Dana 06. 01. 2016. godine („Sl. glasnik RS“, br.1/2016) objavljen je Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu. Isti stupa na snagu 8 dana od dana objavljivanja.

U skladu sa članom 2. navedenog Pravilnika sledi: “Doktori stomatologije, diplomirani farmaceuti i diplomirani farmaceuti medicinski – biohemičari koji su pripravnički staž započeli pre stupanja na snagu ovog pravilnika, preostali deo pripravničkog staža obaviće po planu i program pripravničkog staža utvrđenog ovim pravilnikom.”

Vidi detaljnije: Pravilnik o izmeni Pravilnika o pripravničkom stažu i stručnom ispitu (PDF)