IZVEŠTAJ O OSTVARENIM AKTIVNOSTIMA KBS U 2011. GODINI

SA PLANOM RADA KOMORE ZA 2012. GODINU
Realizacija plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) u 2011. godini odvijala se, kao i ranijih godina, u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Odborom za zdravlje Narodne Skupštine RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku i kliničku biohemiju, Društvom za medicinsku biohemiju Srbije (DMBS), Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim Komorama zdravstvenih radnika, a pre svega Lekarskom (LKS) i Farmaceutskom komorom Srbije (FKS). I ovog puta posebno ističemo saradnju sa DMBS, koje je dalo značajan doprinos u stručnoj i materijalnoj pomoći neophodnoj za rad Komore.

Osnovne aktivnosti su bile vezane za zakonom propisane obaveze i odnosile su se na licenciranje biohemičara i ažuriranje dokumentacije vezane za programe kontinuirane medicinske edukacije (KME). Ovom drugom je posebna pažnja posvećena u prvom kvartalu prošle godine.

Na osnovu zaključka koji je donela RSK za medicinsku i kliničku biohemiju sa kraja 2010. godine, u prvoj polovini 2011. godine je sprovedeno ispitivanje i analiza pokrivenosti laboratorija prema kadrovskim normativima i Pravilniku o uslovima i načinu unutrašnje organizacije zdravstvenih ustanova i bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. KBS je uputila Upitnik u 350 laboratorija iz privatnog i javnog sektora, a povratnu informaciju je dobila iz 295 laboratorija. Iz ovog materijala se stekao potpuni uvid o trenutnoj situaciji u kliničko-biohemijskim laboratorijama naše zemlje. Upitnik je pratio sve elemente sprovođenja zdravstvene zaštite predviđenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti („Sl. glasnik RS“, br. 107/05) – od opštih podataka vezanih za laboratoriju, delatnosti, prostora u kome je smeštena, ljudskih resursa, opreme, načina snabdevanja, administrativnih postupaka rada, sprovođenja kontrole kvaliteta, akreditacije, zaštite na radu, menadžmenta medicinskim otpadom i učestvovanja i sprovođenja u procesima sprovođenja KME. Ovi materijali i dobijeni podaci će poslužiti i RSK za medicinsku i kliničku biohemiju i KBS predlaganje određenih zakonskih i podzakonskih akata, kao i donošenju strateških odluka o upisnoj politici i edukaciji stručnog kadra, o uvođenju novih tehnologija i načina finansiranja laboratorijske zdravstvene zaštite, tj. doprineće regulativi unapređenja kvaliteta rada kliničko-biohemijskih laboratorija.

U okviru priprema za donošenje predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti i izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenom osiguranju, KBS je uzela aktivno učešće u radu Odbora za zdravlje Narodne Skupštine RS. Poseban akcenat je dat na regulisanje izdavanja licenci za samostalni rad zdravstvenim saradnicima. Na određene primedbe, koje je Komora uputila predlagačima Zakona, odgovoreno je da će one biti regulisane posebnim podzakonskim aktima, u čijem će donošenju učestvovati i KBS.

Zbog određenih problema, koji su nastali zbog izdavanja duplih licenci od strane više Komora, u prostorijama KBS je održan sastanak direktora FKS, LKS i KBS, a kojem su još prisustvovali i pravni zastupnici Komora i predsednik Upravnog odbora KBS. Donesen je zaključak da u sadašnjim pravnim aktima ne postoji zabrana izdavanja licenci u više Komora. Tamo gde postoje problemi vezanih sa obavljanje radnih procesa članova Komore, ona će u zakonskim okvirima pružiti maksimalnu podršku svojim članovima, a nakon sedam godina i završetka prvog licencnog perioda, analizom postojeće situacije utvrdiće se predlozi za eventualnu izmenu zakonske i podzakonske regulative.

Na inicijativu Udruženja privatnih medicinskih laboratorija Srbije (UMLAB) održan je sastanak direktora KBS sa članovima Upravnog odbora UMLAB. Osnovne teme ovog sastanka su bile vezane za izmene i dopune Zakona o zdravstvenoj zaštiti, kao i pojedini segmenti vezani za Pravilnik o bližim uslovima za obavljanje zdravstvene delatnosti. Predstavnici privatnog sektora su istakli postojanje nejednakosti privatnog i državnog sektora. Laboratorije bi morale biti prepoznate kao zdravstvene ustanove. Potrebno je omogućiti izmene zakonske regulative, kojom bi se omogućilo širenja laboratorijske privatne delatnosti. Istaknuta je i nelogičnost potrebne opreme za rad laboratorija, posebno u radu nekih specijalnih bolnica. Opšti zaključak ovog sastanka je bio o potrebi unapređenja saradnje između KBS i UMLAB, jer samo na takav način je moguće pomoći da se unapredi ovaj vid pružanja zdravstvene zaštite.

