje ranije, o vremenu i mestu održavanja edukacije, a kod održavanja stručnog sastanka samo u slučaju promene navedenog termina. Posle sprovedene edukacije potrebno je dostaviti izveštaj o održanom akreditovanom programu kontinuirane edukacije Zdravstvenom savetu i nadležnim komorama, u roku od 15 dana od dana održavanja tog programa. Izveštaj treba da sadrži sledeće podatke: akreditacioni broj programa, datum donošenja odluke kojom je program akreditovan, dodeljen broj bodova za predavače i učesnike, spisak predavača i učesnika sa brojem licence i rezultate evaluacije (obavezna prosečna ocena opšte evaluacije programa kontinuirane edukacije). Rezultati evaluacije ne odnose se na stručne sastanke (Pravilnik o...

Прочитај више

Архива чланака