INFORMACIJE SA VI SKUPŠTINE KOMORE BIOHEMIČARA SRBIJE
održane 22. marta 2010. godine.

Komora biohemičara Srbije je održala VI redovnu sednicu Skupštine, na kojoj su usvojeni Izveštaji o ostvarenim aktivnostima u Organima i Telima Komore u toku 2009. godine, usvojena je Odluka o početku prikupljanja bodova akreditovanih programa kontinuirane edukacije, potrebnih za obnavljanje licence, Odluka o visini materijalnih davanja za članstvo u Komori za 2010. godinu i Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije, koji će se obaviti do 31. maja 2010. godine.

1. Izveštaj o ostvarenim aktivnostima Komore u 2009. godini
2. Izveštaj o radu Upravnog odbora KBS u 2009. godini
3. Izveštaj o radu Nadzornog odbora KBS u 2009. godini
4. Izveštaj o radu Etičkog odbora KBS u 2009. godini
5. Odluka o početku prikupljanja bodova akreditovanih programa kontinuirane edukacije potrebnih za obnavljanje licence
6. Odluka o visini materijalnih davanja za članstvo u Komori u 2010. godini
7. Odluka o raspisivanju izbora za Skupštinu Komore biohemičara Srbije