Zbog tekućih problema vezanih za neka organizaciona pitanja, kao i nabavke reagenasa i potrošnog materijala, u KBS je održan sastanak sa predstavnicima kliničko-biohemijskih laboratorija četrnaest Domova zdravlja iz Beograda. Nakon iznošenja problema u svakodnevnom radu, zatraženo je da KBS pomogne u njihovom rešavanju. Nakon ovog sastanka, direktor KBS je održao sastanak sa gradskim sekretarom za zdravlje Beograda, u kome su evidentirani svi problemi kao i određeni predlozi za njihovo prevazilaženje. Ovaj sastanak nije doneo predlog rešenje konkretnih problema i istaknuta je potreba na daljim aktivnostima vezanim za ovu problematiku.

KBS je aktivno učestvovala u radu Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), kako preko svog predstavnika u njemu – prof. dr Svetlane Ignjatović, tako i na zajedničkim sastancima članova ZSS sa direktorima zdravstvenih komora. Osnovne teme su bile vezane za sprovođenje akreditacije programa KME, kontrolu kvaliteta sprovođenja KME, zakonskoj obavezi čuvanja materijala, određenim problemima nastalim iz nepriznavanja pojedinih programa KME (npr. Demencije) i dr.

U radu AZUS je učestvovala kao predstavnik Komore mr sci. Tatjana Vodnik.

Na osnovu plana rada KBS za 2011. godinu, predstavnici KBS su učestvovali u održavanju Okruglih stolova u zdravstvenim centrima pojedinih regiona Srbije, pa su tako predsednik Upravnog odbora i direktor KBS posetili Zaječarski i Borski okrug i održali sastanak u Negotinu i Moravički i Raški okrug i održali sastanak u Novom Pazaru, a direktor je posetio zdravstvene centre u Subotici i Zrenjaninu. Na ovim Okruglim stolovima i sastancima se govorilo o osnovnim aspektima rada, kao i problema koji proitiču iz rada u laboratorijama i održana su stručna predavanja vezana za primenu racionalne laboratorijske dijagnostike i sprovođenju bezbednosti u radu laboratorija. Ovim skupovima je prisustvovao veliki broj laboratorijskih radnika, kao i načelnika pojedinih bolničkih odeljenja. Pozitivna iskustva su dala za pravo o potrebi ovakve komunikacije Komore sa svojim članstvom, i biće nastavljeno u toku 2012. godine.

Kao i ranijih godina, članovi KBS su učestvovali u organizaciji i radu „7th EFCC Symposium for Balkan Region Biomarkers: From Standardization to Performance“, kao i „XXVII Biohemijski dani“, održanim oktobra meseca u Banjaluci u saradnji sa kolegama iz Republike Srpske. Nakon stručnog skupa ovoga Simpozijuma u Beogradu, u organizaciji DMBS i KBS, organizovan je put na Mokru Goru, gde je održana i III redovna sednica Skupštine KBS. Ova Skupština se bavila određenim problemima vezanim za sakupljanje bodova iz procesa KME i izvršen je izbor i verifikacija mandata novih članova Sudova časti Ogranka Vojvodine.

Članovi KBS su uzeli aktivno učešće u radu Centra za KME Farmaceutskog fakulteta u Beogradu, kao i aktivnosti u vezi sprovođenja TEMPUS Projekta Postgraduate Qualification in Pharmacy: The Way Forward. Nosilac ovog Projekta je Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet. Tema Projekta je „Unapređenje nastave u okviru poslediplomskih specijalističkih studija iz oblasti farmacije“. KBS je uputila mr sci. Tatjanu Vodnik, da u okviru Projekta prisustvuje sastanku na Bledu, Slovenija, a prim. dr Velibora Canića u London, gde su uspešno predstavili organizaciju i aktivnosti KBS.

U okviru saradnje, direktor Komore je u više navrata posetio Ogranak Komore Vojvodina u Novom Sadu i Ogranak u Nišu. Uspostavljena je dobra saradnja sa zdravstvenom inspekcijom Nišavskog okruga, dok takav pokušaj sa zdravstvenom inspekcijom Vojvodine nije dao rezultate. U okviru poseta Ograncima Komore, obavljen je niz razgovora sa članovima Komore koji su zatražili pomoć u rešavanju određenih problema u okviru svoga rada. O aktivnostima Ogranaka Komore podneće predsednici Ogranaka Komore.

