На основу члана 19. став 2. тачка 1. Закона о коморама здравствених радника (Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17 – одлука УС) и члана 35. Статута Коморе биохемичара Србије („Службени гласник РС”, бр. 70/06, 26/14, 14/18 и 85/20), а у вези са чланом 178. став 6. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19),

Скупштина Коморе биохемичара Србије на седници одржаној у Београду 16. марта 2023. године доноси

Одлуку о утврђивању накнада претходног поступка процене квалитета континуиране едукације и процене квалитета извођења акредитованих програма континуиране едукације

Одлука је објављена у „Сл. гласнику РС”, бр. 77/2023 и 84/2023-исп

НАПОМЕНА: Ова одлука се примењује од 16. септембра 2023. год.

Члан 1.

Накнаде за претходни поступка процене квалитета континуиране едукације су следеће:

Kongresi i simpozijumi
Međunarodni kongres 36.000,00 dinara
Nacionalni kongres sa međunarodnim učešćem 29.000,00 dinara
Nacionalni kongres 22.000,00 dinara
Međunarodni simpozijumi 22.000,00 dinara
Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem 18.000,00 dinara
Nacionalni simpozijumi 14.000,00 dinara
Kursevi
Međunarodni kurs/kurs veština prve kategorije 25.000,00 dinara
Ostali međunarodni kursevi/kursevi veština 18.000,00 dinara
Nacionalni kurs/kurs veština prve kategorije 22.000,00 dinara
Ostali nacionalni kursevi/kursevi veština 14.000,00 dinara
Seminari
Međunarodni seminar prve kategorije 25.000,00 dinara
Ostali međunarodni seminari 18.000,00 dinara
Nacionalni seminar prve kategorije 22.000,00 dinara
Ostali nacionalni seminari 14.000,00 dinara
Stručni sastanci
Stručni sastanci I kategorije 7.000,00 dinara
Stručni sastanci II kategorije 3.500,00 dinara
Testovi
20 pitanja u testu 7.000,00 dinara
30 pitanja u testu 11.000,00 dinara
40 pitanja u testu 14.000,00 dinara
50 pitanja u testu 18.000,00 dinara

Члан 2.

Право на изузеће од наведених надокнада имају здравствене установе и приватна пракса приликом претходног поступка процене квалитета континуиране едукације које организује искључиво у циљу едукацију својих запослених.
Право на изузеће од наведених надокнада имају организатори континуиране едукације који својим учесницима не наплаћују котизацију, без ограничења да се то односи само на њихове запослене, већ да имају право да пруже едукацију и запосленима у другим установама.

Члан 3.

По добијању сагласности министарства надлежног за послове здравља, ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Републике Србије” а ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Број 187

У Београду, 16. марта 2023. године
Председник Скупштине
Коморе биохемичара Србије,
прим. др. сц. Татјана Водник, с.р.