U toku 2011. godine je, kao i prethodne dve godine, iskazana značajna finansijska nedisciplina uplate materijalnih sredstava za članarinu, što je u izvesnoj meri onemogućilo sprovođenje programskih aktivnosti, kao i blagovremeno sprovođenje programskih akcija. Iz datog razloga, u toku 2011. godine, su prvi put aktivirani Sudovi časti KBS. Sprovedena je edukacija članova sudova o načinu i postupku sprovođenja sudskih aktivnosti, kojem su prisustvovali veći broj sudija Sudova prvog stepena, kao i predsednik Suda časti drugog stepena. Na inicijativu direktora KBS, tužilac u Komori – dipl. pravnik Slavko Zec je pokrenuo disciplinski postupak protiv jednog člana KBS iz Ogranka Beograd, ali je postupak obustavljen, jer je član u međuvremenu u potpunosti izmirio svoje materijalne obaveze prema Komori i uplatio sve zaostale članarine. Pošto jedan mali deo članstva (3%) idanje iskazuje svoju finansijsku nedisciplinu, KBS će u prvoj polovini 2012. godine pokrenuti pred Sudovima časti disciplinski postupak protiv njih.

U pogledu finansijskog poslovanja KBS u 2011. godini, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 6.530.368,01 dinara, a ukupan rashod u iznosu od 6.320.090,70 dinara. Ostvarena je dobit od 210.277,31 dinara. Za 2012. godinu je predviđen prihod/rashod u iznsu od 7.510.000,00 dinara. Izveštaj o finansijskom poslovanju je usvojen na V redovnoj sednici Upravnog odbora, održanoj 01. 02. 2012. godine, na II redovnoj sednici Nadzornog odbora, održanoj 02 02. 2012. godine i na IV redovnoj sednici Skupštine KBS, održanoj 02. 02. 2012. godine.

Izveštaj o ostvarenim aktivnostima, kao i Izveštaj o poslovanju KBS u 2011. godini je dostavljen Ministarstvu zdravlja RS, aktom broj 96 od 03. 02. 2012. godine, na koji Ministarstvo nije imalo primedbi i dalo je saglasnost za visinu materijalnih davanja u Komori biohemičara Srbije (upisnina, članarina, licence) za 2012. godinu.

Predlog plana rada Komore biohemičara Srbije (KBS) za 2012. godinu se donosi u skladu sa strategijom i opštim i specifičnim ciljevima rada Komore, usaglašenim sa Zakonom o zdravstvenoj zaštiti, Zakonom o komorama zdravstvenih radnika i Statutom KBS.

Aktivnosti će se odvijati u saradnji sa Ministarstvom zdravlja RS, Republičkom stručnom komisijom (RSK) za medicinsku/kliničku biohemiju, Društvom medicinskih biohemičara Srbije (DMBS), Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova (AZUS) i ostalim zdravstvenim Komorama.

Nastaviće se permanentna registracija novih članova Komore i njihovo licenciranje. Zajedničkim radom KBS sa Agencijom za privredne registre (APR) i Republičkom zdravstvenom inspekcijom Ministarstva zdravlja RS, učinićemo da se broj neregistrovanih laboratorija i laboratorija, u kojima ne rade licencirani zdravstveni radnici, adekvatno zakonski sankcionišu.

U toku 2012. godine predviđeno je održavanje niza Okruglih stolova u zdravstvenim ustanovama, pojedinim regionima Srbije, na kojima će predstavnici Komore zajedno sa članovima iz tih regiona raditi na stručnoj edukaciji i unapređenju obavljanja delatnosti u laboratorijama.
U saradnji sa RSK za medicinsku/kliničku bioehmiju i Institutom za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“, biće nastavljene aktivnosti za dopunu Pravilnika o unapređenju kvaliteta rada u kliničko-biohemijskim laboratorijama zdravstvenih ustanova.
KBS će preko svog imenovanog tužioca pokrenuti disciplinske postupke pred Sudovima časti prvog i drugog stepena, zbog iskazivanja finansijske nediscipline tj. neplaćanja članarine Komori.

Svoje aktivnosti u radu Zdravstvenog saveta Srbije (ZSS), Komora će iskazati kroz angažovanje u izradi izmena Pravilnika o licenciranju zdravstvenih radnika i Pravilnika o sprovođenju kontinuirane medicinske edukacije (KME).

KBS će učestvovati u organizaciji “20th Meeting of the Balkan Clinical Laboratory Federation”, “8th EFCC Symposium for Balkan Region”, “18th Congress of Medical Biochemists of Serbia“, „XXVIII Biohemijskih dana“ i „XIII Biohemijskih susreta“.

U toku 2012. godine nastavićemo dobru saradnju sa elektronskim i pisanim medijima, u cilju afirmacije rada i upoznavanja građanstva sa značajem postojanja KBS.

Direktor
Komore biohemičаrа Srbije
Predsednik Skupštine
Komore biohemičаrа Srbije
Prim. dr Velibor Cаnić Prof. dr Nаdа Mаjkić-Singh s.r.